Spørsmål og svar om Cris/NVA

Cris/NVA-prosjektet skal etablere en felles nasjonal løsning for informasjon om og resultater fra norsk forskning. Systemet vil erstatte dagens Cristin og dagens lokale vitenarkiv.

På denne siden samler vi opp spørsmål og svar som dukker opp underveis, blant annet på webinarer.

Spørsmål og svar fra det nyeste webinaret ligger øverst. Spørsmål og svar fra tidligere webinar er listet i følgende kategorier:

Opptak fra webinarer om utviklingen av Cris/NVA finner du her >

Er det noen begrensninger på hvem som kan få lesetilgang til API-et?

Vi har flere helt åpne API (som i Cristin). Av de som krever lesetilgang, kan alle som er kunde av NVA få lesetilgang.

Kan andre enn utdanningsinstitusjoner registrere seg som klient?

Er det mulig å få sterkere autentisering (for eksempel mutual TLS)?

Akkurat nå er det ikke det, men det er noe vi kan se på senere når vi er inne i kontinuerlig produktutvikling. Vi gjør ikke noe før lansering.

Kan ein få skriveaksess til APIet for å oppdatere personregisteret t.d. fra eige HR-system?

Nei, det har vi ikke støtte for i dag. I dag skjer persondataoverføring via en filoverføringstjeneste som vi ønsker å gjøre noe med på sikt.

Kan man hente ut forskningsprosjekter og vise personer tilknyttet det prosjektet?

Per i dag viser vi dette i NVA og har også API for det, men dette er ikke åpent for alle å bruke per nå.

Blir det mulig å styre Cristin brukere med API?

Du kan ikke skrive tilbake til NVA mtp personendringer.

Når går APIet live?

NVA API er live. All kildekode ligger åpent på github: https://github.com/BIBSYSDEV/nva-api-documentation

Har testversjonen tilsvarende samme data som live versjonen?

Testversjon er knyttet mot NVA test som Cristin data er migrert til. Det er et fåtall institusjoner som har tatt i bruk NVA og er i produksjon, og det er derfor færre data i NVA prod.

Når i februar blir Brage migrert pånytt til test?

Testmiljøet kan du ikke basere deg på. Testdata vil kunne bli slettet når vi har behov for det, og vi planlegger å slette Cristin-dataene og migrere disse på nytt i midten av februar. Etter at Cristin-data er migrert på nytt, migrerer vi Brage-dataene.

Hva kommer til å skje med Cristin API?

Cristin REST API skal fungere som i dag også etter at publikasjoner er flyttet til NVA uten at det er nødvendig å gjøre endringer på mottakersiden. Etter hvert vil vi erstatte Cristin REST API med et NVA-API.

Merk gjernet at Cristin WS-tjenesten kommer til å legges ned når Cristin-applikasjonene legges ned.

Hva med eksport til endnote, vil det være mulig i NVA?

Ikke i første versjon. Vi har det på listen over ønsker for NVA og vil vurdere det i samarbeid med brukergruppene (referansegrupper o.l.).

Er import fra REK av forskningsprosjekter klar?

Det er ingen endringer på REK-import; dette er videreført som i Cristin. Eventuelle endringer kjem først etter dialog med tentativ arbeidsgruppe.

Når vil NVA-API være klart? Kan dere nå si mer om hva som må gjøres fra vår side i overgangen fra Cristin- til NVA-API?

Det jobbes med NVA API, og deler av det er allerede på plass. Cristin API skal bruke NVA API, slik at de som bruker Cristin API i dag, ikke behøver å gjøre endringer på sin side. Vi har tidligere sagt at Cristin API skal leve til neste sommer, men det er litt avhengig av hvor mange som har flyttet over til NVA API.

Vi trenger pilotinstitusjoner som kan teste og gi tilbakemelding på NVA API, hva dere bruker det til og hva som evt mangler. Ta kontakt med kontakt@sikt.no hvis du ønsker å hjelpe oss med dette.

Kan NVA sine APIer gjøres tilgjengelig i hvert universitetes Gravite API-gateway (IntArk)?

Ja, det er et åpent API

Må vi gå over til NVA-API dersom vi skal publisere studentoppgaver? Vi kan ikke fortsette med Cristin Rest-API?

Ja. Ved bruk av Cristin REST API kan du kun hente data, for å publisere studentoppgaver må du bruker NVA-API for å skrive til NVA.

JSON-API som vi i dag benytter mot Brage (DSpace) håndterer ikke riktig rekkefølge på innsendte listeobjekter (forfattere f.eks.) som medfører at førsteforfatter på en publikasjon ikke nødvendigvis blir førsteforfatter i Brage. Hvordan blir dette i NVA-API?

For å spesifisere rekkefølge, må du legge inn et sekvensnummer i det du sender for at NVA skal skjønne hvilken rekkefølge forfatterne skal listes opp i. Dette ligger forklart i dokumentasjonen.

Finnes det bibliotek som støtter denne innviklete filopplastinga slik at det blir mindre smertefullt for sluttbrukeren?

Her skal vi undersøke litt mer.

Finnes det et api-endepunkt for å finne gyldige publikasjonstyper (for oss som publiserer annet enn bachelor, master, phd, f.eks. rapport, kart, bok og andre trykksaker)?

Per i dag gjør det ikke det.

Hvis jeg skjønte det rett så kan vi enten bruke API-et direkte for å publisere studentoppgaver eller å bruke integrasjonen mot Inspera. Stemmer dette? Kan dere si noe om forskjeller og fordeler (ev. ulemper) med begge variantene?

Det vil kreve en del å bruke APIet direkte både ved oppstart og ved evt endringer i integrasjonen som man slipper hvis man bruker integrasjonen slik den er laget av oss. Men ved å gjøre det selv, sitter man med kontrollen selv også.

Hvor er NVA apier dokumentert?

All kildekode ligger åpent på github: https://github.com/BIBSYSDEV/nva-api-documentation

Vil vi ha tilgang til innholdet i Brage en stund etter at poster er overført?

Ja. Vi stenger ikke det lokale vitenarkivet, Brage, uten at det er avtalt en dato for dette med den enkelte institusjon. 

Hva skjer med «Others» i Brage?

"Others" konverteres til NVA-resultattype "Other type of report"

Kan vi begynne å kontrollere for NVI for 2023-publikasjoner? 

Ja, NVI-rapportering skal skje i Cristin for 2023-publikasjoner. Migrering av data fra Cristin til NVA vil først skje etter rapporteringen i 2024 (for 2023-publikasjoner.

Kan vi hente ut NVI-fil for 2023-publikasjoner? 

Ja, vi har åpnet for at institusjonene kan hente ut NVI-fil for 2023-publikasjoner i Cristin.

Hvis vi velger å åpne for tildeling av DOI: Gjelder dette da alle publikasjonstyper eller kan vi velge å for eksempel kun tildele doi til rapportserien vår?

Registrator kan be om å få DOI på alle typer og Kurator kan tildele DOI på dei fleste typer. Det er kun Kurator som kan tildele en DOI, så institusjonen avgrenser etter eget ønske.

Kan en hel rapportserie ha sin egen DOI og samtidig hver enkelt rapport i serien ha sin unik DOI?

Ja. Men for øyeblikket er det kun “hver enkelt rapport” som er støttet i NVA. Rapportserien kan evt. tildeles ein DOI manuelt.

Hva er fordel med DOI sammenlignet med handle? Begge er persistente identifikatorer, og alle poster får handle.

Handle har ikke metadata. Ein DOI er en handle, men den har eit metadata skjema (med typer) og konsumenten av DOI kan laste ned metadata fra utstederen av DOI (DataCite/CrossRef). Og ja, alle postene får handle og alle postene kan få ein DOI. Publikasjoner som alt har ein DOI, bør ikke få tildelt ein til.

Blir det mulighet for å ha en funksjon ala delarkiv/samlinger som Brage har, i NVA (for å kategorisere poster)? Blir dette migrert fra Brage til NVA?

Det er ikke tatt noen avgjørelse enda, om vi kommer til å videreføre samlingsbegrepet til NVA.

Hvordan blir gjenfinning på institusjonsnivå for Brage-delen? Lages det mappestrukturer, for eksempel for fakulteter/institutter?

Det blir ikke laget mappestruktur eller samling i Cris/NVA. Det er viktig at forfatter har tilknytning til riktig avdeling.

Det er kun bolker på 10 treff i resultatlisten. Man bør kunne velge flere treff etter ønske. Har også et ønske for Avansert søk: Mulighet for å filterere/søke på NOT …

Vi jobber med visning av resultatlister og søk på (blant annet) NOT nå. Noterer ønske.

Vil det bli fulltekstsøk i filene, som det er i Brage?

Ja, på et tidspunkt er det planlagt. Det står på listen over hva vi ønsker å få til, men det er ikke noe vi har pt.

Tar dere hensyn til forfattere kan ha ulike forfatteradresser etter skifte av arbeidsgiver eller fordi man har flere arbeidsgivere samtidig?

Ja.

Kan ein i NVA sortere på (for eksempel) masteroppgaver innen eit bestemt masterprogram under eit fakultet?

Nei, ikke enda. Det må vi komme tilbake til hvordan vi løser. Det vil være filtrering på institusjon og type resultat.

Får ein kun knytta masteroppgaver til egen institusjon og dinest fakultet? Eller kun til Institusjon?

Forfatter kan knyttes så langt ned som institusjonen og stedregisteret tillater.

En oppfølging til spørsmål om ulik håndtering av embargo ved institusjonene. Hvordan skal dere løse det i forhold til de institusjonene som har/holder på å innføre en Rights retention strategy? En strategi som går ut på å gjøre vitenskapelige publikasjoner åpent tilgjengelige umiddelbart, uavhengig av finansiering og hvor de er publisert.

Vi tar gjerne innspill på hva NVA skal støtte for at det blir bedre for dere. Dette har også blitt diskutert i referansegruppen.

Har dere tenkt på artikler som blir trukket/retracted, hvordan de blir håndtert? De må minimum merkes, helst avpubliseres.

Dette blir evt funksjonalitet i NVA på sikt. Sikt tilbyr et verktøy for å publisere/avpublisere. Bestemmelse om at og evt hvordan tilbaketrekninger skal foregå i systemet, kan ikke besluttes av Sikt alene.

Ang. funksjonalitet i NVA, kommer disse tingene også med? Felt for postnummer, markering av hvor en post kommer fra (import/hvem som har registrert), markering av P-personer i postens forfatterliste, feltet Prosjektkode for registrering av NFR-kontraktsnummer, og dublettkontroll ved registrering.

Ja, dette kommer med. Det blir dublettkontroll. DOI er sentral i dublettkontrollen.

Kan dere si noe mer nå om fremtidige løsninger for mer avansert søkefunksjonalitet, mtp muligheter for avgrensing på institusjonens egen samlinger/kontrollert vokabular?

Det blir søk med filtrering, der du kan søke generelt og deretter snevre inn søket ved å velge ulike filtre. Kom gjerne med innspill på hvilke filtre. Det blir også et avansert søk med mer spesifikke søk på tittel etc. Det er også tenkt at det skal være mulig å søke med boolske operatorer (for eksempel «and» og «or»). Dette ser vi på nå. Kom gjerne med innspill

Hvis en institusjon velger å tildele DOI - får en slik post enten DOI eller handle, eller begge deler?

Begge deler.

Kan dere si noe mer om endringer relatert til Kunstnerisk utviklingsarbeid, hva endringene er?

Arbeidsgruppen har kommet med ønsker om noen mindre justeringer av ledetekster og funksjonalitet. Dette er delvis levert i produksjon, resten er under arbeid.

Hva med maskinell verifisering av fil/lisens? For eksempel ved maskinlesbar CC-info i fulltekstfilen.

Det står på planen at vi skal hente inn lisens informasjon fra utgiver, når dette er tilgjengelig. Dette passer godt inn i implementert flyt.

Dere sa at dere jobbet en del med Rights Retention Strategy - kan dere si litt mer om det? Hvordan er det tenkt å bli implementert i NVA?

RRS blir tema på eit seinare webinar. Dette ble også svart ut som en egen diskusjon på slutten av webinaret 11. mai, se opptaket.

Hvordan blir det med sampublikasjoner med institusjoner med forskjellige publikasjonsverifiseringsregler?

Registrator er tilknyttet en institusjon, som har en publiseringspolicy. Registreringen vil følge den.

Settes publiseringsstrategi på dokumenttype?

Nei, i dag er det felles for alle typer.

Når man får nye oppgaver eller meldinger: Er det en e-postvarsling eller lignende, eller skal man bare inn i NVA og følge med?

Det er ikke implementert e-postvarsling, men det er skisser/planer om å gjøre det.

Hva er de ulike lisensene?

Alle CC + CC0 og “Utgivers betingelser” (som ikke er ein lisens)

Vil det bli ein intern chat mellom kuratorene?

Vi ser på dette no - i NVI-kontekst. Det vil iallfall bli mulig å legge inn en “Merknad”, som blir synlig for alle.

Når regner dere med at kategorien for utstillingsproduksjon/museumsutstillinger vil komme i test-versjonen?

Denne er alt på plass.

Hva blir begrensningene når det gjelder publisering av forskningsdata i NVA? størrelse på filer, filtyper etc. Trenger vi andre tilbydere?

En registrering kan inneholde flere filer. Vi har validert at filer på 50GB er “uproblematisk” å laste opp – men fra eit sluttbruker perspektiv er dette filer i største laget. Det er nok bedre å ha flere filer, enn få store filer. Om det blir veldig mange filer, kan det vere lurt å pakke dei med til dømes Zip e.l.

Kan dere si noe mer om hvordan dublettkontroll funker, særlig for poster uten doi.

Det er ikke mulig å registrere en DOI to ganger, og du vil få advarsler dersom du registrerer en publikasjon som har identisk tittel med en tidligere registrering. Hvis det likevel er blitt registrert en dublett, vil du kunne identifisere disse i rettelistene på NVI-oppgavesiden.

Er det ingen forhåndsdefinerte begrunnelser for avvising, kun fulltekst?

For øyeblikket er det kun fritekst, men dette kan vi se på senere.

Genererer systemet noen form for e-post-varslinger?

Per i dag er det ingen e-postvarslinger, men dette kan vi se på behovet for.

Ser jeg det riktig at ryddelistene ikke er knyttet nærmere til systemet, dvs. at man fortsatt må kopiere ut resultat id og finne fram postene manuelt?

Ved å klikke på et postnummer i rettelisten, får du opp lenke direkte til posten.

Ang. kobling av forfatter - blir det tilrettelagt for kobling til orcid?

NVA støtter ORCID og alle personer kan legge inn ORCID og vise fram denne i NVA.

Er dublettsjekk på tittel testa ut?

Dette har vi ikke testet ut godt nok enda. Vi er avhengig av å sjekke på mer enn bare tittel for å være helt sikker på at det er dublett. Her må vi teste litt mer.

Hvordan vet jeg om min etat har noe i Cristin? Så vidt jeg vet har vi bare lagret i Brage. Jeg er usikker på hva jeg rent konkret skal gjøre fremover av handlinger. Hvem kontakter jeg for en ABC-tilnærming? 

Send e-post til kontakt@sikt.no.

Det ble nevnt at kontakt fra Sikt til institusjonene skal gjøres via to e-postadresser: hvilke? 

Adressene er cris-institusjoner@lister.sikt.no og elpub@sikt.no

Hva er adressa til brukerstøtten?

Adressen er kontakt@sikt.no. Merk henvendelsen med Cris/NVA-prosjektet. Nettside for Cris/NVA: https://sikt.no/tiltak/cris-nva-prosjektet

Hvem er juridisk ansvarlig for filen og metadataene som er migreres og blir tilgjengelig i NVA? Er det institusjonen som har godkjent filen for åpen tilgjengeliggjøring som er juridisk ansvarlig? 

Det diskuteres med KD hvordan vi skal løse det juridiske. Om det blir nedfelt i lovverk, om vi må signere avtaler med hver enkelt institusjon eller noe annet er ikke landet.

Er det slik at forfatterne skal korrigere metadataene på importpostene og ikke superbrukere? 

Et alternativ til å få inn metadata i NVA; Forfatteren har muligheten til å hente inn metadata og korrigere disse. Superbrukere vil fortsatt kunne gjøre dette.

Har dere bestemt hvordan/hvor dere vil mappe de underkategoriene som ikke blir videreført? 

