Digital eksamen

Digitale eksamenssystemer støtter håndteringen av eksamensprosessen hos universiteter og høyskoler.

Tjenesten digital eksamen fra Sikt består av tilgang til rammeavtaler for digitale eksamenssystemer, samt nasjonalt samarbeid, standardisering av arbeidsprosesser og koordinering av utvikling for å støtte virksomhetene i eksamensprosessen.

Eksamenssystemene støtter virksomhetenes eksamensprosesser

Digitale eksamenssystemer skal være en støtte for virksomheten i eksamensprosessen både før, under og etter eksamen. Det ble i rammeavtalen for digital eksamen inngått avtale med tre leverandører. Av disse ble det gjort avrop på kontraktene for WISEflow (UNIwise) og Inspera Assessment (Inspera).

Sikt forvalter og samordner

Sikt forvalter tjenesten og koordinerer institusjonenes innsats for økt kvalitet i høyere utdanning. Tjenesten tilrettelegger for samarbeid, samt bidrar til gevinstrealisering for deltakende læresteder og sektoren som helhet. 

Tjenesten samordner norske universiteter og høyskoler i arbeidet mot leverandørene. Samarbeidsnettverket muliggjør raskere digitalisering av arbeidsprosesser og gir gevinster i form av spart tid og ressurser ved institusjonene.

Sektoren samarbeider og deler erfaringer om blant annet arbeidsprosesser, automatisering, integrasjoner og utvikling.

Tjenesten inkluderer:

 • Tjenesteforvaltning i form av nasjonal koordinering av utvikling (av eksamenssystemene og integrasjoner), drift og erfaringsutveksling.
 • Samordning og digitalisering av arbeidsprosesser.
 • Utvikling og drift av integrasjoner ved Sikt.
 • Felles kjøp av utvikling fra eksamensleverandørene tilgjengelig for alle som er medlem i tjenesten.
 • Organisering av møtearenaer for sektoren for erfaringsutveksling, utviklingsarbeid, arbeidsstuer o.l.
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger av eksamenssystem og integrasjonspunkt.
 • Oppfølging av leveranser, databehandleravtaler og felleskontrakter mot leverandør.
 • Representasjon i relevante fora og arenaer.

Integrasjoner:

NB! Bruk av integrasjoner (for digital eksamen) forutsetter medlemskap i tjenesten eller egen avtale om bruk av integrasjonene for digital eksamen.

Hvem kan benytte tjenesten?

 • Norske universiteter og høyskoler som er rettighetshavere i rammeavtalen kan ta i bruk tjenesten uten videre innkjøpsprosess. Rettighetshavere kan velge å signere kontrakt med en av de tre leverandørene.
 • Norske universiteter og høyskoler som benytter et av systemene i tjenesten kan melde seg inn i tjenesten.
 • Private universiteter og høyskoler kan melde seg på tjenesten ved å ta kontakt med Sikt.

Rammeavtalen

Rammeavtalene for digital eksamen er inngått på tre systemer i 2016 (leverandør i parentes) og har en varighet på 3+1+1+1 år:

 • WISEflow (UNIwise) – preferert leverandør
 • Inspera Assessment (Inspera)
 • Flexite!Exam (Enovate)

Av disse er det gjort avrop på kontraktene på WISEflow og Inspera Assessment.

Produkt- og tjenestevilkår

Under er de spesifikke produkt- og tjenestevilkårene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle avtalevilkår.

Digitale eksamenssystemer støtter håndteringen av eksamensprosessen hos universiteter og høyskoler. Det er inngått rammeavtaler med på to systemer, WISEflow fra UNIwise og Inspera Assessment.

Sikt forvalter og følger opp rammeavtalene med leverandørene og samordner utviklingsønsker, integrasjoner og samarbeidsgrupper for erfaringsutveksling og koordinering i sektoren.

Universiteter og høyskoler som er rettighetshavere i rammeavtalen kan ta i bruk tjenesten uten videre innkjøpsprosess. Rettighetshavere kan velge å signere kontrakt med en av leverandørene.

Universiteter og høyskoler som ikke er del av rammeavtalen, men bruker et av systemene, kan delta i samarbeidet koordinert av Sikt.

Studenter og ansatte skal kontakte sitt lærested for brukerstøtte.

Brukerstøtte på systemene til lærestedene gis av leverandørene.

Sikt håndterer henvendelser vedrørende rammeavtalene, samt endringsønsker fra virksomhetene.

Henvendelser til Sikt håndteres på Servicenivå 2.

Alle kostnader knyttet direkte til bruk av systemene (lisenser, drift, utvikling, vedlikehold) faktureres direkte fra leverandørene til virksomhetene.

Sikts forvaltning og samordning er brukerfinansiert via en årlig tjenesteavgift med en fast andel, og en andel basert på virksomhetens størrelse. Virksomhetene faktureres en gang i året gjennom en samlefaktura fra Sikt.

Avtaler om bruk av systemene inngås mellom leverandør og den enkelte virksomhet. Sikt forvalter og følger opp rammeavtalene med leverandørene.

Tjenesten hører inn under Porteføljestyret for utdanning og administrasjon.

Porteføljestyret støtter seg på samarbeidsgrupper for hhv. WISEflow og Inspera som består av kontaktpersoner og aktive brukere fra virksomhetene. Det er også opprettet en ekspertgruppe for vurdering.

Rammeavtalene for digital eksamen er inngått i 2016 og har en varighet på 3+1+1+1 år.