Oria – fagbibliotekenes søkeportal

Søkeportalen Oria gir bibliotekets brukere tilgang til bibliotekets ressurser. Sikt inngår avtale om tilgang til systemet på vegne av norske fagbibliotek.  

Oria fungerer som en felles søkeportal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek.

Oria, kjent internasjonalt som Primo, er et discoverysystem som blir utviklet av Ex Libris. Sikt inngår avtale om bruk av systemet på vegnet av BIBSYS-konsortiet.

Enhetlig tilgang til alt materiale i fagbibliotekene

Supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder gir Oria en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, øvrige dokumenter, artikler, musikk og filmer.   

Søkeportalen Oria er tilgjengelig for alle på oria.no. Den enkelte institusjon i BIBSYS-konsortiet tilbyr sine brukere direkte tilgang til varianter av Oria tilrettelagt for hver enkelt institusjon.

På den måten får brukerne ved de forskjellige institusjonene tilgang til fulltekst og bestillingsmuligheter til ressurser biblioteket kjøper tilgang til, både fysisk og elektronisk. 

God støtte i stort nettverk

Gjennom deltakelse i BIBYS-konsortiet får man oppfølging og støtte fra erfarne medarbeidere og tilgang på et stort faglig nettverk med likesinnede brukere.

Sikt tilbyr brukerstøtte, veiledninger og hjelp med oppsett og konfigurasjon. Vi håndterer også brukerstøtte og øvrig kommunikasjon med Ex Libris.  

Sikt tilbyr også integrasjonsstøtte for implementering av tjenestene for den enkelte institusjon hvis dere har spesielle behov. 

Hvem kan bli kunde?

Oria benyttes av medlemmene i BIBSYS-konsortiet, som består av ca. 80 norske fag- og forskningsbibliotek.

For å bli med på avtalen Sikt administrerer må din institusjon bli medlem av konsortiet.

Se hvordan institusjonen kan bli med i BIBSYS-konsortiet

Direktelenker til Oria-instanser

Oversikt over direktelenker til Oria-instanser med Feide:

Tjenester som er knyttet til Oria

Oria er tett knyttet til biblioteksystemet Alma. Oria brukes i konsortiet som det sluttbrukerrettede biblioteksystemet (front end) mens Alma er arbeidsverktøyet for bibliotekene (back end).

Innholdet i Oria er i stor grad håndtert i Alma, og vi anbefaler at disse to systemene brukes sammen. 

Pensumlistesystemet Leganto bygger på data fra både Alma og Oria og kan være relevant hvis institusjonen din benytter seg av pensumlister. Alma er påkrevd for å bruke Leganto. 

Brukermedvirkning i BIBSYS-konsortiet

BIBSYS-konsortiet er samarbeidsformen for Oria. Konsortiet har et styre og flere faggrupper som bidrar til brukermedvirkning og innflytelse over de tjenestene som tilbys konsortiet.

Forbedringsforslag

Har du ideer eller tanker som kan forbedre bruken av Oria, eller har du ideer om ny funksjonalitet? 

Les om hvordan du kan melde endringsforslag til Ex Libris

Tjenestebilag til rammeavtale mellom Sikt, org. nr. 919477822, og Virksomheten.

Forutsetninger

Følgende vilkår må være oppfylt for deltakelse i BIBSYS-konsortiet

  • bibliotekets samling er et positivt tilskudd til fellesskapet
  • biblioteket er villig til å stille sine samlinger til rådighet
  • biblioteket har tilstrekkelig faglig kompetanse

Søknader om deltakelse vil bli behandlet av Sikt og godkjent i styret for BIBSYS-konsortiet.

Teknisk beskrivelse/spesifikasjon

Gjennom deltakelse i konsortiet får man tilgang til biblioteksystemet Alma og søkesystemet Oria.

Alma biblioteksystem er en tjeneste som Sikt leverer til BIBSYS-konsortiet. Som et supplement til Alma tilbyr Sikt støttetjenester som brukerstøtte, veiledninger og konfigurasjonsstøtte samt utvikling av nasjonale tilpasninger for hele konsortiet generelt og Nasjonalbiblioteket spesielt. Alma er et internasjonalt standardprodukt som utvikles av Ex Libris.
Alma benyttes av ca 80 norske fag- og forskningsbibliotek, og er tett knyttet til søketjenesten Oria som er et verktøy for studentene og forskerne.

Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek. Supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder, gir Oria en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.

Kundens forpliktelser

Servicenivå

Tjenesten har Servicenivå 1B. Servicenivået beskriver

  • Kontaktpunkter og respons- og svartider tider ved behov for support og for å melde feil.
  • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid

Særskilt for Alma og Oria: Support/feil meldes inn på https://support.bibsys.no

Databehandling, personvern, sikkerhet

Sikt har en databehandleravtale med underleverandøren Ex Libris. Hver enkelt institusjon må signere en databehandleravtale med Sikt før man kan ta i bruk bibliotektjenestene. De enkelte tjenestene er beskrevet i egne vedlegg til databehandleravtalen.

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og personopplysningsloven. Det innebærer at virksomheten skal vurdere risikoen for brudd på sikkerheten og iverksette nødvendige sikringstiltak for å beskytte informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen.

Det bør gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) for tjenesten hos virksomheten. Sikt kan bistå med maler og eventuelt rådgivning i forbindelse med dette.

Vederlag, kostnader, økonomi

Tjenesten er organisert som et konsortium og tjenesten faktureres gjennom en årlig deltakerkontingent i konsortiet. Den økonomiske rammen for konsortiet defineres av Styret for konsortiet og kostnadene fordeles basert på en vedtatt kostnadsfordelingsmodell.

Organisering, styring

Tjenesten er organisert som et samarbeidskonsortium.
Se retningslinjene for BIBSYS-konsortiet.

Varighet, oppsigelse

Betingelsene for deltakelse i konsortiet er definert i konsortieavtalen mellom Sikt og den enkelte institusjon. Utover det som er beskrevet i denne er det de generelle tjeneste- og leveransebetingelser i Sikt som er gjeldende for tjenesten.

Der det eksisterer avtaler eller betingelser for enkelttjenester som dekker områdene i de generelle betingelsene, går avtalen for enkelttjenesten foran de generelle betingelsene: https://sikt.no/generelle-tjeneste-og-leveransebetingelser

Relaterte sider og tjenester

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for bibliotektjenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønsker du å vite mer om bibliotektjenestene våre?

For andre, fyll ut en forespørsel i kontaktskjemaet