Generelle avtalevilkår

Vilkårene gjelder for alle leveranser fra Sikt, med mindre annet fremgår av signert avtale med Sikt eller de virksomheter som ble fusjonert inn i Sikt (Unit, Uninett og NSD.)

Innholdsfortegnelse

Avtalevikårene ble sist oppdatert 19. oktober 2023

1. Alminnelige bestemmelser

1.1 Vilkårenes omfang

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør utvikler, anskaffer og leverer produkter og tjenester til utdanning og forskning. Sikt tilbyr kunnskapssektoren infrastruktur, data og fellestjenester som gir gode brukeropplevelser og som oppfyller de overordnete mål om digitalisering, datadeling og åpen forskning.
Vilkårene som er beskrevet under gjelder for alle leveranser fra Sikt, med mindre annet fremgår av signert avtale med Sikt eller de virksomheter som ble fusjonert inn i Sikt (Unit, Uninett og NSD)

Vilkårene gjelder for avtaler inngått med Unit som viser til Generelle tjenestebetingelser

1.2 Definisjoner

Begrep med stor forbokstav som brukes i disse Generelle avtalevilkårene, men som ikke er definert nedenfor, er definert i Avtale om leveranse eller annen avtale som regulerer Partenes rettigheter og plikter.

Avtalen: Viser til det samlede avtaleverket som regulerer hver enkelt tjeneste. Det vil si Avtale om leveranse mellom Sikt og Kunde, Produkt- og tjenestevilkår, beskrivelse av angitt Servicenivå og Generelle avtalevilkår.

Avtale om leveranse: Signertavtale om kjøp av tjeneste/produkt. Signeres av både Sikt og Kunden. Denne avtalen inkorporerer Produkt- og tjenestevilkår og Generelle avtalevilkår Avtale om leveranse i Avtalen. Dersom det inngås Databehandleravtale, skal også dette fremgå av Avtale om leveranse. Bilag til Avtale om leveranse anses som en del av Avtale om leveranse.

Produkt- og tjenestevilkår: Beskriver tjenestens innhold, Kundens og Sikts forpliktelser, kontaktpunkter, SLA, support, kostnadsmodell ol. Gjeldende Produkt- og tjenestevilkår publiseres på sikt.no. Dersom individuelt avtale om Produkt- eller tjenestevilkår skal gjelde, fremgår dette av Avtale om leveranse.

Servicenivå: Beskrivelse av kontaktpunkter og responstider ved behov for support og service. Partenes plikter i forbindelse med varsling ved feil og planlagt arbeid reguleres også.

Databehandleravtale: En databehandleravtale er en avtale mellom en databehandler og en behandlingsansvarlig som regulerer hvordan personopplysninger skal behandles. Avtalen skal sikre at personopplysninger behandles i henhold til gjeldende personvernregelverk.

1.3 Tolkning - Rangordning

Der det eksisterer avtaler og/eller vilkår for enkeltleveranser som dekker områdene i de Generelle avtalevilkårene, går vilkårene for enkelttjenesten foran ved en eventuell motstrid.
Databehandleravtalen har forrang når det gjelder forhold spesifikt knyttet til behandling av personopplysninger.

2. Betaling og betalingsbetingelser

Sikts produkter og tjenester har ulike betalingsmodeller, avhengig av organisering og finansiering. Kostnadsfordeling gjøres basert på kjente, målbare kriterier. Fordelings og beregningsmekanisme er beskrevet i Produkt- og tjenestevilkår.

Med mindre annet er angitt, er alle kostnader oppgitt eksklusive merverdiavgift, men inkludert toll og eventuelt andre avgifter. Alle kostnader er i norske kroner med mindre annet er angitt.

Sikt sender årlig samlet faktura til Kunde for alle tjenester hvor kostnad er fastsatt på forhånd. Med mindre annet er særskilt avtalt benyttes elektronisk faktura. Faktura forfaller til betaling 30 (tretti) kalenderdager etter utstedelse.
Kundene får i god tid før inngangen til et nytt år tilsendt et kostnadsvarsel. I kostnadsvarselet gis en samlet oversikt over pris for det kommende året for produkter som forskuddsfaktureres. Gjeldende pris for det kommende året for tjenester som ikke forskudds faktureres omtales, men kostnadsberegnes ikke. I forbindelse med kostnadsberegning for kommende år vil prisene indeksreguleres.

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt av Kunde innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Sikt sende skriftlig varsel til Kunde om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt. Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). Heving kan ikke skje hvis Kunde gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

3. Sikts forpliktelser

Sikt plikter uten ugrunnet opphold å informere Kunde om vesentlige endringer i eksisterende leveranser.
Sikt skal varsle om relevante hendelser som Sikt får kjennskap til, og som kan ha betydning for Kunde.