Nei, disse blir liggende igjen i Cristin. Vi tar vare på dataene og kan evt ta dem over senere gjennom dialog med institusjonene.

Hvilke kategorier blir ikke videreført? Finnes det en samlet oversikt over mapping av kategorier fra Cristin til NVA? 

Ja, vi har laget en oversikt i et excel-ark. Last ned en kopi av excel-ark med kategorier her.

Vedr mapping av underkategorier som ikke blir videreført - hva skjer med de resultatene som ligger i disse underkategoriene i Cristin i dag? Blir de altså ikke med over i NVA?

Nei, de blir liggende i Cristin. Vi sletter dem ikke og kan ta dem over på et senere tidspunkt.

Vil bilde av filen bli med til NVA?

Vi jobber med saken. Vi ønsker å få til funksjonalitet på samme måte som i Brage på dette.

Hva skjer med dagens handle, får postene ny Handle?

Vi tar vare på alle handle-lenker. For de som har annet arkiv en Brage, må vi prate sammen for å få til dette.

Vil eksisterende permanent lenke fra Brage videreføres?

Ja, alle poster som blir migrert fra Brage har en handle og disse tar vi vare på. Der det er flere handler for en post, tar vi vare på alle og viser til ny oppdatert handle-lenke.

Hva skjer med postene og filene som er kommet inn i Cristin, men ikke er rettighetsklarert og lagret i arkivet? Må «poolen» av poster/filer fra Cristin som ikke er arkivert i Brage tømmes før migrering?

Ja, disse må ryddes i. Køen er litt stor har vi hørt, men vi klarer ikke å migrere det som ligger i arbeidsflyten og derfor må disse ryddes i. Her må vi ha en dialog med dere på institusjonene på hvordan vi får tømt (ryddet i) listen.

Hvorfor blir ikke relation.project tatt med? Vår erfaring tilsier at prosjekt høyst sjeldent registreres i Cristin; dette gjelder til og med NFR-prosjekt, selv om disse egentlig skal registres i Cristin. I de fleste tilfellene hvor det er oppgitt finansiør og prosjektnummer på publikasjonen, må vi legge til den informasjonen når vi tilgjengeliggjør publikasjonen i arkivet. Dersom disse metadataene ikke overføres fra (Brage-)arkivene til NVA, mister vi informasjon om finansiering.

Vi tar en ny titt på denne. Overføringen fra Cristin til Brage skjer muligens før opplastingen av filen skjer, og det kan være en årsak til manglende NFR-kode på publikasjoner. Dette skal vi undersøke nærmere. NFR bruker Cristin-data til rapportering, og det skal i utgangspunktet være ganske komplett for NFR-prosjekter i Cristin.

Hva er grunnen for at identifier.citation ikke overføres? -> vi har lagt inn mye informasjon der. Fins det noe verktøy i NVA som skal hjelpe med å sitere publikasjoner på rett måte (ev. inkl. referanseeksport til EndNote)?

Vi ønsker å tilby funksjonalitet for eksport av sitering i NVA, og derfor tar vi ikke med dette.

AHOs masteroppgaver er sortert på program/emne og ikke institutt. Blir klassifikasjonen og emneord fra Brage med videre?

Emneord blir med fra Brage. Litt usikker på om det blir med for masteroppgaver. Dette må vi undersøke.

Ang. ryddelister og sampublikasjoner: Hvis metadataene skal overføres fra maks. ett arkiv, hvordan er det tenkt med ryddelistene? Skal alle institusjoner som har publikasjonen i sitt arkiv rydde i metadataene, selv om metadataene kun overføres fra ett arkiv?

Ja, det er slik vi har tenkt inntil videre. Det er ikke så veldig lett å løse, men vi skal tenke litt mer rundt dette, og tar med spørsmålet som et innspill til migreringen.

Dersom samme publikasjon er arkivert i flere arkiv, men ett arkiv har valgt å gjøre filen tilgjengelig, mens et annet arkiv har valgt å arkivere filen lukket (dvs. med 100 års embargo; dette gjøres oftest pga. ukjente/manglende rettigheter). Hvordan behandles slike tilfeller i migreringsprosessen? Har dere noen rutiner for å oppdage forskjell når det gjelder embargo? Og hvordan bestemmes det da hvilken institusjon som "har rett"? (tillater forlag tilgjengeliggjøring? hva hvis institusjoner har innhentet tillatelse - kan den overføres til NVA?)

Vi har ikke kommet så langt enda, men vi ønsker å rangere filene på et vis. Her har vi ikke tenkt ferdig.

Innførsler med embargo blir eksportert- men ikke info om embargo? Blir innførslene synlige?

Ja, innførslene blir synlige etter migrering til NVA. Sikt sender ut liste over innførsler som har embargo i Brage, og dere kan selv bestemme hva som skal migreres.

Hva med rydding i lisensiering? Dokumentsamlingen vår fra Brage/Vitenarkiv er publisert uten lisenser i registreringen. Samlingen skal nå migreres til en tjeneste hvor det tilsynelatende har blitt krav om valg av lisenser i registreringen. Hvordan løses dette i migreringen? Innebærer det opprydding/lisensiering av dokumentene - eller vil det komme muligheter i NVA for å fortsatt kunne registrere publikasjoner uten valg av lisenser?

Alle som mangler lisens, blir markert med lisensen «utgivers betingelser» som er en generell markering og som betyr at betingelsene må undersøkes. CC-lisenser blir migrert.

