Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør

Kunnskapssektoren driv norsk og internasjonal samfunnsutvikling framover gjennom forsking, utdanning, innovasjon og entreprenørskap. Sikt skal vere ein stabil og påliteleg leverandør av produkt og tenester til sektoren.

Om Sikt

Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør er organisert som eit statleg forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Vi blei etablert 1. januar 2022 gjennom ei samanslåing av NSD (Norsk senter for forskingsdata) AS, Uninett AS og Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høgare utdanning og forsking.

Kven er vi?

Sikt består av om lag 400 medarbeidarar, med hovudkontor i Trondheim og kontor i Bergen og Oslo.

Oppdraget vårt er å bidra til at brukarane og kundane i kunnskapssektoren når måla sine, ved å levere stabile og verdiaukande fellestenester.

Vi skal tilby fellestenester for kunnskapssektoren som gir gode brukaropplevingar, og som oppfyller overordna mål om digitalisering, datadeling og open forsking.

Måla til Kunnskapsdepartementet for Sikt

  • Kunnskapssektoren har god tilgang til infrastruktur og fellestenester av høg kvalitet.
  • Kunnskapssektoren deler data for auka kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping.
  • God informasjonssikkerheit og godt personvern i kunnskapssektoren.

Les meir om samfunnsoppdraget til Sikt

Årsrapporten

Sikt blei etablert 1. januar 2022 og skal bidra til at det blir enklare å realisere felles strategiar og mål, gi effektiv ressursbruk, og få betre og meir samanhengande tenester for brukarar i kunnskapssektoren.
Årsrapporten inneholde informasjon om kva mål som er oppfylde og viktige hendelser fra 2023.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Åpenhetsloven pålegger større virksomheter i Norge å redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden. 
Her finner du Sikt sin redegjørelse av aktsomhetsvurdering i 2023: