Plagiatkontroll

Et plagiatsystem kan bidra til å oppdage og forebygge plagiering og er et av verktøyene i arbeidet med å motvirke fusk ved universiteter og høyskoler.

Tjenesten plagiatkontroll fra Sikt består av tilgang til rammeavtale og nasjonalt samarbeid om standardisering av arbeidsprosesser og koordinering av utvikling for plagiatsystemet Ouriginal.

Systemet for plagiatkontroll bidrar til å oppdage og forebygge plagiering.

Det ble inngått en rammeavtale med Ouriginal by Turnitin som leverandør for plagiatkontroll. Systemet sjekker dokumenter for tekstlikhet ved å sammenligne dem med tekster fra ulike kilder på internett, en del forlag og med tidligere besvarelser ved egen institusjon.

Det kan også gjøres avtaler slik at de sammenlignes med besvarelser hos andre som benytter systemet, for eksempel andre høyskoler og universiteter i Norge. Innsending av besvarelsene og bruk av plagiatkontrollsystemet kan enten skje direkte, eller gjennom en læringsplattform eller system for digital eksamen.

Sikt forvalter og samordner

Tjenesten forvaltes av Sikt gjennom å koordinere institusjonenes innsats for økt kvalitet i høyere utdanning, tilrettelegge for samarbeid, samt bidra til gevinstrealisering for deltakende læresteder og sektoren som helhet. 

Tjenesten tar sikte på samordning av norsk UH-sektor i arbeidet mot leverandør. Samarbeidsnettverket muliggjør digitalisering av arbeidsprosesser raskere og gir gevinster i form av spart tid og ressurser ved institusjonene.

Sektoren samarbeider og deler erfaringer om blant annet arbeidsprosesser, automatisering, integrasjoner og utvikling.

Tjenesten består av blant annet:

 • Tjenesteforvaltning i form av nasjonal koordinering av utvikling (av plagiatsystemet og integrasjoner) samt erfaringsutveksling.
 • Samordning og digitalisering av arbeidsprosesser.
 • Utvikling av integrasjoner
 • Felles kjøp av utvikling fra plagiatleverandøren tilgjengelig for alle som er medlem i tjenesten.
 • Organisering av møtearenaer for sektoren for erfaringsutveksling, utviklingsarbeid, arbeidsstuer og lignende.
 • Risiko- og sårbarhetsvurderinger av plagiatsystemet og tilhørende integrasjoner.
 • Oppfølging av leveranser, databehandleravtaler og felleskontrakter med leverandør.
 • Representasjon i relevante fora og arenaer.

Hvem kan benytte tjenesten?

 • Norske universiteter og høyskoler som er rettighetshavere i rammeavtalen kan ta i bruk tjenesten uten videre innkjøpsprosess.
 • Norske universiteter og høyskoler som allerede har egen avtale med Ouriginal.
 • Private universiteter og høyskoler kan melde seg på tjenesten ved å ta kontakt med Sikt.

Rammeavtalen

Rammeavtalen med nåværende leverandør Ouriginal by Turnitin ble signert i 2016 og har en varighet på 3+1+1+1 år.

Produkt- og tjenestevilkår

Under er de spesifikke produkt- og tjenestevilkårene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle avtalevilkår.

Systemet Ouriginal by Turnitin sjekker dokumenter for tekstlikhet ved å sammenligne dem med tekster fra ulike kilder på internett, en del forlag og med tidligere besvarelser ved egen institusjon.

Sikt forvalter og følger opp rammeavtalen med leverandøren og samordner utviklingsønsker, integrasjoner og et samarbeidsnettverk for erfaringsutveksling og koordinering i sektoren.

Universiteter og høyskoler som er rettighetshavere i rammeavtalen kan ta i bruk tjenesten uten videre innkjøpsprosess.

Studenter og ansatte skal kontakte sitt lærested for brukerstøtte.

Brukerstøtte på systemet til lærestedene gis av leverandøren Ouriginal by Turnitin.

Sikt håndterer henvendelser vedrørende rammeavtalen, samt endringsønsker fra virksomhetene.

Henvendelser til Sikt håndteres på Servicenivå 2.

Alle kostnader knyttet direkte til bruk av systemet (lisenser, drift, utvikling, vedlikehold) faktureres direkte fra leverandøren til virksomhetene.

Sikts forvaltning og samordning er brukerfinansiert via en årlig tjenesteavgift med en fast andel, og en andel basert på virksomhetens størrelse. Virksomhetene faktureres en gang i året gjennom en samlefaktura fra Sikt.

Rammeavtalen med nåværende leverandør Ouriginal by Turnitin ble signert i 2016 og har en varighet på 3+1+1+1 år.