Spm. ang. invalide DOI: Tas det bare hensyn til for eksempel skrivefeil (som vist i presentasjonen) eller sjekkes det om doi-en faktisk funker? Vi har i det siste arkiverte flere publikasjoner hvor doi-en ikke funker (men det er den doi-en som er oppgitt på dokumentet).

Systemet har to sjekker av DOI. Den ene går på om DOI er satt opp riktig. Den andre sjekker om DOIen faktisk fungerer. Det blir gjort DOI-sjekk i forbindelse med migrering.

Cris/NVA henter filer fra det arkivet som har lastet opp filen først - det vil si at navnene på f. eks. PDF'ene våre (som vi har korrigert i årevis) vil bli nullstilt?

Ja, i utgangspunktet vil dette forsvinne.

Ref at dere vil bruke metadata fra Cristin: Sammendrag mangler ofte i metadata i Cristin, så disse har vi lagt til manuelt i Brage. Vil da ikke sammendraget vi har lagt til i Brage bli med over til NVA?

Vi må undersøke hvordan vi kan bevare sammendrag eller andre metadata som bare finnes i vitenarkiv. Dette kommer vi tilbake til om vi kan få til.

Cristin-poster med filer i flere arkiv: Hva hvis det først ble lastet opp feil fil (for eksempel publisert istedenfor akseptert versjon)? Betyr det at feil fil overføres eller er det den filen som til slutt ble arkivert i gjeldende arkiv? Det er rettet opp mange feil i Cristin i Munin: manglede DOI, forfatter, feil tittel, sammendrag, publiseringsdato m.m. Håper disse kan bli bevart i NVA.

Den siste filen som ble arkivert, er den som blir tatt med videre. På generelt grunnlag kan vi si at det blir vanskelig å maskinelt og bestemme om en dato er bedre enn den andre. Generelt vil det som ligger i Cristin av metadata bli tatt med videre.

Vil tidlig migrering skje etter forespørsel fra institusjonene? Eller velger Sikt aktuelle arkiv?

De som ønsker tidlig migrering, kan ta kontakt med oss.

I tillegg til å legge til metadata og å endre filnavn lager vi en omslagsside for akseptert manuskript (grønn OA). Når alltid første fil overføres - er alt dette arbeidet bortkastet (blir ikke overført)?

Dette må vi undersøke videre.

Mht. punktet om forfatterprofil og manglende personregister: Vårt Brage-arkiv inneholder masteroppgaver som overføres direkte fra Inspera, som vi ikke kan redigere. Der oppføres ofte veileder med feilstavet navn eller samme person oppføres noen ganger med og noen ganger uten mellomnavn. Fører dette til problemer?

Dette må vi undersøke videre.

Kan du si noe om Helseforetakene og eventuell migrering av vitenarkiv. Blir det gjort noe felles for dem, eller skal vi migreres som de andre institusjonene?

Migrering på lik linje med andre institusjoner.

Dersom en doi ikke funker - hva er konsekvensen for NVA? Skal vi da slette doi-en (selv om det er den doi-en som er oppgitt på publikasjonen) eller skal den bli stående?

Vi importerer DOI. Dere vil få en oversikt over hvilke DOIer som ikke fungerer.

Alle supplementer vi har lagt til manuelt i Brage blir heller ikke med over? Igjen - det er et par år med arbeid som forsvinner her.

Ta kontakt dersom det er mye arbeid som dere ser at mulig ikke blir med. Vi må sammen finne ut av hvordan vi kan bevare dette.

Vil det blir mulig registrere gamle publikasjoner i ny Cris/NVA?

Ja

Vi har tidligere meldt inn at supplement- og errata-filer i Brage bør tas med i migreringen. Jeg finner ikke noe info om at det på NVA-sidene, og lurer på om disse filene blir tatt med?

Ja, disse blir tatt med. Kategorien eksisterer i NVA.

Dere sa at handle-lenke skal tildeles til alle resultater - gjelder dette altså alle registreringer i Cris/NVA, også dem uten fulltekst?

Ja, alle resultater vil få en handle. Alle handler blir migrert fra Brage slik at de peker mot Cris/NVA (og ikke Brage)

Blir Cristin postnumre videreført, i handle-lenker kanskje?

Ja, vi viser fram CristinID i Cris/NVA. Fram mot hovedlansering blir CristinID en lenke til Cristin-posten slik at det skal være enkelt å gå mellom Cristin og Cris/NVA for å sjekke postene mot hverandre. Etter lansering og at Cristin er slått av, vil postnummer vises fram i Cris/NVA (men ikke være en lenke lenger).

Automatisk kobling av forfatter til CristinID: Tar den koblingen hensyn til ulike skrivemåter av forfatternavn i Brage? F.eks. med/uten mellomnavn (ev. initialer)

Nei, her må det en manuell jobb til for å koble mot riktig CristinID.

Ang. kategorier som ikke fins i NVA: Kategorien "conference object" fins ikke i NVA; Brage-poster med denne kategorien var inkludert i ryddelista, men det ble opplyst tidligere at vi kunne vente med å endre manuelt siden dere prøve å få på plass en bedre/enklere løsning. Er dette løst eller må vi være forberedt på å likevel måtte endre "conference object"-poster manuelt?

Vi tar med oss dette videre. Dette er ikke løst pt. Det kommer an på om vi klarer å lese ut av metadataene hva dette er.

Det har blitt lagt ut masse datasett som "annet produkt" i Cristin, siden "datasett" ikke fantes som kategori i Cristin. Hvordan blir de overført til NVA og kan kategori automatisk endres til "datasett"?

