Bestille kurs

Vi held jamleg kurs og opplæring på bestilling frå institusjonar som nyttar våre produkt og tenester.

Du kan bestille kursa som ferdige opplegg, eller vi kan tilpasse det etter behov.

Sikt held kurs innan tryggleik, datahandtering, personvern i forsking, og arkivering og deling av data.

Vi kan komme til institusjonen din og halde kurset der, deltakarane kan komme til våre lokale i Sikt, eller vi kan gjennomføre det digitalt. Kursa kan vere for administrativt tilsette, forskarar eller studentar.

Kursa blir gjennomførte på bestilling.

Kurs i personvern og datahandtering

Sikkerheitskurs

Rådgivingstenesta i Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) held kurs i gjennomføring av verdivurderingar. Vi held kurs for alle som har behov for å gjennomføre verdivurderingar av informasjonsverdiane sine, eller informasjonssystem eller arbeids- eller verksemdsprosessar.  

Rådgivarane våre har erfaring med verdivurderingar innanfor ulike tema, og sit på omfattande kunnskap og kompetanse innan kjerneverksemda i sektoren. Vi tilpassar kurset til profilen, behovet og målgruppa for verksemda.  

Pris

Blir fakturert etter tid som er brukt, pluss reiseutgifter.   

Rådgivingstenesta i Cybersikkerhetssenteret (*eduCSC) held kurs i gjennomføring av risikovurderingar innanfor informasjonssikkerheit.

Vi held kurs for alle som har behov for å gjennomføre risikovurderingar innanfor informasjonssikkerheit, anten dette gjeld informasjonssystem eller arbeids- eller verksemdsprosessar.

Rådgivarane våre har lang erfaring med risikovurdering innanfor ulike tema, og sit på omfattande kunnskap og kompetanse innan kjerneverksemda i sektoren.

Systematiske risikovurderingar dannar grunnlaget for leiingssystemet for verksemda for informasjonssikkerheit, men risikovurderingar blir ofte ikkje gjennomførte pga. opplevd mangelfull intern kompetanse.

Kurset har som formål å setje medarbeidarane for verksemda i stand til å fasilitere gjennomføringa av interne risikovurderingar.

Gjennomføring

Kurset blir gjennomført som ein eindags workshop (5–6 timar), fortrinnsvis med fysisk nærvær, men kurset kan også gjennomførast digitalt.

Kurset inkluderer praktiske øvingar, og for å få fullt utbytte av desse blir tilrådde maksimalt 20 deltakarar pr kurs. Deltakarane vil få tilgang til alt kursmateriell i etterkant av kurset.

Metode/rammeverk

Sektortilpassa risikovurdering basert på ISO/IEC 27005:2018.

Gratis kurs