Sikts forpliktelser knyttet til de enkelte produkter og tjenester beskrives i de respektive Avtaler om leveranse, Produkt- og tjenestevilkår, samt i beskrivelse av angitt servicenivå.

3.1 Sikts servicenivå

Servicenivå for det enkelte produkt/tjeneste fremgår av Produkt- og tjenestevilkår.

Her finner du en oversikt over Sikts servicenivåer.
Beskrivelsen av det servicenivået som er angitt for den aktuelle tjenesten/produktet i Produkt- og tjenestevilkår skal anses som en del av Avtalen.

4. Kundes forpliktelser

Kunden plikter å holde sin kontaktinformasjon knyttet til avtaler med Sikt oppdatert til enhver tid. Endringer varsles til postmottak@Sikt.no. Sikt vil benytte registrerte kontakter til å sende ut viktig informasjon, og Kunden plikter å videreformidle nødvendig informasjon fra Sikt til berørte brukere.
Kunden skal varsle Sikt om relevante hendelser som kan ha betydning for leveranser fra Sikt.

Det er Kundens ansvar å sikre eget utstyr og tjenester, samt å følge opp sikkerhetsvarslinger fra Sikt og bidra til at sikkerhetsproblemer blir løst.
Kundens forpliktelser knyttet til de enkelte leveranser og tjenester beskrives i de respektive avtaler om leveranse og Produkt- og tjenestevilkår, samt i beskrivelse av gjeldende servicenivå for produktet/tjenesten.

5. Universell utforming

Kravene til universell utforming i IKT-løsninger følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 18 og forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Ansvaret for å sørge for at reglene blir overholdt ligger hos Kunden som benytter seg av tjenestene. Sikt vil som tjenesteleverandør etterstrebe at tjenestene til enhver tid skal overholde disse kravene.

6. Taushetsplikt

Informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med produkt og tjenesteleveransene skal behandles konfidensielt, og skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Taushetsbelagt informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.
Taushetsplikten for offentlige organer er ikke mer omfattende enn det som følger av lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Om mulig skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller er alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder Partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på Partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette punkt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at Partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av Partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører 5 (fem) år etter avtalens opphør, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

7. Øvrige bestemmelser

7.1 Mislighold og varslingsplikt

Det foreligger mislighold dersom en av Partene ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den annen part har ansvaret for eller force majeure.
Betalingsmislighold fra Kundens side er særskilt regulert i punkt 2.

7.1.1 Varslingsplikt

Dersom en av Partene ikke kan oppfylle sine forpliktelser som avtalt, skal parten så raskt som mulig gi den andre parten skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt mulig angi når problemet kan rettes. Tilsvarende gjelder dersom det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

Ved mislighold av en parts plikter etter Avtalen kan den annen part kreve at den misligholdende part retter misligholdet så snart som mulig. Retting skal skje innen rimelig tid, om ikke særskilt frist fremgår av spesifikke vilkår for tjenesten/produktet. Partene kan be om tilleggsfrist for å avhjelpe eventuelt mislighold.

Reklamasjon skal skje skriftlig uten ugrunnet opphold etter at forholdet er avdekket eller burde vært avdekket.

7.1.2 Hevingsrett

Dersom en part ikke har oppfylt sine plikter etter Avtalen, ikke er i stand til å rette misligholdet innen en rimelig frist satt av Partene, og dette medfører vesentlig kontraktsbrudd, kan den annen part heve Avtalen.

Før Avtalen kan heves skal parten som ønsker å heve sende et skriftlig varsel til den annen part. I varselet skal det beskrives hvilke forhold som utgjør mislighold og settes en rimelig frist til å utbedre forholdet.

Avtalen kan ikke heves hvis forholdet utbedres før fristens utløp, eller den misligholdende part dokumenterer at de har eller skal gjennomføre tiltak som reduserer risikoen for tilsvarende mislighold. (f.eks. ved bytte av underleverandør(er).)

7.1.2.1 Lovpålagte tjenester og vedtatte fellestjenester

Lovpålagte tjenester anses som uoppsigelige inntil annet er bestemt av departementet. Med lovpålagt menes tjenester som er pålagt gjennom lov eller forskrift. Dette angis i Produkt- og tjenestevilkår for den enkelte tjeneste.

Med fellestjenester menes tjenester etablert gjennom vedtekter, tildelinger, strategier eller andre pålegg fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet eller HK-dir, samt tjenester vedtatt av Digitaliseringsstyret. Dette angis i Produkt- og tjenestevilkår for den enkelte tjeneste.