Hele kategorien kan ikke endres til datasett siden kategorien er brukt ulikt av ulike institusjoner i Cristin. Hvis en institusjon har vært konsekvent på å legge datasett og kun datasett i kategorien annet produkt i Cristin, vil vi kunne hente ut dette fra Cristin og migrere det til NVA som datasett.

Vi ser at det kan bli veldig travelt med NVI-rapportering: Vil informasjon som vi har registrert i merknadsfeltet i Cristin bli overført til NVA? Det vil i så fall gjøre det enklere å starte med å kvalitetssikre postene i Cristin, og notere status i merknadsfeltet. Da vil mye være klart til godkjenning når vi tar i bruk NVA.

Ja, vi har til intensjon å overføre dei. Vi arbeider med dette no.

Hvordan vil dublettkontroll fungere for NVI-godkjenningen?

Registrator vil få beskjed ved både start av registrering og ved publisering av registreringen - om vi oppfatter registreringen som en duplikat. Det er ikkemeningen at NVA skal inneholde duplikater. Alle deler på en registrering.

Vil NVI-publikasjonene også kreve en egen tilgang for at andre mennesker (forskere) kan registrere/redigere NVI-publikasjoner?

Nei, alle som kan registrere i NVA, kan registrere/redigere NVI-publikasjoner (de kategoriene som er NVI-kategorier). Men det er kun kuratorer som har en ekstra NVI-tilgang som vil kunne kontrollere NVI-publikasjonene.

Har dere en plan for opplæringsmateriale til institusjonene, hva skal dere lage og når kommer dette? 

Vi er i gang med å lage veiledninger som skal tilbys gjennom tjenesten. Etter hvert skal vi også produsere videoer. I tillegg kommer webinarene, og vi ser på mulighet for å tilby fysiske samlinger i løpet av høsten 2023. Det er et mål at institusjonene skal behøve å lage minst mulig av dette selv.  

Vurderer dere å lage screencast til bruk av opplæring av ansatte?

Ja, vi ser for oss at vi vil lage ulike former for hjelp, både steg for steg tekst og videosnutter.

Er det forventet at opplæringen skal være tilgjengelig på engelsk ved oppstart for internasjonale forskerne?

Veiledninger rettet mot forsker vil være på norsk og engelsk ved oppstart.

På et møte om NVA ble det sterkt oppfordret til at forfattere skaffer seg ORCID-nr. I forbindelse med en annen sak, har jeg fått tilbakemelding fra Sikt om at en av NVA-funksjonalitetene gir samme resultat som ORCID, slik at forfatterne ikke trenger ORCID. Kan du si noe om det? 

Vi ønsker at alle forskere skaffer seg Orcid. Dette gjør det lettere for oss å slå opp i Cris/NVA id på personen og hvor vedkommende jobber. Det samme gjelder i sentralimport. På sikt ønsker vi å skrive tilbake til Orcid de publikasjonene en forfatter har i Cris/NVA.

Vil det være mulig, evt frem i tid, at forskere kan importere publikasjoner fra sin ORCID til NVA? Da vil det å få seg en ORCID også gi en stor gevinst for forskerne. 

Ja, det ønsker vi å tilby. Både til og fra Orcid.

Er det obligatorisk å ha ORCID?

Nei, men det er anbefalt. Ved å registrere ORCID blir det enklere å:

  • telle dine siteringer
  • importere dine resultater som igjen reduserer behovet for å registrere manuelt

Hvordan kan vi legge til ukjent avdeling, institusjon, land hvis systemet ikke viser noe valg?

Hvis du ikke finner en samarbeidsinstitusjon, kan dette meldes inn til oss slik at vi kan opprette det i institusjonsregisteret. Fyll ut nettskjema for å melde inn ny institusjon.

Hva innebærer embargo?

Embargo betyr at filen ikke blir tilgjengelig. Du kan sette en embargo med et gitt tidspunkt for når filen skal bli offentlig tilgjengelig.

Jeg forstår det slik at vi må bekrefte alle forfattere som er tilknyttet en norsk institusjon for at disse for publiseringspoeng. Hva med de forfatterne som ikke er tilknyttet norske institusjoner? Trenger vi ikke å bekrefte alle sin tilhørighet?

For å få uttelling for internasjonalt samarbeid, må du ha med minst en person med utenlandsk forfatter, men du behøver ikke å registrere tilknytning på alle forfattere. Vi anbefaler å registrere så mye som mulig mtp gjenbruk av metadata i statistikk/analyse.

Hva betyr det å være bidragsyter på importposter? 

Dette er en samlebetegnelse for en rolle en person (gjenkjent som person) har i en importpost, f.eks. forfatter eller redaktør, men også andre roller.

Må man være admin for å kunne endre på publiserte poster? Sånn har vi det i Munin nå. Kurator kan bare endre poster som er i arbeidsflyt, ikke poster som er lagt ut.

Registrator og Kurator kan endre på publiserte poster.

Roller: På små institusjoner er det kanskje bare en eller to som "administrerer" - vil rollefunksjonene være "arv-bare" slik at de øverste nivået dekker de neste?

Kvar person kan ha flere roller. Kvar enkelt rolle må tildeles.

Dere kalte Admin-rollen for en ren administrativ rolle; ifølge nettsida inkluderer Admin-funksjonen også registrering av brukere. Dette er ikke noen overordnet Admin-funksjon, men noe som (hos oss) gjøres nede på fakultetene. Dermed må mange få rollen administrator, noe som kan ansees som svært uheldig; er det fortsatt tenkt slik? I utgangspunktet importeres persondata fra SAP; dette fungerer ikke for alle, for eksempel gjesteforskere, studenter. Disse må registreres manuelt, og det kan ikke gjøres av en overordnet administrator. Dermed må mange personer få admin-rollen hvis dette oppsettet brukes.

