NVA: Status for utvikling og innspill

Her finner du en oversikt over status på utvikling av funksjonalitet til NVA (Nasjonalt vitenarkiv).

Dette jobber vi med nå

Annenhver uke oppdaterer vi med siste nytt om hva utviklerteamet jobber med.

Siste status er oppdatert 5. april 2024. Ny status kommer om ca to uker.

 • Migrering: Alle Brage-arkiv er nå migrert. Det er (veldig) mange tidsskrift, utgivere og serier som ikke får treff i kanalregisteret. Sikt legger inn disse nå. Det jobbes fortsatt med å tilpasse rutinene og scriptene som brukes, slik at kvaliteten på dataene blir best mulig. Vitenarkivene som driftes utenfor Brage-konsortiet migreres først til et eget miljø før det blir tilgjengelig i test.
 • Utlisting av kuratorer for redaktør: Det utvikles nå en bedre utlisting av kuratorer (og deres ansvarsområde) som tar utgangspunkt i institusjonen hierarki.
 • Søk: Vi jobber videre med bedre vekting av søketreff.
 • Tilbakemeldinger etter test: Det har kommet mange tilbakemeldinger etter de fire åpne testene vi har kjørt, og etter samlingen med eksperttestere som var i Trondheim i november. Vi jobber med å utvikle og rulle ut mest mulig av dette så raskt som mulig, og med å tilgjengeliggjøre en oversikt over hvor vi er i løypen (noe oversikten på denne siden forsøksvis er et svar på).

Ny funksjonalitet: Etter hvert som ny funksjonalitet blir implementert i NVA, oppdaterer vi dette i oversikten nederst på siden, under "Oppdateringer av NVA".

Funksjonalitet som gjenstår før full drift av NVA

Denne listen viser hvilken funksjonalitet som skal være på plass innen full drift av NVA, og hva som gjenstår å utvikle innen forskjellige områder

Gjenstående

 • Bedre vekting av søketreff

Gjenstående

 • Verifisere at institusjonene kan redigere migrerte resultat fra Cristin og vitenarkiv. Vitenarkivene har mangler person og institusjonsregister som gir utfordringer på tilgangsstyring.

Gjenstående

 • Det er sendt ut informasjon om hvordan man kan få lagt på tilknytning på bidragsytere for studentoppgaver. Følg opp og migrer data etter hvert som man får tilbakemeldinger

Gjenstår å utvikle

 • Tilpasse migrering fra vitenarkiv til RRS-funksjonalitet i NVA (hvis det er mulig)

Gjenstår å utvikle

 • Flere filtreringsmuligheter i oppgavelisten
 • Varsling av nye oppgaver og endringer på oppgaver

Gjenstår å utvikle

 • Forbedre brukeropplevelse når prosjekt opprettes eller redigeres.

Gjenstår å utvikle

 • Funksjonalitet for å republisere avpubliserte resultat.

Gjenstår å utvikle

 • Videreføre Excel-rapport som finnes i Cristin
 • Lage institusjonsrapport over NVI-status for inneværende NVI-periode

Sentralimport

Sentralimport er funksjonalitet som benyttes av Sikt-ansatte.

Gjenstående

Det skal gjøres ytterligere forbedringer i internt søk på Sentralimport, for å gjøre det mer brukervennlig for Sikts ansatte som gjennomfører import, slik at hastigheten på importarbeidet kan økes ytterligere.

Kontinuerlig utvikling av funksjonalitet etter full drift av NVA

Når NVA er i full drift, vil tjenesten bli videreutviklet i tråd med behovene i sektoren (brukerbehovene).

Under er en liste med innspill som er kommet gjennom arbeidsgruppen med UHR, FFA og Sikt, og gjennom en ekstern testgruppe, og som det allerede nå er etablert at vi kommer til å utvikle etter hovedlansering.

Alle innspill som kommer inn når løsningen testes og tas i bruk blir dokumentert og registrert. Vi tar selvsagt også vare på alle innspill som har kommet - og kommer - inn fra andre kilder, som f.eks. gjennom dialog og brukerstøtte. Vi er per i dag ikke ajour med å gjennomgå og prioritere alt som har kommet inn, men dette vil foregå fortløpende i tiden framover. Listen vil derfor utvikle seg etter hvert som tiden går.

Prioriteringen videreutvikling og forbedring vil gjøres i samråd med et nyoppnevnt og sektorsammensatt Produktråd for forskningsinformasjon.