Adgangen til å heve avtalen gjelder ikke dersom Kunden er omfattet av pålegg om å benytte tjenesten som fellestjeneste eller lovpålagt tjeneste. I slike tilfeller skal partene som hovedregel forsøke å finne en løsning i fellesskap jf. punkt 8.4. Særskilt regulering av misligholdsbeføyelser kan finnes i Produkt- og tjenestevilkår.

7.2 Immaterielle rettigheter

Sikt har opphavsrett til programvare, dokumentasjon og annet materiale som inngår i de produkter og tjenester Sikt leverer. Unntaket er hvis en tredjepart, som underleverandør eller som leverandør iht. en rammeavtale, har opphavsretten. Både Sikt og Kunden skal følge avtalene for programvare og rettigheter som Sikt har med tredjepartsleverandører.

Kunden har eierskap og alle andre rettigheter til egne data og resultater av bearbeidinger og sammenstillinger av slike data. Sikt har ikke ansvar for hendelser som oppstår i Kundens interne systemer, dersom dataene benyttes til andre formål.

7.3 Overdragelse

Ingen av partene kan overdra sine forpliktelser eller rettigheter etter Avtalen til andre uten den andre parts skriftlige samtykke. Dette gjelder likevel ikke ved fusjoner/sammenslåinger, ved overføring av rettigheter og plikter mellom offentlige virksomheter, eller ved overdragelse til virksomheter innen samme konsern.

7.4 Interessekonflikter

Partene skal i den grad det er rimelig forhindre en opptreden eller situasjon som kan skade den annen parts interesser. Denne forpliktelse gjelder også i forhold mellom Sikts og Kundens ansatte, underleverandører og tredjemann direkte relatert til den annen part.

7.5 Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet.

7.7 Skriftlighet

Alle varsler, krav eller andre meddelelser til Sikt knyttet til Avtalen skal gis skriftlig til postmottak@sikt.no.

Alle varsler, krav eller andre meddelelser til Kunden knyttet til Avtalen skal gis skriftlig til den elektroniske adressen som er oppgitt i avtale om leveranse, med mindre Kunden har varslet Sikt om endret adresse.

8. Tvister

8.1 Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

8.2 Forhandlinger og mekling

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.

8.3 Doms- eller voldgiftsbehandling

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge i henhold til lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven).
Verneting er Oslo tingrett.

8.4 Tvister mellom Sikt og statlige virksomheter

Dersom det oppstår en konflikt skal begge parter sørge for tilstrekkelige ressurser for å avklare og løse uenigheter så raskt som mulig, og til lavest mulig kostnad og ressursbruk hos begge parter.

Kontaktpersonene hos Sikt og Kunden skal først forsøke å løse tvister og uoverensstemmelser. Dersom de ikke lykkes, skal de eskalere uenigheten til neste nivå i linjen hos hver av partene. Uenigheten skal eskaleres videre til neste nivå oppover i linjen, til partene er enige. Dette er i samsvar med alminnelig praksis i forvaltningen.

For tvister mellom Sikt og statlige virksomheter avgjøres tvister av de berørte departementene.

9. Varighet og oppsigelse

De Generelle avtalevilkårene gjelder for alle tjenester og leveranser fra Sikt i disses levetid, med mindre annet er beskrevet for den enkelte tjeneste.

Dersom ikke annet er avtalt, kan hver av partene si opp tjenesten skriftlig med 6 måneders varsel. Oppsigelsen gjelder fra første dato i påfølgende måned.

Frister for oppsigelse av de enkelte produkter eller tjenester, dersom disse har spesifikke bestemmelser, er beskrevet i Produkt- og tjenestevilkår.

10. Endringer

Endringer i Generelle avtalevilkår varsles uten opphold på nettsiden eller til kontaktadresse oppgitt av Kunden.

10.1 Språklige endringer

Språklige endringer, som ikke medfører endringer i innhold, varsles på https://sikt.no/generelle-betingelser, og trer i kraft ved publisering.

10.2 Materielle endringer

Materielle endringer i de Generelle avtalevilkårene varsles uten opphold til kontaktadresse oppgitt av Kunden, samt på https://sikt.no/generelle-betingelser.

Materielle endringer kan gjøres dersom det er nødvendig på grunn av (i) gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, en endring av slik lov; (ii) råd og/eller instruks fra f. eks departement eller tilsyn (iii) utviklingen av produktene eller tjenestene; (iv) tekniske grunner; (v) drift- og/eller sikkerhetskrav eller (vi) en fordelaktig endring av vilkår for Kunden.