Ja, det er Admin som kan gi en bruker tilgang til din institusjon. For de større institusjonen er dette automatisert (gjennom import). Der er ingen begrensning på kor mange personer som har de ulike rollene. Jeg vil ikke anbefale å tildele "Admin"- og "Redaktør"-rollene til unødvendig mange personer.

Hvordan vil henvendelser til kuratorer fordeles? Kan vi bestemme hvilken kurator som får hvilke oppgaver? Hvilke filtreringsmuligheter fins det? For eksempel er det ulike personer som jobber med Cristin-registrering, opplasting/arkivering, NVI-godkjenning - noen for alle fak., noen bare for ett fak. Så vi trenger både inndeling på fak.-nivå og på oppgavenivå. Må kurator delegere enkelte forespørsler manuelt eller kan det automatiseres? Eks. fra UiT: UB gjør vurdering av lisenser. Vi må da sende alle registreringer (hvor valg av lisens ikke er helt åpenbar) til UB kuratorene før de kan publiseres.

Redaktør kan fordele enkelt deler av institusjonen til ulike kuratorer, som da får ansvar for “sine” registratorer. Kurator kan velge å delegere enkelt forespørselser til andre kuratorer. Alle henvendelser (kuratorstøtte, publisering-verifisering, DOI-tildeling, NVI-godkjenning etc.) blir sortert og kurator velger i menyen til venstre kva som skal vises til ein kvar tid.

Blir medforfattere som har registratorrolle, automatisk registrator på poster som en annen forfatter på samme artikkel legger inn?

Registrator er en rolle, som gir personen rett til å registrere. Validerte medforfattere (som har en registrator rolle ved egen institusjon) får skrivetilgang på posten.

Er det sånn at en kurator kan ta hvilken som helst post og godkjenne den selv om man ikke er kurator for den enheten?

Ja, alle som er NVI-kurator kan velge å kontrollere for andre enheter enn den de er satt med ansvar for.

Når kan endring av organisasjonsstruktur skje? Hittil er det kun når rapportering for foregående år er ferdig. Kan dette nå i det nye systemet skje fortløpende i løpet av året?

Endringer i organisasjonsstrukturen til institusjonene vil foregå på samme måte som i Cristin, og det vil være stengt for endringer i organisasjonsstrukturen i systemet pga NVI-fristen. Hvis din institusjon skal endre på organisasjonstrukturen i NVA, ta kontakt på kontakt@sikt.no

Vedr organisasjonstruktur. Kan superbruker endre/oppdatere/opprette egen struktur i Cris/NVA, eks. endre navn på avdeling ?

Stedendringer vil foregå på samme måte som tidligere, dvs at de må meldes inn til oss på kontakt@sikt.no. Årsaken er at evt feil som gjøres i endringene har store konsekvenser. Vi vil legge opp til en god opplisting av eksisterende struktur for en institusjon i løsningen.

Hvor mange av institusjonenes undernivåer er det planlagt støtte for? Samme som i dag?

Per i dag har vi testet med inntil tre nivåer. NVA bruker Cristin-institusjonsregister og kan ha samme antall undernivå som i Cristin i dag.

Kan man legge til underavdelinger i NVA, har ikke hatt det i Cristin.

For å gjøre endringer i stedregisteret for egen institusjon (f.eks å legge til underavdelinger), kan dere kontakte oss på kontakt@sikt.no. Vi må gjøre endringene. Det er ikke støtte for å gjøre slike endringer direkte i NVA.

Skal studentoppgaver høstes direkte fra Inspera o.a, og gjelder det oppgaver på alle nivåer inkl bacheloroppgaver?

Pt er det 5-6 kunder på automatisk publisering av studentoppgaver til Brage og vi jobber med å få denne på plass også i NVA for de kundene som har det i Brage. Andre som ønsker dette, kan melde fra til oss på kontakt@sikt.no.

Kan dere si noe mer om "Automatisk publisering av studentoppgaver", hva går automatisk?

Automatisk publisering av studentoppgaver innebærer at NVA henter studentoppgaver (fra sensur/digitaleksamen system) som er ferdig sensurerte, og er klare til å bli publisert, og publiserer dei i NVA.

Forfatter/veileder kan verifiseres mot personregister. Er dette en manuell prosess, at man kan legge til identifisert person ved manuell redigering av posten?

Vi ser på hvordan vi kan løse det med Wiseflow/Inspera-integrasjonen. For API-løsningen er det opp til den som tar i bruk denne løsningen om de vil identifisere personer. Det er støtte for dette i APIet. Ønsket er at det skal skje automatisk.

På kva måte vil studentoppgåve der ein er veileder, vise i publikasjonsliste? Vil det gå tydeleg fram at det ikkje er eigen publikasjon?

Rollen på publikasjonen vil være synlig, men vi har ikke skilt det ut i publikasjonslisten på personprofil. Vi ser på dette som et innspill til forbedring.

Kan kurator endre filene i NVA? Eller trekke tilbake/fjerne oppgaver? Nå blir filene automatisk overskrevet av Inspera, så vi må få eksamenskontoret til å endre der hvis studenten ombestemmer seg.

Kildedataene ligger i Inspera og derfor bør ikke endringene skje direkte i NVA. Endringer i NVA vil kunne bli overskrevet igjen.

No blir studentoppgavene her automatisk overført frå Inspera til Brage, vil dette fortsette i NVA?

