Videotjeneste (VMS) for universiteter og høyskoler

Videotjenesten (VMS – Video Management System) er et styrings- og lagringsverktøy for video. Systemet tilrettelegger for opptak, redigering og distribusjon av video i undervisning.

Videotjenesten fra Sikt legger til rette for nasjonalt samarbeid, standardisering av arbeidsprosesser, samt koordinering av utvikling av videosystemene innenfor gjeldende avtaleverk.

Panopto er det foretrukne systemet for VMS

Et video management system (VMS) er en støtte for virksomheten i undervisningsprosessen både før, under og etter undervisning gjennom opptak, redigering og distribusjon av video. Sikt inngikk i 2020 en rammeavtale med Panopto på vegne av UH-sektoren, som mange universiteter og høyskoler har tatt i bruk. I tillegg har Sikt avtale om bruk av systemet Kaltura levert som en on-prem-instans fra NORDunet.

Sikt forvalter og samordner

Tjenesten forvaltes av Sikt, som koordinerer institusjonenes innsats for økt kvalitet i høyere utdanning, tilrettelegger for samarbeid, samt bidrar til gevinstrealisering for deltakende læresteder og sektoren som helhet. Tjenesten samordner universiteter og høyskoler i arbeidet med leverandøren.

Samarbeidsnettverket muliggjør digitalisering av arbeidsprosesser raskere og gir gevinster i form av spart tid og ressurser ved institusjonene. Sektoren samarbeider og deler erfaringer om blant annet arbeidsprosesser, automatisering, integrasjoner og utvikling.

Tjenesten inkluderer:

  • Tjenesteforvaltning, nasjonal koordinering av utvikling (av videotjenestene og integrasjoner), drift og erfaringsutveksling.
  • Samordning og digitalisering av arbeidsprosesser.
  • Utvikling og drift av integrasjoner.
  • Felles kjøp av utvikling fra VMS-leverandør.
  • Organisering av møtearenaer for erfaringsutveksling, utviklingsarbeid, arbeidsstuer og lignende.
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger av VMS og integrasjonspunkter.
  • Oppfølging av leveranser, databehandleravtaler og felleskontrakter mot leverandør.
  • Representasjon i relevante fora og arenaer.

Integrasjoner:

Hvem kan benytte tjenesten?

Norske universiteter og høyskoler kan melde seg inn i tjenesten.

Rammeavtalen

Rammeavtalen med Panopto er inngått i 2020, og har en varighet på 3 år. Deretter kan den forlenges med 1 år av gangen.

Under er de spesifikke tjenestebetingelsene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle tjeneste- og leveransebetingelser.

Beskrivelse av produktet

Videotjenesten (VMS – Video Management System) er et styrings- og lagringsverktøy for video. Systemet tilrettelegger for opptak, redigering og distribusjon av video i undervisning.

Sikt har inngått en rammeavtale med Panopto på vegne av UH-sektoren. I tillegg har Sikt avtale om bruk av systemet Kaltura levert som en on-prem-instans fra NORDunet.

Sikt legger til rette for nasjonalt samarbeid, standardisering av arbeidsprosesser, samt koordinering av utvikling av videosystemene innenfor gjeldende avtaleverk.

Servicenivå

Studenter og ansatte skal kontakte sitt lærested for brukerstøtte.

Brukerstøtte på systemene til lærestedene gis av leverandørene.

Sikt håndterer henvendelser vedrørende rammeavtaler, samt endringsønsker fra virksomhetene.

Henvendelser til Sikt håndteres på Servicenivå 2.

Vederlag, kostnader, økonomi

Tjenesten finansieres av sektoren via en årlig tjenesteavgift der en fast andel fordeles på medlemmene, og resterende utregnes basert på virksomhetens størrelse (70/-30-modell).

Lisenskostnaden til leverandøren er regulert i avtalen mellom leverandøren og virksomheten og faktureres separat av leverandør.

Organisering og styring

Varighet, oppsigelse

Rammeavtalen med Panopto er inngått i 2020, og har en varighet på 3 år. Deretter kan den forlenges med 1 år av gangen.