Digitale læringsressurser (DLR) for lagring, deling og gjenbruk

DLR er en nasjonal, skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner.

DLR gjør at læringsressursene kan benyttes der det er behov for dem til enhver tid. Det er ikke behov for å huske hvor de er lagret – de er enkelt søkbare ved hjelp av standardiserte metadata. Tjenesten setter lagring, deling og gjenbruk av digitale læringsressurser i system.

DLR muliggjør deling og gjenbruk

Det produseres stadig flere digitale læringsressurser i forbindelse med undervisning ved norske universiteter og høyskoler. Det gjelder både opptak av forelesninger, presentasjoner, videoer, illustrasjoner, podcaster og mye mer.

Mange av disse ressursene vil være aktuelle for gjenbruk av andre undervisere, både ved ulike studieprogrammer og ulike institusjoner. Særlig fagfelt som undervises ved mange institusjoner, med store likheter i pensum, vil kunne ha nytte av økt grad av samhandling.

Det at læringsressurser ikke trenger å produseres flere ganger kan spare verdifull tid, og bedre tilgang på materiale vil kunne heve undervisningskvaliteten for studentene.

Læringsressurser inkluderer alt som benyttes i undervisning på universiteter og høyskoler, for eksempel videoer, animasjoner, forelesningsnotater, presentasjoner, lydklipp osv.

Inspirasjon og økt kvalitet

Deling og gjenbruk skal inspirere undervisere, spare tid, og øke kvaliteten på undervisningen i Kunnskaps-Norge. Institusjonene skal gjennom samarbeid oppnå bedre forutsetninger for utdanning, ved at alle yter til fellesskapet gjennom å dele ressurser og gi tilgang til data. 

Deling og gjenbruk er også en sentral del av Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren.

Sikt forvalter, samordner og utvikler

Tjenesten forvaltes av Sikt som koordinerer institusjonenes innsats for økt kvalitet i høyere utdanning, tilrettelegger for samarbeid, og bidrar til gevinstrealisering for deltakende læresteder og sektoren som helhet. Den sørger for at norsk UH-sektor er samordnet i utviklingen av DLR.

Samarbeidsnettverket mellom institusjonene muliggjør digitalisering av arbeidsprosesser raskere og gir gevinster i form av spart tid og ressurser ved institusjonene. Sektoren samarbeider og deler erfaringer om blant annet arbeidsprosesser, automatisering, integrasjoner og utvikling.

Tjenesten inkluderer følgende:

  • Tjenesteforvaltning i form av nasjonal koordinering av utvikling (av DLR og integrasjoner), drift, lagring og erfaringsutveksling.
  • Samordning og digitalisering av arbeidsprosesser.
  • Organisering av møtearenaer for sektoren for erfaringsutveksling, utviklingsarbeid, arbeidsstuer o.l.
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger av DLR som system og bruken av det.
  • Representasjon i relevante fora og arenaer.

DLR har integrasjoner til andre tjenester i det digitale læringsmiljøet

For at DLR skal fungere best mulig er integrasjoner til de systemene hvor disse læringsressursene produseres viktig. DLR har derfor integrasjoner til flere læringsplattformer (LMS) som blant annet Canvas og til videotjenester som f. eks. Panopto og Kaltura.

Målet er å gi undervisere ved norske universiteter og høyskoler enkel tilgang til læringsressurser, og legge til rette for samarbeid og samhandling på tvers.

Under er de spesifikke tjenestebetingelsene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle avtalevilkår.

Beskrivelse av produktet

DLR er en nasjonal skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. Læringsressursene kan benyttes der det er behov for dem til enhver tid. Det er ikke behov for å huske hvor de er lagret – de er enkelt søkbare ved hjelp av standardiserte metadata.  

Forutsetninger

Alle universiteter og høyskoler som bruker Feide-pålogging kan ta i bruk DLR..

Virksomhetens forpliktelser

Virksomheten forplikter seg til å stille med en mottaksansvarlig som kontaktpunkt for innføring og opplæring hos virksomheten. Virksomheten forplikter seg i innføringsfasen til å allokere tilstrekkelige ressurser som bidrar til å implementere løsningen i henhold til avtalt innføringsplan.  

Tilgang til enkelte funksjoner kan være regulert av adgangskontroll. Adgangskontrollen fastsettes av tjenesteansvarlig i samarbeid med medlemmene i tjenesten og håndheves av Sikt. Virksomhetene bestemmer selv hvem som skal ha hvilke tilganger i tjenesten.  

