Videoteneste (VMS) for universitet og høgskular

Videotenesta (VMS – Video Management System) er eit styrings- og lagringsverktøy for video. Systemet legg til rette for opptak, redigering og distribusjon av video i undervisning.

Videotenesta frå Sikt legg til rette for nasjonalt samarbeid, standardisering av arbeidsprosessar, og dessutan koordinering av utvikling av videosystema innanfor gjeldande avtaleverk.

Panopto er det føretrekte systemet for VMS

Eit video management system (VMS) er ei støtte for verksemda i undervisningsprosessen både før, under og etter undervisning gjennom opptak, redigering og distribusjon av video.

Sikt inngjekk i 2020 ein rammeavtale med Panopto på vegner av UH-sektoren, som mange universitet og høgskular har teke i bruk. I tillegg har Sikt avtale om bruk av systemet Kaltura levert som ein on-prem-instans frå NORDUnet.

Sikt forvaltar og samordnar

Tenesta blir forvalta av Sikt, som koordinerer innsatsen til institusjonane for auka kvalitet i høgare utdanning, legg til rette for samarbeid, og dessutan bidreg til gevinstrealisering for deltakande lærestader og sektoren samla sett.

Tenesta samordnar norske universitet og høgskular i arbeidet med leverandøren.

Samarbeidsnettverket gjer det mogleg å digitalisere arbeidsprosessar raskare, og gir gevinstar i form av spart tid og ressursar ved institusjonane.

Sektoren samarbeider og deler erfaringar om mellom anna arbeidsprosessar, automatisering, integrasjonar og utvikling.

Kva inkluderer rammeavtale via Sikt?

Tenesta inkluderer:

  • Tenesteforvaltning, nasjonal koordinering av utvikling (av videotenestene og integrasjonar), drift og erfaringsutveksling.
  • Samordning og digitalisering av arbeidsprosessar.
  • Utvikling og drift av integrasjonar.
  • Felles kjøp av utvikling frå VMS-leverandør.
  • Organisering av møtearenaer for erfaringsutveksling, utviklingsarbeid, arbeidsstover og liknande.
  • Risiko- og sårbarheitsvurderingar av VMs og integrasjonspunkt.
  • Oppfølging av leveransar, databehandlaravtalar og felleskontraktar mot leverandør.
  • Representasjon i relevante forum og arenaer.

Integrasjoner:

Panopto kan bli integrert med fleire andre system, blant dei:

Kven kan nytte tenesta?

Norske universitet og høgskular kan melde seg inn i tenesta.

Rammeavtalen

Rammeavtalen med Panopto er inngått i 2020, og strekkjer seg over 3 år. Deretter kan avtalen forlengjast med 1 år av gongen.

Produkt- og tenestevilkår

Under er dei spesifikke produkt- og tenestevilkåra lista. Elles gjeld dei generelle avtalevilkåra til Sikt.

Videotenesta (VMs – Video Management System) er eit styrings- og lagringsverktøy for video. Systemet legg til rette for opptak, redigering og distribusjon av video i undervisning.

Sikt har inngått ein rammeavtale med Panopto på vegner av UH-sektoren. I tillegg har Sikt avtale om bruk av systemet Kaltura levert som ein on-prem-instans frå NORDunet.

Sikt legg til rette for nasjonalt samarbeid, standardisering av arbeidsprosessar, og dessutan koordinering av utvikling av videosystema innanfor gjeldande avtaleverk.

Studentar og tilsette skal kontakte lærestaden sin for brukarstøtte.

Brukarstøtte på systema til lærestadene blir gitt av leverandøren for systemet.

Sikt handterer førespurnader rundt rammeavtalar, og dessutan endringsønske frå verksemdene.

Førespurnader til Sikt blir handtert på Servicenivå 2.

Tenesta blir finansiert av sektoren via ei årleg tenesteavgift der ein fast del blir fordelt på medlemmene, og resterande blir rekna ut basert på storleiken på verksemda (70/-30-modell).

Lisenskostnaden til leverandøren er regulert i avtalen mellom leverandøren og verksemda, og blir fakturert separat av leverandør.

Rammeavtalen med Panopto er inngått i 2020, og strekkjer seg over 3 år. Deretter kan avtalen forlengjast med 1 år av gongen.

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.