Porteføljestyret for utdanning og administrasjon

Porteføljestyret skal bidra til den digitale omstillingen innen universitets- og høyskolesektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av digitaliseringsstyret.

Porteføljestyret for utdanning og administrasjon håndterer tiltak og tjenester knyttet til digitalt læringsmiljø, studieadministrasjon, administrasjon og styring.

Møter

Faste medlemmerStillingInstitusjon
Marit ReitanProrektor utdanning, leder av porteføljestyretNTNU
Ellen Johanne CaesarAvdelingsdirektør økonomi- og virksomhetsstyringUiO
Christen Lorentz SoleimAvdelingsdirektør StudieavdelingenUiB
Heidi AdolfsenDirektør forskning, utdanning og formidlingUiT Norges arktiske universitet
Espen FosseAvdelingsleiar studieadministrasjonHVL
Svend Andreas HorgenSeksjonssjef Digitalisering og UtdanningskvalitetUSN
Jan Petter StenbergPersonal og organisasjonsdirektørNMBU
Sjur Martin BjerkeIT-direktørUiS
Line HaugenØkonomidirektørOsloMet
Jørgen Henrik Hovde GrønlundIKT-direktørHiØ
Elisabeth JeppesenDekan, Fakultet for helsefagVID
Harald Bolstad EvensenFag- og læringsmiljøpolitisk ansvarligNSO
Varamedlemmer Stilling Institusjon
Tore Litlere RydgrenSeksjonssjef lærings- og forskningsteknologiHINN
Marlene Romme MørchSeksjonsleder studieadministrative tjenesterUiA
Fast observatør Stilling Institusjon
Ingrid MelveFagdirektørHK-dir

Porteføljestyra skal 

 • Bidra til at sektorane har relevante strategiar og planar for digitalisering 
 • Bidra til god måloppnåing og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringar 
 • Leggje til rette for samarbeid og betre utnytting av ressursar, teknologi og data 

Oppgåver og ansvar 

Porteføljestyra skal bidra til den digitale omstillinga i UH-sektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innanfor rammene gitt av digitaliseringsstyret, ved å: 

 • Gi tilrådingar til Digitaliseringsstyret 
 • Være ein arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering 
 • Følgje opp status og vedta endringar i porteføljen 
 • Beslutte og følgje opp produktstrategiar og årlege prioriteringar 
 • Beslutte oppstart og avvikling av investeringstiltak i tråd med rammetildelingar og mål for felles investeringsmidlar 
 • Beslutte standardisering av arbeidsprosessar og data 
 • Anbefale IT-løysings- og teknologival til Sikt 
 • Leggje til rette for brukarinvolvering i produktråd eller tilsvarande forum 

Samansetning 

Porteføljestyra skal ha inntil 12 medlemmer med fagleg tyngd innan eitt eller fleire av produktområda og fortrinnsvis i ei leiarrolle på institusjonane sine. 

Porteføljestyret skal ha representasjon frå institusjonar som bidreg tyngst når det gjeld fellestenester, samtidig som styret skal representere mangfaldet i sektoren. Samansetninga skal vere både frå administrativ og fagleg leiing og ein skal søkje kjønnsbalanse.

Porteføljestyra kan ha ei større breidd i representasjonen enn i Digitaliseringsstyret. Til dømes kan private universitet og høgskular og institutt- og helsesektoren vere representert i eitt eller fleire av porteføljestyra. Studentane er representerte i porteføljestyret for utdanning og administrasjon. 

Medlemmene representerer sektoren og ikkje eigen institusjon. Porteføljestyret, og ikkje enkeltmedlemmene, har faste vararepresentantar som blir kalla inn ved fråfall. 

HK-dir har ein fast representant i porteføljestyra som observatør med talerett for å bidra med innsikt frå politiske og strategiske føringar.

Digitaliseringsstyret utnemner porteføljestyra etter tilråding frå Sikt. Sikt er sekretariat for porteføljestyra og legg fram saker i dialog med leiar for porteføljestyret. Produktråd og tilsvarande forum vil både kunne ta initiativ til, og følgje opp saker frå porteføljestyra. Møta er opne, noko som inneber at andre kan delta som observatørar.

Produktråd

Produktrådene skal bidra til kontinuerlig utvikling av produktene i sin delportefølje, inklusive god måloppnåelse og realisering av gevinster. Produktrådene er rådgivende både for porteføljestyret og Sikts produktområdeleder. Produktrådene vil ha en sentral rolle i arbeidet med produktstrategier.