BIBSYS-konsortiet

BIBSYS-konsortiet består av om lag 80 norske fag- og forskingsbibliotek. I konsortiet samarbeider medlemmene om utvikling av bibliotektenestene, som blir nytta av både brukarane til biblioteket og tilsette.   

Formålet med BIBSYS-konsortiet er å bidra til at bibliotektenester gir størst mogleg nytte og verdi for norsk universitets- og høgskulesektor, og andre relevante sektorar. Samarbeid om ein felles bibliotekkatalog inngår i dette.

Rolla til Sikt i konsortiet

Oppgåva til Sikt er å sikre at BIBSYS-konsortiet får gode og kostnadseffektive bibliotektenester levert gjennom tenestene Alma, Oria og andre bibliotekrelaterte tenester.

Tenestene som Sikt leverer og utviklar er eit felleseige for institusjonane som deltek i konsortiet. 

 • Akershus universitetsjukehus HF
 • Anno Museum 
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bergen ressurssenter
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Det Norske Nobelinstitutt
 • MF vitenskapelige høyskole
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Fiskeridirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • Forsvarets forskningsinstitutt 
 • Forsvarets høgskole 
 • Handelshøgskolen BI 
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • HL-senteret 
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • OsloMet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høyskolen Diakonova
 • Høyskolen Kristiania 
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Institutt for energiteknikk
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Maihaugens bibliotek
 • Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket
 • Museum Stavanger
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonalmuseet
 • NIFU Biblioteket
 • NILU
 • NINA
 • NLA Høgskolen
 • NOFIMA A/S
 • Nord Universitet
 • NORCE
 • Norges Bank  
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU 
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Institutt for bioøkonomi NIBIO
 • Norsk Oljemuseum
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk Teknisk Museum
 • Nynorsk kultursentrum
 • Politihøgskolen
 • Riksantikvaren
 • Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek
 • Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences
 • SINTEF
 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt
 • Statistisk sentralbyrås bibliotek
 • Statped bibliotek
 • Stortinget
 • Sjukehuset Innlandet
 • Sjukehuset Telemark HF
 • Sjukehuset Østfold HF
 • Sørlandet sjukehus HF
 • UiO, Universitetsbiblioteket
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Stavanger 
 • Universitetsbiblioteket i Agder 
 • Universitetsbiblioteket i Bergen
 • Universitetssenteret på Svalbard AS
 • Vestre Viken HF
 • VID Vitenskapelig høgskole

BIBSYS-konsortiet og pensumlistekonsortiet nyttar seg av ei rekkje e-postlister for å dele informasjon.

Sjå oversikt over e-postlistene her

Ressurssider for bibliotektenestene

Brukarmedverknad

BIBSYS-konsortiet har eit styret som bidreg til brukarmedverknad og innverknad over dei tenestene som blir tilbodne konsortiet. Styret er bindeleddet mellom Sikt og deltakarane i konsortiet.

Styret for BIBSYS-konsortiet

Medlemmene i styret er utnemnt av Porteføljestyret for forskings- og kunnskapsressurser for ein periode på to år. Noverande styre blei utnenmt 31.01.24.

Styret fyller rolla som produktråd i samstyringsmodellen for kunnskapssektoren.

Oppgåvene til styret er etablert i retningslinjer for BIBSYS-konsortiet

Medlemmer:

 • Randi Hallveg Iversby (leiar for produktrådet), UiO, bibliotekdirektør
 • Sølvi Karlsen, NTNU, seksjonssjef
 • Marion Mühlburger, UiB, seksjonsleder
 • Johan A. S. Jørgensen, Norges musikkhøgskole, bibliotekleder
 • Endre Aas, Høgskolen i Innlandet, seniorrådgiver
 • Gro Heidi Råmunddal, Vestre Viken HF, seksjonsleder  
 • Hilde Kjerland, NORCE, seniorrådgiver
 • Kjersti Rustad, Nasjonalbiblioteket, avdelingsdirektør

Kven kan bli medlem?

Følgjande vilkår må vere oppfylt for å delta i BIBSYS-konsortiet:

 • Samlinga til biblioteket er eit positivt tilskot til fellesskapen 
 • Biblioteket er villig til å stille samlingane sine til rådvelde 
 • Biblioteket har tilstrekkeleg fagleg kompetanse 

Førespurnader om deltaking blir behandla i Sikt, før dei blir lagde fram for styret til BIBSYS-konsortiet.

Fyll ut skjema for å søkje om medlemskap

Møte 1/2024: Styret for BIBSYS-konsortiet

14. februar 2024, kl. 09:00 - 10:00

Saksdokumenter

Referat kommer

Møte 1/2023: Styret for BIBSYS-konsortiet - avlyst

Møte med biblioteklederne

14. februar 2023, kl. 12:00 - 13:30

Diskusjonsgrunnlag

Møte 2/2023: Styret for BIBSYS-konsortiet

10. mars 2023, kl. 09:30 - 11:00

Saksdokumenter

Referat

Møte 3/2023: Styret for BIBSYS-konsortiet

31. mai 2023, kl. 12:00 - 13:30

Saksdokumenter

Referat

Møte 4/2023: Styret for BIBSYS-konsortiet

20. september 2023, kl. 10:00 - 15:00

Saksdokumenter

Referat

Møte 5/2023: Styret for BIBSYS-konsortiet

23. november 2023, kl. 09:00 - 11:00

Saksdokumenter

Referat

Møte 1/2022: Styret for BIBSYS-konsortiet

3. mars 2022, kl. 14:00 - 16:00

Saksdokumenter

Referat

Møte 2/2022: Styret for BIBSYS-konsortiet

15. juni 2022, kl. 14:00 - 16:00

Saksdokumenter

Referat

Møte

3/2022: Styret for BIBSYS-konsortiet

28. september 2022, kl. 14:00 - 16:00

Saksdokumenter

Referat

Møte 4/2022: Styret for BIBSYS-konsortiet

9. desember 2022, kl. 14:00 - 16:00

Saksdokumenter

Referat

Møte 1/2021: Styret for BIBSYS-konsortiet

19. februar 2021, kl. 12:00 - 15:00

Saksdokumenter

Referat

Møte 2/2021: Styret for BIBSYS-konsortiet

20. mai 2021, kl. 12:00 - 15:00

Saksdokumenter

Referat

Møte 3/2021: Styret for BIBSYS-konsortiet

9. september 2021, kl. 12:00 - 15:00

Saksdokumenter

Referat

Møte 4/2021: Styret for BIBSYS-konsortiet

30. november 2021, kl. 12:00 - 15:00

Saksdokumenter

Referat

Meir om BIBSYS-konsortiet

Internasjonalt samarbeid