Generelle tjeneste- og leveransebetingelser

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør leverer en rekke tjenester til virksomhetene innenfor høyere utdanning og forskning. Sikt er en objektiv og nøytral statlig aktør og driver ikke-kommersielt.

Betingelsene som er beskrevet under gjelder for alle avtalte tjenester og leveranser fra Sikt til virksomheter innenfor høyere utdanning og forskning, der ikke annet er avtalt. Der det eksisterer avtaler for enkelttjenester som dekker områdene i de generelle betingelsene, går avtalen for enkelttjenesten foran de generelle betingelsene.

1. Betaling og betalingsbetingelser

Sikts tjenester har ulike betalingsmodeller, avhengig av organisering og finansiering av tjenesten. Kostnadsfordeling gjøres basert på kjente, målbare kriterier, og eksakt fordelingsmekanisme er beskrevet for hver enkelt tjeneste i den respektive tjenestebeskrivelse eller tjenesteavtale.

Med mindre annet er angitt, er alle kostnader oppgitt eksklusive merverdiavgift, men inkludert toll og eventuelt andre avgifter. Alle kostnader er i norske kroner med mindre annet er angitt.

Virksomheten får i god tid før inngangen til et nytt år tilsendt et kostnadsvarsel med en samlet oversikt over kostnader for det kommende året for de tjenestene virksomheten abonnerer på. Tjenester som det ikke er mulig å prise på forhånd omtales, men kostnadsberegnes ikke.

Sikt sender årlig samlet faktura til virksomheten for alle tjenester hvor kostnad er fastsatt på forhånd.

Faktura forfaller til betaling per 30 (tretti) kalenderdager.

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt av virksomheten innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Sikt sende skriftlig varsel til virksomheten om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt. Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). Heving kan ikke skje hvis virksomheten gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

2. Sikts forpliktelser

Sikt plikter uten ugrunnet opphold å informere virksomheten om vesentlige endringer i eksisterende tjenestetilbud.

Sikt skal varsle om relevante hendelser som Sikt får kjennskap til, og som kan ha betydning for virksomheten. Det forutsettes at virksomheten også bidrar med informasjon som bidrar til at varsling blir relevant.

Sikts forpliktelser knyttet til de enkelte leveranser og tjenester beskrives i de respektive tjenesteavtaler.

2.1 Sikts servicenivå

Her finner du en oversikt over Sikt servicenivå for våre produkter og tjenester.

3. Virksomhetens forpliktelser

Virksomheten plikter å holde sin kontaktinformasjon knyttet til avtaler med Sikt oppdatert til enhver tid. Endringer varsles til kontakt@Sikt.no. Sikt vil benytte registrerte kontakter til å sende ut viktig informasjon, og virksomheten plikter å videreformidle nødvendig informasjon fra Sikt til berørte brukere.

Virksomheten skal varsle Sikt om relevante hendelser som kan ha betydning for leveranser og tjenester fra Sikt.

Det er virksomhetens ansvar å sikre eget utstyr og tjenester, samt å følge opp sikkerhetsvarslinger fra Sikt og bidra til at sikkerhetsproblemer blir løst.

Virksomhetens forpliktelser knyttet til de enkelte leveranser og tjenester beskrives i de respektive tjenesteavtaler.

4. Universell utforming

Kravene til universell utforming i IKT-løsninger følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 18 og forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, basert på WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Ansvaret for å sørge for at reglene blir overholdt ligger hos virksomheten som benytter seg av tjenestene. Sikt vil som tjenesteleverandør etterstrebe at tjenestene til enhver tid skal overholde disse kravene. Sikt kan ikke sikre at regelverket følges i de tilfellene hvor virksomhetene selv legger inn informasjon i tjenesten, her må virksomheten selv være særlig oppmerksom på å følge regelverket.

5. Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med tjenesteleveranser skal behandles konfidensielt, og skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Taushetsbelagt informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Taushetsplikten for offentlige organer er ikke mer omfattende enn det som følger av lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Om mulig skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller er alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette punkt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører 5 (fem) år etter avtalens opphør, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

6. Øvrige bestemmelser

6.1 Mislighold og varslingsplikt

Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine plikter etter disse betingelsene eller tjenesteavtalene, og dette ikke skyldes forhold som den annen part har ansvaret for eller force majeure. Mislighold skal meddeles skriftlig uten ugrunnet opphold etter at forholdet er avdekket eller burde vært avdekket.

6.2 Immaterielle rettigheter

Sikt har opphavsrett til programvare, dokumentasjon og annet materiale som inngår i de tjenestene Sikt leverer. Unntaket er hvis en tredjepart, som underleverandør eller som leverandør iht. en rammeavtale, har opphavsretten. Både Sikt og virksomheten skal følge avtalene for programvare og rettigheter som Sikt har med tredjepartsleverandører.

Virksomheten har eierskap og alle andre rettigheter til egne data og resultater av bearbeidinger og sammenstillinger av slike data. Sikt har ikke ansvar for hendelser som oppstår i virksomhetens interne systemer, dersom dataene benyttes til andre formål.

6.3 Overdragelse

Ingen av partene kan overdra sine forpliktelser eller rettigheter etter disse betingelsene eller tjenesteavtaler til andre uten den andre parts skriftlige samtykke. Dette gjelder likevel ikke ved fusjoner/sammenslåinger, ved overføring av rettigheter og plikter mellom offentlige virksomheter, eller ved overdragelse til virksomheter innen samme konsern.

6.4 Interessekonflikter

Partene skal i den grad det er rimelig forhindre en opptreden eller situasjon som kan skade den annen parts interesser. Denne forpliktelse gjelder også i forhold mellom Sikts og virksomhetens ansatte, underleverandører og tredjemann direkte relatert til den annen part.

6.5 Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet.

7. Tvister

7.1 Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

7.2 Forhandlinger og mekling

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.

7.3 Doms- eller voldgiftsbehandling

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge i henhold til lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven).

Verneting er Oslo tingrett.

For tvister mellom Sikt og statlige virksomheter avgjøres tvister av de berørte departementene.

8. Varighet og oppsigelse

De generelle betingelsene gjelder for alle tjenester og leveranser fra Sikt i disses levetid, med mindre annet er beskrevet for den enkelte tjeneste.

For statlige institusjoner underlagt Kunnskapsdepartementet er en del av tjenestene uoppsigelige inntil annet er bestemt av departementet. Dette angis for den enkelte tjeneste.

Frister for oppsigelse av de enkelte tjenester, dersom disse har spesifikke bestemmelser, er beskrevet for den enkelte tjeneste.

Dersom ikke annet er avtalt, kan hver av partene si opp tjenesten skriftlig med 6 måneders varsel. Oppsigelsen gjelder fra første dato i påfølgende måned.

9. Endringer

Betingelsene ble sist oppdatert 17.01.2022.

Endringer i betingelsene varsles uten opphold til kontaktadresse oppgitt av virksomheten.