Alma biblioteksystem

Alma er et moderne biblioteksystem som inneholder alle funksjoner som trengs for å drifte et bibliotek. Sikt tilbyr systemet til norske fagbibliotek via medlemskap i BIBSYS-konsortiet.

Alma er et biblioteksystem som blir utviklet av Ex Libris. Det er et innholdsrikt system med mange muligheter innen konfigurasjon og tilpasning av arbeidsflyt.

Systemet håndterer brukerdata, innkjøp av materiale, metadata om bibliotekets ressurser og mye mer. Felleskatalogen til BIBSYS-konsortiet håndteres også i Alma.  

Få god oppfølging i stort nettverk

Ved å kjøpe Alma gjennom en avtale med oss får dere oppfølging og støtte fra erfarne medarbeidere og tilgang på et nettverk med likesinnede brukere.

Sikt tilbyr brukerstøtte, veiledninger og hjelp med oppsett og konfigurasjon. Vi håndterer også brukerstøtte og øvrig kommunikasjon med Ex Libris.  

Sikt tilbyr også integrasjonsstøtte for implementering av tjenestene for den enkelte institusjon hvis dere har spesielle behov. 

Hvem kan bli kunde? 

Alma benyttes av medlemmene i BIBSYS-konsortiet, som består av ca. 80 norske fag- og forskningsbibliotek. For å bli med på avtalen Sikt administrerer må din institusjon bli medlem av konsortiet.

Se hvordan din institusjon kan bli med i BIBSYS-konsortiet

Direktelenker til Alma-instanser

Oversikt over direktelenker til Alma-instanser med Feide:

Tjenester som er knyttet til Alma

Biblioteksystemet Alma er tett knyttet til søketjenesten Oria. Alma vil være arbeidsverktøyet til de bibliotekansatte (back end), mens Oria vil være brukernes inngang til bibliotekets ressurser (front end).  

Pensumlistesystemet Leganto bygger på data fra både Alma og Oria og kan være relevant hvis institusjonen din benytter seg av pensumlister. Alma er påkrevd for å bruke Leganto.   

Rialto er en innkjøpsmodul som kan integreres i Alma for å kunne søke i og bestille materiale.

Brukermedvirkning i BIBSYS-konsortiet 

I BIBSYS-konsortiet samarbeider medlemmene om arbeid i utvikling av Alma. Konsortiet har et styre og flere faggrupper som bidrar til brukermedvirkning og innflytelse over de tjenestene som tilbys konsortiet.  

Forbedringsforslag

Har du ideer eller tanker som kan forbedre bruken av Alma, eller har du ideer om ny funksjonalitet? 

Les mer om hvordan du kan melde endringsforslag til Ex Libris.

Tjenestebilag til rammeavtale mellom Sikt, org. nr. 919477822, og Virksomheten. 

Forutsetninger

Følgende vilkår må være oppfylt for deltakelse i BIBSYS-konsortiet

  • bibliotekets samling er et positivt tilskudd til fellesskapet
  • biblioteket er villig til å stille sine samlinger til rådighet
  • biblioteket har tilstrekkelig faglig kompetanse

Søknader om deltakelse vil bli behandlet av Sikt og godkjent i styret for BIBSYS-konsortiet.

Teknisk beskrivelse/spesifikasjon

Gjennom deltakelse i konsortiet får man tilgang til biblioteksystemet Alma og søkesystemet Oria. Alma biblioteksystem er en tjeneste som Sikt leverer til BIBSYS-konsortiet. Som et supplement til Alma tilbyr Sikt støttetjenester som brukerstøtte, veiledninger og konfigurasjonsstøtte samt utvikling av nasjonale tilpasninger for hele konsortiet generelt og Nasjonalbiblioteket spesielt.

Alma er et internasjonalt standardprodukt som utvikles av Ex Libris. Alma benyttes av ca 80 norske fag- og forskningsbibliotek, og er tett knyttet til søketjenesten Oria som er et verktøy for studentene og forskerne.

Kundens forpliktelser

Servicenivå

Tjenesten har Servicenivå 1B. Servicenivået beskriver

  • Kontaktpunkter og respons- og svartider tider ved behov for support og for å melde feil.
  • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid

Særskilt for Alma og Oria: Support/feil meldes inn på https://support.bibsys.no

Databehandling, personvern, sikkerhet

Sikt har en databehandleravtale med underleverandøren Ex Libris. Hver enkelt institusjon må signere en databehandleravtale med Sikt før man kan ta i bruk bibliotektjenestene. De enkelte tjenestene er beskrevet i egne vedlegg til databehandleravtalen.
Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og personopplysningsloven. Det innebærer at virksomheten skal vurdere risikoen for brudd på sikkerheten og iverksette nødvendige sikringstiltak for å beskytte informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen.

Det bør gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) for tjenesten hos virksomheten. Sikt kan bistå med maler og eventuelt rådgivning i forbindelse med dette.

Vederlag, kostnader, økonomi

Tjenesten er organisert som et konsortium og tjenesten faktureres gjennom en årlig deltakerkontingent i konsortiet.

Den økonomiske rammen for konsortiet defineres av Styret for konsortiet og kostnadene fordeles basert på en vedtatt kostnadsfordelingsmodell.

Organisering, styring

Tjenesten er organisert som et samarbeidskonsortium. Se retningslinjene for BIBSYS-konsortiet.

Betingelsene for deltakelse i konsortiet er definert i konsortieavtalen mellom Sikt og den enkelte institusjon.

Utover det som er beskrevet i denne er det de generelle tjeneste- og leveransebetingelser i Sikt som er gjeldende for tjenesten. Der det eksisterer avtaler eller betingelser for enkelttjenester som dekker områdene i de generelle betingelsene, går avtalen for enkelttjenesten foran de generelle betingelsene:
https://sikt.no/generelle-tjeneste-og-leveransebetingelser

Varighet og oppsigelse

Betingelsene for deltakelse i konsortiet er definert i konsortieavtalen mellom Sikt og den enkelte institusjon. Utover det som er beskrevet i denne er det de generelle tjeneste- og leveransebetingelser i Sikt som er gjeldende for tjenesten.

Der det eksisterer avtaler eller betingelser for enkelttjenester som dekker områdene i de generelle betingelsene, går avtalen for enkelttjenesten foran de generelle betingelsene: https://sikt.no/generelle-tjeneste-og-leveransebetingelser

Relaterte sider og tjenester

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for bibliotektjenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønsker du å vite mer om bibliotektjenestene våre?

For andre, fyll ut en forespørsel i kontaktskjemaet