Etter utvikling vil funksjonalitet gjennomgå testing, før dette til slutt ender opp som en del av produktet NVA.

Liste fra Cris/NVA – Produktvisjon med funksjons- og leveranseplan, rapport fra UHR/FFA/Sikt arbeidsgruppe

Les rapporten fra arbeidsgruppen, levert i januar 2023

Her listes ulike ønskede leveranser som etter prioritering og samhandling med relevante arbeidsgrupper, kan leveres som del av den kontinuerlig videreutvikling av tjenesten:

 • Forskergrupper – der er flere ulike tolkninger av hva som er en forskergruppe og hvordan disse skal brukes i systemet. Det vil bli gjennomført et innsiktsarbeid, før implementering.
 • NVI-godkjenning vil bli levert før sommeren 2023, men funksjonalitet for å levere og fullføre NVI-rapportering vil bli levert høsten/vinteren 2023 – i god tid før denne skal brukes våren 2024.
 • Pliktavlevering – Nasjonal Biblioteket ønsker at NVA skal understøtte Pliktavleveringsloven for kunnskapssektoren. Det sammenfaller delvis med prosjektet planlagte leveranser knytt til OpenAIRE og andre 3. parters tilgang til metadata.
 • Bibliometriske data som Scopus. På sikt WoS, PubMed, OpenAlex og for eksempel kilder som inneholder mediebidrag.
 • Videreutvikle automatisk sjekk av lisens og egenarkiveringsrettigheter til å omfatte flere varianter og leverandører, slik at det er mulig å avlaste kurator-rollen best mulig.
 • NOR-CAM relevant informasjon fra Cris/NVA. Basert på NorCam-utredningen har UHR og forskningsrådet sammen med Sikt vurdert det som mest hensiktsmessig at en CV-modul realiseres utenfor Systemet, da det er identifisert behov for å sammenstille informasjon fra flere ulike kilder utover Systemet – som blant annet Felles studentsystem og Vitnemålsportalen. Det er antatt stort sammenfall mellom dette behovet og det Systemet tilbyr som «Forskerprofil».
 • Legge til rette for registrering av forskningsinfrastrukturer og forskningsinstrumenter, tildele de DOI og lenke de til forskningsresultater
 • Forenkle forskerens arbeidsdag ved integrasjon med eksisterende forskningsinfrastrukturer, både interne og eksterne av Sikt. For eksempel Sigma2 infrastruktur for tungregning og lagring, laboratorium og andre infrastrukturer der lenke mellom infrastrukturen og resultatet er ønskelig å dokumentere. Motivasjon er gjerne å vise kobling mellom resultat og kostnad.
 • Støtte andre kontrollerte vokabular, som for eksempel FN bærekraftmål og MesH

Liste med innspill fra ekstern testgruppe

Les notatet fra testgruppen, etter testing i november 2023.

En del av de innspillene som har kommet fra testgruppen er vurdert til å være utenfor prosjektets scope. Disse innspillene blir tatt vare på og vil være en del av kontinuerlig produktutvikling. En foreløpig liste av innspill er vist nedenfor.

 • Støtte for å registrere foreløpige metadataposter, der det gis en tynn/foreløpig beskrivelse av resultatet. Hensikten oppleves å være at en starter i det «små» og bygger opp metadataposten trinnvis frem til det foreligger en publikasjon.
  (Status: Tidligere avvist av referansegruppen.)
 • Overvåking av endringer på registreringer: Versjonering, sporing, varsling når "ting" skjer - utført av andre.
  (Status: må avklares nærmere.)
 • Støtte for nye/endrede arbeidsflyter i applikasjonen: Prosesstøtte for importerte lisenser, samhandling mellom kuratorer på tvers av institusjoner, pause-til-dato-funksjon.
  (Status: Må avklares nærmere.)
 • Epost-varsling: Statusendringer på innhold i applikasjonen ønskes rapportert på epost, både øyeblikkelig og oppsummert ukentlig e.l. (Status: Må avklares nærmere.)

Oppdateringer av NVA

Endringslogg med informasjon om ny eller endret funksjonalitet i NVA, listet fra nyere til eldre. Status for utviklet funksjonalitet gjelder både for testversjonen av NVA og tjenesten som er i bruk på nva.sikt.no, med mindre annet er oppgitt.

