Forskings- og kunnskapsressursar

Sikt leverer eit breitt spekter av løysingar til forsking. Alt frå data til bruk i forsking, til bibliotektenester for å finne faglege ressursar, og avtalar som sikrar open tilgang til forskingsresultata – og mykje meir.