Opningstider

 • Kvardager 08.00–15.30
 • Opningstider kan avvike i samband med høgtider og i juni–juli

Kontaktinfo

 • Support og mindre feil meldast inn her
 • Kritiske feil* meldast inn per telefon: 73 98 40 40 (kun i opningstid)

I opningstid

 • Support
 • Feilsøk og feilretting ved kunderapporterte feil på tenesta
 • For responstider, svartider og løysingstid, sjå tabell for servicenivå 2 nedanfor

Utanfor opningstid

 • Ingen support/feilmelding
 • For responstider, svartider og løysingstid, sjå tabell for servicenivå 2

Servicenivå 2

Type førespurnadFørste respons i opningstidaSvartid utanfor arbeidstidLøysingstid
Support   8 timer     Neste arbeidsdag  Best effort  
Kunde-rapporterte alvorlege feil eller mindre alvorleg feil på telefon eller e-post 8 timerNeste arbeidsdagBest effort. Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting  
Kunde-rapporterte kritiske* hendingar via telefon     8 timer Neste arbeidsdag  Best effort. Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting  
Feil, rapportert av overvakings-systemBest effort Best effort Best effort. Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting  

Forklaringar til tabellen

 • Med «Første respons i opningstid» meiner vi at saka er registrert, tildelt saksnummer og tilordna ansvarleg team i Sikt.
 • Talet på timar blir rekna av timar innanfor arbeidstida
 • Med «Svartid utanfor arbeidstid» meiner vi den tida det tar frå førespurnad er mottatt, til kunden blir kontakta av beredskapsvakt.

Planlagt arbeid og feil

Planlagt arbeid som Sikt eller underleverandørar utfører på maskinvare, programvare, oppgraderingar, service med meir, kan påverke tenesta si tilgjengelegheit eller stabilitet.

Ved alvorlege feil som berører mange kundar, vil Sikt så snart som mogleg informere kundane sine på sikt.no under driftsmeldingar.

Definisjon av alvorsgrad

Grad av alvor ved feilBeskrivelse
*KritiskHeile eller vesentlege delar av Tenesta er utilgjengeleg.

Feil som medfører at Tenesta stoppar, at data går tapt eller at andre funksjonar som etter ei objektiv vurdering er kritiske for Kunden, ikkje verkar som avtalt.

Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisande at Kunden etter ei objektiv vurdering ikkje kan bruke Tenesta eller vesentlege delar av det.
AlvorlegEnkelte kritiske delar av Tenesta fungerer ikkje.

Feil som medfører at funksjonar som etter ei objektiv vurdering er viktige for Kunden, ikkje verkar som beskrive i avtalen, og som det er tids- og ressurskrevjande å omgå.

Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisande at Kunden ikkje kan nytte funksjonar som etter ei objektiv vurdering er viktige for Kunden.
Mindre alvorlegFeil som fører til at enkeltfunksjonar ikkje verkar som avtalt, men som Kunden relativt lett kan omgå.

Dokumentasjonen er mangelfull eller upresis.