Virksomheten forplikter seg til å oppgi nødvendig informasjon for at Sikt kan gjennomføre konkret rådgivningsarbeid avtalt mellom partene.  

Data

Registrering og vedlikehold av data  

Virksomheten skal ha tilgang til å registrere og vedlikeholde data og til å gjøre de registrerte dataene allment tilgjengelige.   

Virksomheten forplikter seg til å vedlikeholde egne data. Ved registrering har virksomheten et ansvar for å holde data på et kvalitetsmessig høyt nivå. Metadata skal være oppdatert i henhold til avtalte krav.  

Virksomheten plikter å holde seg orientert om retningslinjer som blir gitt vedrørende registrering av data og til lojalt å følge disse.  

Dersom en virksomhet ikke oppfyller de kvalitetskrav som stilles ved registrering eller på annen måte ikke oppfyller de faglige forpliktelsene, kan institusjonen bli pålagt av Sikt å rette opp manglene.   

Utgiver  

Virksomheten tildeler egne ansatte rolle som Utgiver, det gir tilgang til å publisere innhold i tjenesten. Tjenesten kan tildele denne rollen automatisk til alle brukere som for eksempel har en Feide-bruker fra virksomheten med ønsket tilsettingsforhold.  

Kuratoransvar  

Virksomheten tildeler egne ansatte rolle som Kurator, det gir skrive tilgang til alt som er publisert av ansatte med rollen Utgiver hos virksomheten. Kurator har tilgang til å kunne tildele Digital Object Identifier (DOI) fra DataCite på innhold som er publisert i tjenesten - på eget initiativ eller etter ønske fra utgiver. For at Virksomheten skal kunne benytte denne funksjonaliteten, må Virksomheten inngå en avtale om leveranse av DOI fra DataCite. Dette organiseres av Sikt.  

Redaktøransvar  

Virksomheten har det redaksjonelle ansvar for data som egen institusjon gjør tilgjengelig og vil dermed være rettslig ansvarlig ved eventuelt søksmål knyttet til data som institusjonen har gjort tilgjengelig.  

Endring av data  

Dersom en virksomhet har behov for omfattende endringer eller migrering av sine data, kan dette gjennomføres som et separat betalt driftsoppdrag. Virksomheten må i samarbeid med Sikt utarbeide en plan for et slikt oppdrag. Kostnad for oppdraget fastsettes i hvert enkelt tilfelle.  

Import av data  

Import av data fra andre systemer kan utføres som betalt driftsoppdrag og skal skje i samsvar med en egen importavtale. Kostnad for oppdraget fastsettes i hvert enkelt tilfelle. 

Servicenivå

Studenter og ansatte skal kontakte sitt lærested for brukerstøtte.

Lærestedet skal selv yte førstelinjesupport for egne brukere, og sørge for at alle som yter slik førstelinjesupport har fått tilstrekkelig opplæring.

Sikt er ansvarlig for teknisk brukerstøtte til kontaktpunktene ved virksomhetene, samt vedlikehold, oppgraderinger og videreutvikling. 

Henvendelser til Sikt håndteres på Servicenivå 2.

Brukerveiledninger finnes tilgjengelig.

Databehandling, personvern, sikkerhet

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eforvaltningsforskriften og personopplysningsloven. Dette innebærer at virksomheten skal iverksette relevante sikringstiltak for å beskytte informasjon, som formidles ved hjelp av DLR, mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

Vurdering og iverksettelse av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.  

Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet. 

Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen.   

Det gjennomføres felles revidering av risiko- og sårbarhetsvurdering for tjenesten minst hvert andre år, men virksomheten er ansvarlig for å gjennomføre en lokal risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS). Sikt kan bistå med maler og eventuelt rådgivning i forbindelse med dette. 

Tjenesten tillater ikke behandling av sensitive personopplysninger. 

Vederlag, kostnader, økonomi

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. Prisen beregnes ut fra summen av antall studenter ved virksomheten (ihht. registrerte årsverk i DBH). Kostnadene fordeles etter en 70/30-modell, der 70 % beregnes etter antall registrerte studenter ved virksomheten (FTE) og 30% er en fast kostnad som fordeles flatt mellom medlemmene i tjenesten.  

Årlig prisjustering spesifiseres i forvarsel som omtalt i Sikts generelle tjeneste- og leveransebetingelser. Endringer i prismodell vedtas i sektorens tjenestestyringsmodell.  

Organisering, styring