Læringsplattformer (LMS)

En digital læringsplattform (LMS, Learning Management System) er et verktøy for planlegging, organisering, tilgjengeliggjøring og gjennomføring av undervisning og læringsinnhold for studenter og undervisere.

LMS-tjenesten fra Sikt består av nasjonalt samarbeid og koordinering som styrker, utvikler og effektiviserer læringsplattformverktøyet og tilhørende arbeidsprosesser.

LMS tilrettelegger for samarbeid, både mellom studenter og mellom ansatte og studenter. Tjenesten Læringsplattformer (LMS) består av nasjonalt samarbeid og koordinering av felles integrasjoner og er et bindeledd med leverandørene i rammeavtalene for LMS.

Canvas er det prefererte systemet for læring og organisering

En læringsplattform skal være en støtte for virksomhetene i gjennomføring av studietilbud, gjennom å organisere og tilrettelegge læringsinnholdet, samt administrere brukere. Sikt inngikk på vegne av UH-sektoren i 2016 en rammeavtale med tre leverandører, men det er kun gjort avrop på rammeavtale for det prefererte systemet Canvas fra Instructure.

Sikt forvalter og samordner

Tjenesten forvaltes av Sikt som koordinerer institusjonenes innsats for økt kvalitet i høyere utdanning, tilrettelegger for samarbeid, og bidrar til gevinstrealisering for deltakende læresteder og sektoren som helhet. Tjenesten tar sikte på samordning av norsk UH-sektor i arbeidet med leverandøren. Samarbeidsnettverket muliggjør digitalisering av arbeidsprosesser raskere og gir gevinster i form av spart tid og ressurser ved institusjonene. Sektoren samarbeider og deler erfaringer om blant annet arbeidsprosesser, automatisering, integrasjoner og utvikling.

Tjenesten inkluderer følgende:

 • Tjenesteforvaltning, koordinert utvikling av integrasjoner, drift og erfaringsutveksling.
 • Utvikling og drift av integrasjoner fra Sikt (med studieadministrative system, digital eksamen o.l.).
 • Felles anskaffelser og avtaleforvaltning av integrerte moduler i læringsplattformen.
 • Organisering av møtearenaer for sektoren for erfaringsutveksling, arbeidsstuer og lignende
 • Oppfølging av leveranser, databehandleravtaler og felleskontrakter mot leverandør.
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger av LMS og integrasjonspunkter.
 • Representasjon i relevante fora og arenaer.

Tilvalg som tilbys via tjenesten:

 • Blackboard Ally (utvidelse for ekstra støtte til universell utforming av emneinnhold i Canvas). Kontakt Sikt for mer informasjon.

Integrasjoner:

Hvem kan benytte tjenesten?

 • Norske universiteter og høyskoler som er rettighetshavere i rammeavtalen kan ta i bruk tjenesten uten videre innkjøpsprosess. Rettighetshavere kan velge å signere kontrakt med en av de tre leverandørene.
 • Norske universiteter og høyskoler som benytter et av systemene i tjenesten kan melde seg inn i tjenesten.
 • Private universiteter og høyskoler kan melde seg inn i tjenesten ved å ta kontakt med Sikt.

Rammeavtalen

Rammeavtalene for LMS er inngått på tre systemer i 2016 og har en varighet på 4+1+1+1 år:

 • Canvas fra Instructure (preferert leverandør)
 • Brightspace fra D2L
 • Neo fra Cypher Learning

Av disse er det gjort avrop på kontrakten på Canvas.

Produkt- og tjenestevilkår

Under er de spesifikke produkt- og tjenestevilkårene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle avtalevilkår.

En digital læringsplattform (LMS, Learning Management System) er et verktøy for planlegging, organisering, tilgjengeliggjøring og gjennomføring av undervisning med tilhørende læringsinnhold for studenter og undervisere.

Sikt inngikk på vegne av UH-sektoren i 2016 en rammeavtale med tre leverandører, men det er kun gjort avrop på rammeavtale for det prefererte systemet Canvas fra Instructure.

LMS-tjenesten fra Sikt består av nasjonalt samarbeid og koordinering som styrker, utvikler og effektiviserer læringsplattformverktøyet og tilhørende arbeidsprosesser.

Institusjoner som er rettighetshavere kan inngå kontrakt med Instructure om bruk av Canvas.

Norske universiteter og høyskoler som benytter et av systemene i tjenesten kan melde seg inn i tjenesten fra Sikt.

Studenter og ansatte skal kontakte sitt lærested for brukerstøtte.

Brukerstøtte på systemet til lærestedene gis av leverandøren Instructure.

Sikt håndterer henvendelser vedrørende rammeavtalen, samt endringsønsker fra virksomhetene.

Henvendelser til Sikt håndteres på Servicenivå 2.

Tjenesten er brukerfinasiert, og finansieres av virksomhetene via en årlig tjenesteavgift etter en modell der 30 % av avgiften er fast og 70 % fordeles etter en avtalt fordelingsnøkkel.

Rammeavtalen er inngått i 2016 og har en varighet på 4+1+1+1 år.

Relaterte produkter og tjenester