Sikt for grunnopplæringa

For effektiv administrasjon av skular trengst sikre, saumlause system som støttar opp under kjerneoppgåvene til skulane. Vi har løysingane på fleire av skuleverkets små og store digitale utfordringar.

Elev som sitter ved PC sett ovenfra.

Tenester for grunnopplæringa

Informasjonssikkerheit i høgsetet

Sikt (tidlegare Unit, Uninett og NSD) jobbar kontinuerleg saman med norsk utdanningssektor for å auke kvaliteten på digitale tenester i utdanninga. Når vi jobbar med tenester som blir brukte av barn er personvern og datatryggleik spesielt viktig, og alle våre tenester etterlever strenge tryggingskrav for å ta vare på informasjonen til barna.

Vi har eit sterkt fagmiljø innan informasjonssikkerheit og har mellom anna utvikla Feide, som er grunnsteinen i digital skuleadministrasjon.

Vi gjer ei kvalitetsvurdering av og sikrer verktøya og systema du allereie bruker gjennom Feide. I tillegg tilbyr vi eit vidt spekter av nett- og administrasjonsløysingar, læringsverktøy, og opplæringsprogram som skal gjere jobben din som administrator enklare, og gi lærarar og barn ein skulekvardag mest mogleg fri for teknisk frustrasjon.

Gjennom Feide betener vi alle offentlege skular innan grunnopplæring, og ein stor del av dei private. Viss skulen din bruker Feide, er du allereie klar til å ta i bruk mange av dei andre løysingane vi tilbyr. Systema våre er bygd for å kunne bli integrert med kvarandre, for å unngå tidkrevjande og komplekse integrasjonar (sjølv om vi også gjer det ved behov). 

Vil utvide tilbodet til grunnopplæringa

I Sikt trur vi det er eit stort potensial for å kunne tilby fleire tenester til grunnopplæringa i framtida. Vi har tett dialog med mellom anna Utdanningsdirektoratet om korleis vi kan bidra til god og sikker digitalisering i skulesektoren.

Skoleval

Sikt (tidlegare NSD) har sidan 1989 gjennomført skuleval ved alle ordinære val. Samtidig har vi gjennomført spørjeundersøkingar blant elevane og heile befolkinga. Dette gir unike og samanliknbare data om ungdom sine haldningar til samfunnsspørsmål gjennom dei siste tretti åra.

Finn ut meir om skolevalet i 2023

Øvst på siden ser du ei oversikt over tenester vi tilbyr til grunnopplæringa i dag. I tillegg har vi ambisjonar om å tilby fleire løysingar som støttar utdanning på grunnskulenivå i tida framover.

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande prat om korleis vi best kan hjelpe deg.