Faggruppe for Oria

Det er oppretta ei faggruppe for å rådføre og hjelpe Sikt med prioritering av endringsforslag og justeringar i standardoppsettet for biblioteksøkjesystemet Oria.  

Faggruppa for Oria er utnemnd av Rådgivende gruppe for BIBSYS-konsortiet. Den består av: 

 • Fredrik Solvang Pettersen (leiar), Sikt
 • Tone Christine Bøgh, Universitetet i Oslo (2022–2024)
 • Birgit Müller-Nilssen, OsloMet - storbyuniversitetet (2022–2024)
 • Jannicke Rusnes Barnes, Universitetet i Stavanger (2022–2024)
 • Jenny Bakken Aslaksen, NTNU (2021–2023)
 • Clara A. H. Lunndal, Nord universitet (2022–2023)
 • Morten Soma, Nasjonalbiblioteket (2023–2023)
 • Adriana Morys-Fornal, Universitet i Bergen (2022–2024)

Mandat 

Følgjande mandat er vedteke av Rådgivende gruppe (2. juni 2015): 

 • Faggruppa skal gi råd til Sikt om oppsett, konfigurasjon og utvikling av ekstra funksjonalitet og tilleggstenester knytt til produktet, slik at konsortiet får eit best mogleg og formålstenleg produkt. 
 • Faggruppa kan også komme med innspel på alternative driftsmodellar, til dømes fleire standardkonfigureringar. Endeleg driftsmodell blir definert av Sikt saman med organa til konsortiet. 
 • Deltaking i faggruppa føreset aktivitet og lokal forankring i eigen institusjon. Ved behov for ei anna samansetning av kompetanse eller andre forhold kan deltakarane i gruppa endrast. 

Kontakt 

Har du spørsmål eller synspunkt om faggruppa kan du skrive til arbeidsgruppe_oria@lister.sikt.no

Brukarstøtte

Treng du brukarstøtte for bibliotektenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønskjer du å vite meir om bibliotektenestene våre?

For andre, fyll ut ein førespurnad i kontaktskjemaet