Opningstider:

  • Kvardager kl 08.00–15.30

Kontaktinformasjon for å melde inn support og ikkje-kritiske feil 24/7

Vaktperiode for å melde inn kritiske feil etter opningstid

  • Gjeld berre i kvardager 15.30–21.00 og laurdagar 08.00-15.00. Stengt alle heilagdagar.
  • Telefon 73 98 40 40, vel «bibsys»

I opningstid

  • support på tenesta
  • feilsøk og feilretting ved kunderapporterte feil på tenesta
  • For responstider, svartider og løysingstid, sjå tabell for servicenivå *1B

Vaktperiode etter opningstid

Feilsøk og feilretting ved kunderapportert feilmelding og alarmar.

Utanfor opningstid

Ingen support/feilsøk og feilretting ved feilmelding.

Servicenivå 1B

Type førespurnadFørste respons i opningstida  VaktperiodeSvartid utanfor opningstid og vaktperiode  Løysing/leveringstid
Førespurnader, support    Best effort   Neste kvardag Neste kvardag   Best effort 
Førespurnader: kunderapportert alvorlege feil eller mindre alvorleg feil på telefon eller e-post   Best effort   Neste kvardag Neste kvardagBest effort.   Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting 
Henvendelser: kunderapportert kritiske* hendelser via telefon     1 time  1 timeNeste kvardagBest effort. Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting 
Feil, rapportert av overvåkingssystem  1 time  1 timeNeste kvardagBest effort- Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting 

Forklaringar til tabellen

  • Med «Første respons i opningstid» meiner vi at saka er registrert, tildelt saksnummer og tilordna ansvarleg team i Sikt.
  • Talet på timar blir rekna av timar innanfor arbeidstida
  • Med «Svartid utanfor arbeidstid» meiner vi den tida det tar frå førespurnad er mottatt til kunden blir kontakta av beredskapsvakt.

Definisjon av alvorsgrad

Grad av alvor ved feilBeskrivelse
*KritiskHeile eller vesentlege delar av Tenesta er utilgjengeleg.

Feil som medfører at Tenesta stoppar, at data går tapt eller at andre funksjonar som etter ei objektiv vurdering er kritiske for Kunden, ikkje verkar som avtalt.

Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisande at Kunden etter ei objektiv vurdering ikkje kan bruke Tenesta eller vesentlege delar av det.
AlvorlegEnkelte kritiske delar av Tenesta fungerer ikkje.

Feil som medfører at funksjonar som etter ei objektiv vurdering er viktige for Kunden, ikkje verkar som beskrive i avtalen, og som det er tids- og ressurskrevjande å omgå.

Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisande at Kunden ikkje kan nytte funksjonar som etter ei objektiv vurdering er viktige for Kunden.
Mindre alvorlegFeil som fører til at enkeltfunksjonar ikkje verkar som avtalt, men som Kunden relativt lett kan omgå.

Dokumentasjonen er mangelfull eller upresis.