Leganto pensumlistesystem

Leganto er et verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer som sørger for mer helhetlige pensumlister. Dette inkluderer enklere opprettelse og vedlikehold av pensumlister og enklere tilgang til dokumentene som inngår i pensumlisten. 

Leganto er et moderne pensumlistesystem som blir utviklet av Ex Libris. Systemet lar forelesere og/eller bibliotekarer opprette digitale pensumlister for emnene på sitt studiested.

Samlet oversikt på ett sted

Leganto gir elektronisk tilgang til pensumlister for alle som institusjonen ønsker å gi tilgang til. Studentene får med dette en samlet oversikt på ett og samme sted over litteraturen som de må forholde seg til gjennom studieløpet.  

Innholdet i pensumlistene hentes hovedsakelig fra biblioteksystemene Alma og Oria, og kobles direkte til bibliotekets beholdning. Studentene får dermed umiddelbart informasjon om biblioteket har ressursen tilgjengelig, og direkte tilgang til elektroniske filer som biblioteket abonnerer på.

Innholdet i pensumlistene kan kopieres og overføres til neste års semester, slik at de ansatte slipper unødvendig dobbeltarbeid. 

Enkelt å integrere lokalt

Leganto kan integreres med lokalt LMS (Learning Management System), for eksempel Canvas. Ansatte og studenter får dermed tilgang til pensum via kjente plattformer.

Alternativt får du tilgang til systemet direkte via egne dedikerte nettsider (du trenger altså ikke å ha et LMS for å bruke Leganto.) 

Få god oppfølging i stort nettverk

Ved å kjøpe Leganto gjennom en avtale med oss får dere oppfølging og støtte fra erfarne medarbeidere og tilgang på et nettverk med likesinnede brukere.

Sikt tilbyr brukerstøtte, veiledninger og hjelp med oppsett og konfigurasjon. Vi håndterer også brukerstøtte og øvrig kommunikasjon med Ex Libris. 

Sikt tilbyr også integrasjonsstøtte for implementering av tjenestene for den enkelte institusjon hvis dere har spesielle behov. 

Hvem kan bli kunde?

Sikt administrerer Leganto på vegne av medlemmene i Pensumlistekonsortiet.

Leganto er tett knyttet til biblioteksystemet Alma og søkesystemet Oria. Avtale om bruk av Alma er påkrevd for å bruke Leganto.

Alle som er medlem i BIBSYS-konsortiet, kan melde seg inn i Pensumlistekonsortiet.

Produkt- og tjenestevilkår

Alle som ønsker det kan bli medlem av pensumlistekonsortiet, men deltakelse forutsetter at man benytter biblioteksystemet Alma og gjennom dette er medlem av BIBSYS-konsortiet.

Søknad om deltakelse sendes til support.bibsys.no

Gjennom deltakelse i pensumlistekonsortiet får man tilgang til pensumlistesystemet Leganto.

Leganto er et verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer som sørger for mer helhetlige pensumlister. Dette inkluderer enklere opprettelse og vedlikehold av pensumlister og enklere tilgang til dokumentene som inngår i pensumlisten.

Tjenesten har Servicenivå 1B. Servicenivået beskriver

Kontaktpunkter og respons- og svartider tider ved behov for support og for å melde feil.

Særskilt for Leganto:

Support/feil meldes inn på https://support.bibsys.no

Sikt har en databehandleravtale med underleverandøren Ex Libris. Hver enkelt institusjon må signere en databehandleravtale med Sikt før man kan ta i bruk bibliotektjenestene. De enkelte tjenestene er beskrevet i egne vedlegg til databehandleravtalen.

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og personopplysningsloven. Det innebærer at virksomheten skal vurdere risikoen for brudd på sikkerheten og iverksette nødvendige sikringstiltak for å beskytte informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen.

Det bør gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) for tjenesten hos virksomheten. Sikt kan bistå med maler og eventuelt rådgivning i forbindelse med dette. 

Tjenesten er organisert som et konsortium og tjenesten faktureres gjennom en årlig deltakerkontingent i konsortiet.

Budsjett vedtas av konsortiet på det årlige konsortiemøtet og kostnadene fordeles basert på en vedtatt kostnadsfordelingsmodell.

Tjenesten er organisert som et samarbeidskonsortium.

Se retningslinjene for pensumlistekonsortiet.

Betingelsene for deltakelse i konsortiet er definert i konsortieavtalen mellom Sikt og den enkelte institusjon. Utover det som er beskrevet i denne er det de generelle tjeneste- og leveransebetingelser i Sikt som er gjeldende for tjenesten.

Der det eksisterer avtaler eller betingelser for enkelttjenester som dekker områdene i de generelle betingelsene, går avtalen for enkelttjenesten foran de generelle betingelsene: https://sikt.no/generelle-tjeneste-og-leveransebetingelser

Relaterte produkter og tjenester

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for bibliotektjenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønsker du å vite mer om bibliotektjenestene våre?

For andre, fyll ut en forespørsel i kontaktskjemaet