Materielle endringer trer i kraft fra avtaletidspunktet for avtaler som inngås etter at endringen er varslet/publisert.

For eksisterende avtaler trer endringer som hovedregel i kraft 30 dager etter at varsel er sendt ut. Unntak kan gjøres dersom endring ikke kan vente på grunn av lovkrav, drifts- eller sikkerhetshensyn, eller dersom kortere frist avtales for den aktuelle endringen. Dersom endring ikke kan vente, varsles ikrafttredelsesdato for endringen i varsel om endring. Eventuell begrunnelse for at ikrafttredelse ikke kan vente skal også fremgå av varsel om endring.
Dersom en kunde ikke aksepterer endrede vilkår, og partene ikke kommer til enighet, kan Kunden si opp avtalen. I oppsigelsestiden gjelder uendrede vilkår med, mindre dette ikke lar seg gjøre grunnet lovkrav, tekniske og/eller sikkerhetsmessige endringer.

10.3 Endringer i Produkt- og tjenestevilkår

Språklige endringer, som ikke medfører endringer i innhold, varsles ved publisering på siden for de aktuelle Produkt- og tjenestevilkårene på sikt.no, og trer i kraft ved publisering.

Dersom ikke annet er presisert i Produkt og tjenestevilkår for den enkelte tjeneste gjelder følgende vilkår for materielle endringer i tjenester og Produkt- og tjenestevilkår:

Kunden er innforstått med at Sikts løsninger må ta hensyn til et stort antall kunder og underleverandører med standardiserte løsninger. Det betyr at Sikt av og til må endre innholdet i produktene og tjenestene.

Endringer kan gjøres dersom det er nødvendig på grunn av (i) gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, en endring av slik lov; (ii) råd og/eller instruks fra f. eks departement eller tilsyn; (iii) utviklingen av tjenestene; (iv) tekniske grunner; (v) drift- og/eller sikkerhetskrav eller (vi) en fordelaktig endring av vilkår for Kunden.

Materielle endringer i Produkt- og tjenestevilkår varsles uten opphold til kontaktadresse oppgitt av Kunden for den spesifikke tjenesten, samt ved publisering på siden for de aktuelle Produkt- og tjenestevilkårene på sikt.no.

For eksisterende avtaler trer endringer som hovedregel i kraft 30 dager etter at varsel er sendt ut, med mindre endring av tjenesten ikke kan vente på grunn av drift og/eller sikkerhetshensyn. Dersom endring ikke kan vente varsles ikrafttredelsesdato i varsel om endring.

Dersom en kunde ikke aksepterer endrede vilkår, og partene ikke kommer til enighet, kan Kunden si opp avtalen. I oppsigelsestiden gjelder uendrede vilkår, med mindre dette ikke lar seg gjøre grunnet tekniske og/eller sikkerhetsmessige endringer.

10.4 Lovpålagte tjenester og vedtatte fellestjenester

Ved uenighet om endrede vilkår for slike tjenester skal uenighet løses i henhold til fremgangsmåte i punkt 8.4.

Last ned

Endringslogg av avtalevilkår

Det er ved oppdateringen av avtalevilkårene av oktober 2023 foretatt en full gjennomgang av vilkårene, og flere endringer er vedtatt. Vilkårene er endret for å tydeliggjøre Sikt og kundenes forpliktelser. I denne forbindelse har vi ryddet opp i noen definisjoner.

De viktigste endringene er at avtalevilkårene nå benytter betegnelsen «Kunden» og ikke «Virksomheten». Dette gjøres for å unngå uklarhet, da også Sikt er en virksomhet.

Videre er navnet på avtaledokumentene endret slik at de er lettere å skille fra hverandre.

 • Generelle tjeneste- og leveransebetingelser endres til Generelle avtalevilkår
 • Tjenestebetingelser endres til Produkt- og tjenestevilkår.

I tillegg er det tatt inn i de Generelle avtalevilkårenes at beskrivelse av Servicenivå skal være en del av Avtalen.

Det er også tatt inn presiseringer av hvilke endringer som for fremtiden ensidig kan gjøres av Sikt, og vilkårene for slike endringer når det kommer til varsling og ikrafttredelse.

Det er også tatt inn mer presis regulering av misligholdsbeføyelser.

Varsel om endringer i avtalen er sendt til kunder i kostnadsvarsel for 2024.

Følgende endringer er gjort i revisjon av oktober 2023

Endring av benevnelser som nevnt gjennomført i hele avtaleverket.

