BIBSYS-konsortiet

BIBSYS-konsortiet består av om lag 80 norske fag- og forskingsbibliotek. I konsortiet samarbeider medlemmene om utvikling av bibliotektenestene, som blir nytta av både brukarane til biblioteket og tilsette.   

Formålet med BIBSYS-konsortiet er å bidra til at bibliotektenester gir størst mogleg nytte og verdi for norsk universitets- og høgskulesektor, og andre relevante sektorar. Samarbeid om ein felles bibliotekkatalog inngår i dette.

Rolla til Sikt i konsortiet

Oppgåva til Sikt er å sikre at BIBSYS-konsortiet får gode og kostnadseffektive bibliotektenester levert gjennom tenestene Alma, Oria og andre bibliotekrelaterte tenester.

Tenestene som Sikt leverer og utviklar er eit felleseige for institusjonane som deltek i konsortiet. 

Medlemmer i konsortiet

 • Akershus universitetsjukehus HF
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV
 • Anno Museum 
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Bergen ressurssenter
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Det Norske Nobelinstitutt
 • MF vitenskapelige høyskole
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Fiskeridirektoratet
 • Folkehelseinstituttet
 • Forsvarets forskningsinstitutt 
 • Forsvarets høgskole 
 • Handelshøgskolen BI 
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • HL-senteret 
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • OsloMet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høyskolen Diakonova
 • Høyskolen Kristiania 
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Institutt for energiteknikk
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Maihaugens bibliotek
 • Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket
 • Museum Stavanger
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonalmuseet
 • NIFU Biblioteket
 • NILU
 • NINA
 • NLA Høgskolen
 • NOFIMA A/S
 • Nord Universitet
 • NORCE
 • Norges Bank  
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU 
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Institutt for bioøkonomi NIBIO
 • Norsk Oljemuseum
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk Teknisk Museum
 • Nynorsk kultursentrum
 • Politihøgskolen
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse
 • Riksantikvaren
 • Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek
 • Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences
 • SINTEF
 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt
 • Statistisk sentralbyrås bibliotek
 • Statped bibliotek
 • Stortinget
 • Sjukehuset Innlandet
 • Sjukehuset Telemark HF
 • Sjukehuset Østfold HF
 • Sørlandet sjukehus HF
 • UiO, Universitetsbiblioteket
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Stavanger 
 • Universitetsbiblioteket i Agder 
 • Universitetsbiblioteket i Bergen
 • Universitetssenteret på Svalbard AS
 • Vestre Viken HF
 • VID Vitenskapelig høgskole

E-postlister

BIBSYS-konsortiet og pensumlistekonsortiet nyttar seg av ei rekkje e-postlister for å dele informasjon.

Sjå oversikt over e-postlistene her

Ressurssider for bibliotektenestene

Brukarmedverknad

BIBSYS-konsortiet har eit konsortiestyre som bidreg til brukarmedverknad og innverknad over dei tenestene som blir tilbodne konsortiet. Konsortiestyret er bindeleddet mellom Sikt og deltakarane i konsortiet.

Konsortiestyret

Medlemmene i konsortiestyret er utnemnt for ein periode på tre år. Noverande periode er frå 1. desember 2020 fram til 31. desember 2023.

Styret vel sjølv leiar, og Sikt er sekretariat for styret.  

Oppgåvene til styret kjem fram av retningslinjer for BIBSYS-konsortiet

Medlemmer:

 • Sølvi Karlsen (NTNU), leiar for konsortiestyret
 • Kristian Salcedo (UiO)
 • Marianne Løkse (UiT)
 • Rune Sørsdal (UiS)
 • Johan Jørgensen (Norges musikkhøgskole)
 • Hanne Tvete (NIBIO)
 • Gro Heidi Råmunddal (Vestre Viken)
 • Hege Stensrud Høsøien (Nasjonalbiblioteket)

Kven kan bli medlem?

Følgjande vilkår må vere oppfylt for å delta i BIBSYS-konsortiet:

 • Samlinga til biblioteket er eit positivt tilskot til fellesskapen 
 • Biblioteket er villig til å stille samlingane sine til rådvelde 
 • Biblioteket har tilstrekkeleg fagleg kompetanse 

Førespurnader om deltaking blir behandla i Sikt, før dei blir lagde fram for styret til BIBSYS-konsortiet.

Send inn førespurnad om å bli med i BIBSYS-konsortiet

Kommande møte

Tidlegare møte

Meir om BIBSYS-konsortiet

Internasjonalt samarbeid

Brukarstøtte

Treng du brukarstøtte for bibliotektenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønskjer du å vite meir om bibliotektenestene våre?

For andre, fyll ut ein førespurnad i kontaktskjemaet