Ja. Alle studentoppgaver som ligger i Brage i dag, blir migrert til NVA. Når hovedlanseringen av NVA er passert, vil Wiseflow/Inspera overføringen gå til NVA og Brage blir lagt ned.

Vil det være mulig å se fakultet/institutt på studentoppgavene? Ev. filtrere på fakultet/institutt?

Vi jobber med denne funksjonaliteten. Pt er det kun ned på institusjon, men vi ønsker å få det lenger ned i institusjonene som fakultet og institutt.

Hvilke hensyn burde man ta til den siste delen av registreringen som handler om lisens mtp master/bacheloroppgaver?

Det er litt opp til hvordan institusjonen ønsker at studentoppgaven skal kunne gjenbrukes.

Vil det være mulig å søke opp veiledende institusjoner (aktuelt der flere institusjoner er involvert i veilederroller)?

Ja, så lenge institusjonen ligger i organisasjonsregisteret. Hvis en institusjon mangler, kan denne meldes inn i nettskjema.

Til nå har vi måttet sette på embargo manuelt ved opplasting i arkivet. Vil dette kunne gjøres i Inspera, eller må det fremdeles settes manuelt?

Ja, embargo datoene blir satt i Inspera av en administrator. I Wiseflow ligger embargovalg i omslagsfeltet som studenten fyller ut (velger).

Kan man melde inn ønsker om hvilke Inspera/Wiseflow-felter studenten må fylle inn ved levering? F eks at de må fylle inn informasjon om veiledende institusjon, slik at dette kan vises i NVA?

Ja, hvis dette er et ønske som flere melder inn vil dette kunne endres. Det handler litt om prioriteringer. Hvis tjenesten brukes av mange og flere ønsker en slik forbedring, er det enklere å få gjort noe med.

Sånn jeg har forstått det må studieadm. i dag manuelt registrere embargo/båndlegging i Inspera etter kandidaten har levert. Hva er grunnen til at dette må gjøres manuelt? Virker unødvendig tungvint. Hvorfor kan ikke kandidatene selv registrere embargo/båndlegging ved levering i Inspera?

Det er noe vi kan endre på. Det var slik tidligere, men ble endret (ikke av oss). For vår del er det helt uproblematisk å endre på, men det må komme som et ønske fra flere.

Hadde vært en fordel med en liste/forslag til hva omslaget bør inneholde?

Godt innspill. Minimum av felter er allerede bestemt.

Er det mulig å bare høste bacheloroppgaver med karakter A, eller blir alle oppgaver høstet fra Inspera til Brage?

Alle oppgaver som ikke er stryk, blir publisert. Det vil muligens være litt komplisert å gjøre dette.

Vil samlingar frå Brage forsvinne når studentoppgåvene blir overført (migrert) til NVA? På kva måte vil institusjonstilknyting vise?

Det er ikke tatt noen avgjørelse enda, om vi kommer til å videreføre samlingsbegrepet til NVA. I migreringen er det mulig å sette opp at i en samling i Brage, skal alle personer få én institusjonstilknytning.

Hvis man per i dag ikke har integrasjon mot Brage, vil det være hensiktsmessig å slå det på nå eller vente til NVA er helt klart?

Vi anbefaler å komme i gang fordi mesteparten av arbeidet dreier seg om å sette opp dette lokalt. Det tar en stund fra man kommer i gang til de første oppgavene vil kunne overføres. Det er først når alt er satt opp, at høstingen kan starte. Den vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Kom i gang nå :)

På spørsmål-og-svar-sida om koblingen mellom Brage og Inspera/Wiseflow står det at det er en "alt eller ingenting"-kobling; dvs. at alle oppgaver (både bachelor- og masteroppgaver) som ligger i Inspera importeres til Brage. Gjelder dette også for koblingen til NVA, eller blir det mulig å kun importere masteroppgaver?

Teknisk er det mulig.

Samling forsvinner, men hva med kode for studieretning (local code) i Brages metadata, følger de med til NVA og blir søkbare?

I utgangspunktet ikke, men dette kan vi se på. Det er mulig vi kan legge det inn som et nøkkelord som vi har i dag.

Lenke til Inspera spørsmål og svar om publisering i Brage

Lenke til informasjon om automatisk overføring av master- og bacheloroppgaver fra digitale plattformer (Wiseflow/Inspera) til Brage

Vi vil gjerne teste, hvordan kan vi ta kontakt med dere ang. dette? 

Ta kontakt med oss på kontakt@sikt.no, be om tilgang til testmiljø på NVA, så vil vi ordne dette.

Blir data vi registerer i TEST-miljøet med over til produksjon? 

Nei, data i testmiljøet blir ikke overført til produksjonsmiljøet på noe tidspunkt.

Blir det flere testrunder? 

Ja, det er mulig den testrunden vi nylig har vært gjennom blir kjørt på nytt. Det blir også flere runder etterhvert som ny funksjonalitet kommer på plass.

Skal informasjon om utgiver hentes fra Kanalregister, eller kommer den sammen med metadataene via DOI/sentralimport? Informasjon om utgiver for tidsskrift er ganske dårlig i Kanalregisteret; enten informasjonen mangler helt, eller den er utdatert. Hvordan er dette tenkt å håndtere? 

Den nye tjenesten bruker Kanalregisteret for oppslag på kanaler, og kanaler som mangler, eller kanaler som har feil, må meldes inn til Kanalregisteret.

De aller fleste utgivere har RIS eksport som inneholder gode metadata i fleste tilfeller. Blir det mulig å bruke RIS-import i løsningen? 

Godt forslag, vi tar med dette videre.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill til NVA?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med NVA