Oppsummert er ellers følgende endringer gjennomført:


1. Alminnelige bestemmelser

 • Nytt punkt: 1.1 om vilkårenes omfang.
 • Nytt punkt 1.2 med definisjoner.
 • Nytt punkt 1.3 med rangordning av avtaledokumenter.

2. Betaling og betalingsbetingelser

 • Presisering av ordlyd om forfallsdato for faktura, samt tatt inn hovedregel om elektronisk faktura.
 • Tatt inn punkt om indeksregulering av pris.

3. Sikts forpliktelser

 • Tatt inn presisering av hvor Sikts forpliktelser er regulert i øvrige avtaledokumenter
 • Presisering av punkt 3.1 om Servicenivå. Fremgår nå at Servicenivå for det enkelte produkt/tjeneste fremgår av Produkt- og tjenestevilkår.

4. Kundes forpliktelser

 • Tatt inn presisering av hvor Kundens forpliktelser er regulert i øvrige avtaledokumenter.

5. Universell utforming

 • Oppstramming av ordlyd om universell utforming.

7. Øvrige bestemmelser

7.1 Mislighold og varslingsplikt
Nye underoverskrifter

 • 7.11 Varslingsplikt
  Utdypende informasjon om partenes varslingsplikt ved mislighold. Dette var også tidligere regulert, men er nå tatt inn under eget underpunkt med mer utfyllende informasjon.
 • 7.1.2 Hevingsrett
  Tatt inn regulering av hevingsrett
  Punkt 7.1.2.1: Særskilt regulering av hevingsrett for lovpålagte tjenester og vedtatte fellestjenester

Nytt punkt 7.7 krav til skriftlighet:

 • Alle varsler, krav eller andre meddelelser til Sikt knyttet til Avtalen skal gis skriftlig til postmottak@sikt.no
 • Varsler til kunden skal gis til adresse kunde har oppgitt.

8: Tvister

 • Tatt inn nytt punkt 8.4 om tvister mellom Sikt og Statlige virksomheter
  Tvister skal løses ved å eskalere uenigheten til neste nivå i linjen hos hver av partene. Siste instans er de berørte departementer.

9. Oppsigelse

 • Endring i rekkefølge av avsnitt.

10. Endringer

Avsnittet er utdypet og presisert. Ifølge gjeldende vilkår kan Sikt fore ta endringer i betingelsene så lenge disse varsles «uten opphold til kontaktadresse oppgitt av Virksomheten»

10.1 og 10.2 tar inn skille på språklige endringer og materielle endringer og setter strengere krav til Sikt.

10.1 Språklige endringer, som ikke medfører endringer i innhold varsles på https://sikt.no/generelle-betingelser, og trer i kraft ved publisering.

10.2 Materielle endringer:
Materielle endringer skal a varsles uten opphold til kontaktadresse oppgitt av Kunden, samt på https://sikt.no/generelle-betingelser

Materielle endringer kan gjøres dersom det er nødvendig på grunn av
(i) gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, en endring av slik lov;
(ii) råd og/eller instruks fra f. eks departement eller tilsyn
(iii) utviklingen av produktene eller tjenestene;
(iv) tekniske grunner;
(v) drift- og/eller sikkerhetskrav eller
(vi) en fordelaktig endring av vilkår for Kunden.

Ikrafttredelse 30 dager etter varsel for gjeldende avtaler, fra avtaleinngåelse for nye kunder.

Dersom kunde ikke aksepterer nye vilkår, kan avtalen sies opp. I oppsigelsestiden gjelder uendrede vilkår, mindre dette ikke lar seg gjøre grunnet tekniske og/eller sikkerhetsmessige endringer.

10.3 Endringer i Produkt- og tjenestevilkår
Språklige endringer, som ikke medfører endringer i innhold varsles ved publisering på siden for de aktuelle Produkt- og tjenestevilkårene på sikt.no, og trer i kraft ved publisering.

Materielle endringer kan gjøres i samme tilfeller som i Generelle avtalevilkår.

 • Varsel skal sendes til kontaktadresse oppgitt for den spesifikke tjenesten/produktet, samt ved publisering på nett
 • For eksisterende avtaler trer endringer som hovedregel i kraft 30 dager etter at varsel er sendt ut, med mindre endring av tjenesten ikke kan vente på grunn av drift og/eller sikkerhetshensyn. Dersom endring ikke kan vente varsles ikrafttredelsesdato i varsel om endring.
 • Kunde kan si opp avtale dersom endrede vilkår ikke aksepteres.

10.4: Lovpålagte tjenester og vedtatte fellestjenester

Uenighet om endring av vilkår for slike tjenester skal løses i henhold til fremgangsmåte i punkt 8.4.(Eskalering til neste nivå i linjen)