Neste generasjons IKT-løsninger som understøtter læring og vurdering

UH-sektoren og Sikt står foran store veivalg når det gjelder anskaffelser av sentrale tjenester for læring og vurdering innenfor høyere utdanning.

Det er nødvendig med en omfattende omstilling mht. bruk av digital teknologi for å dekke fremtidige behov. Det etterlyses bl.a. støtte for livslang læring, større fleksibilitet i utdanningen, mer aktiviserende undervisning, og andre måter å gjennomføre vurdering på.

Det skal være større vekt på utvikling av studentenes ferdigheter i tråd med hva arbeidslivet etterspør, f. eks. evne til å samarbeide om innovative løsninger og reflektere over komplekse problemstillinger, fremfor å teste oppnåelse av enkelt målbare kompetansemål.

Fremtidige systemer må understøtte læring, være enkle i bruk og henge godt sammen.

Det stilles strenge krav til at systemene er sikre, ivaretar personvern og tilgjengelighetskrav, og er utformet i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Hvorvidt det finnes ulike systemer eller et samlet økosystem på markedet som dekker alle behov og krav, må kartlegges.

Med så omfattende krav til hva fremtidige systemer for læring og vurdering skal løse, er det nødvendig å gjennomføre et arbeid med å skaffe og systematisere innsikt i både behovene, men også rammene og mulighetene, fremfor å sette i gang en innkjøpsprosess umiddelbart.

Derfor har Sikt gjennomført et innsiktsprosjekt i forkant av innkjøpsprosessen.

Tidslinje for prosjektet

Prosjektrapport og webinar

Prosjektrapport er ferdigstilt og publisert i januar 2023. Funnene ble presentert for sentrale interessenter på et webinar 8. februar.

Se prosjektrapporten.

Se opptak av webinaret.

Anskaffelsesprosesser i 2023

Det er sannsynlig at nye anskaffelsesprosesser må påbegynnes i 2023 med basis i resultatene fra innsiktsprosjektet. En konkret plan og tidslinje for anskaffelsene vil bli forankret og besluttet i den nye samstyringsmodellen.

De tjenestene som er aktuelle for anskaffelse er:

Det er aktuelt å starte prosessene i 2023 eller 2024. Samlet kostnad for anskaffelsesprosessene forventes å ligge på rundt 6 millioner kroner, og vil normalt fordeles etter en nøkkel der 30 % av kostnaden fordeles likt, og resten etter virksomhetenes størrelse.

Relaterte produkter og tjenester