Ny funksjonalitet 

 • Ny institusjonsvisning har visning av tildelte kuratorroller ved alle enheter
 • Viser mer informasjon på institusjonssiden om hvem som er administratorer og redaktører for institusjonen, sektor, Feide-ID, link til brukerstøttesider lokalt ved institusjonen
 • Visning av logg for en resultatregistrering
 • Brukers institusjon er satt som standard valg ved avansert søk
 • Støtte for å velge alle kategorier som kan gi publiseringspoeng med ett trykk i avansert søk

Ny funksjonalitet 

 • Forbedret varsling av at det er nye meldinger

Feilrettinger

 • Fikset feil at kurator ikke fikk endre filer på migrerte publikasjoner
 • Fikset feil hvor valgt kanal ikke vises i avansert søk

Designendringer

 • Sortert nedtrekksliste over stillinger i brukerredigering (aktive, så alfabetisk)
 • Nedtrekksliste for institusjonsvelger inneholder nå internasjonalt navn og land

Ny funksjonalitet 

 • Støtte for å lenke til institusjonens brukerstøtte og hjelpesider.
 • Synliggjøring av hvem som er administrator og redaktør ved institusjonen på institusjonsprofilsiden som alle påloggede har tilgang til.

Feilrettinger

 • Rettet en feil i avansert søk som gjorde at ekskluder underenheter ikke fungerte som forventet.

Ny funksjonalitet 

 • Det er nå mulig å velge enhet i avansert søk basert på organisasjonshierarkiet ved institusjonen.
 • Innloggede brukere kan se mer informasjon om sin institusjon slik som institusjonsprofil, organisasjonsstruktur, hvilke kategorier som jeg kan laste opp fulltekst til m.m.

Feilrettinger

 • Diverse feilrettinrer, blant annet at du flyttes til toppen av siden når du velger et nytt menyelement.

Designendringer

 • Diverse designendringer, blant annet at menyelementet for Avansert søk er flyttet til toppen for at det skal være mer synlig.

Ny funksjonalitet 

 • Visning av varsel for alle uleste meldinger på "Min side"
 • Visning av stedstruktur ved egen institusjon for redaktør

Designendringer 

 • Flere og bedre hjelpetekster for publisering av filer
 • Alle som kan logge inn, kan se flere av institusjonsinnstillingene slik som stedstruktur, kategorier med filopplasting, egen institusjons profil m.m.

Ny funksjonalitet 

 • Støtte for flere versjoner av rettighetspolitikk i vitenarkivet. Rights Retentions Strategy (RRS). (Les mer om RRS på openscience.no)
 • Viser oppgavevarsler for kurator, det vil etter hvert komme flere varsler
 • Søkefasett for resultater med filer
 • Støtte for å søke opp oppgaver satt til en bestemt kurator
 • Søke fram oppgaver som ikke har fått en ansvarlig
 • Vise kontaktinformasjon på forskerprofil
 • Sorterer resultatsøk basert på publiseringsår
 • Avansert søk har:
  • støtte for å ekskludere underenheter i søket
  • støtte for å søke på kanalnivå
  • støtte for å søke på NVI-rapporterte resultater

Feilretting

 • Rettet feil hvor oppdaterte kundeinnstillinger ikke ble vist med en gang
 • Rettet feil hvor filtrering av institusjon og underenhet ikke virket som forventet i avansert søk

Designendringer 

 • Oppdaterte hjelpetekster for publisering av filer
 • Ny visning for å unnlate filopplasting ved registrering, vises også i visning av resultatet
 • Oppdatert visning av filtre i Oppgaver og på Min side/Dialog.

Ny funksjonalitet 

 • Søk på fritekst ISBN tolkes som et dedikert ISBN-søk
 • Ny fasett for NVI-rapporteringsår. Dette er-current-data som er migrert fra Cristin, og viser ikke «som rapportert»
 • Støtte for å filtrere på språk i Avansert søk
 • Viser tidspunkt og hvem som avpubliserer

Designendringer 

 • Ny visning av søkemuligheter, mer hjelpetekst ved registrering av ORCID samt ny visning når man ber om kuratorstøtte
 • Avansert søk har fått oppdatert design

Ny funksjonalitet 

 •  Administrator og redaktør kan nå legge inn D-nummer og får advarsel hvis det mangler ID-nummer i registrering av personer
 • Bedre tilgangskontroll for endring, sletting og publisering av resultater
 • Støtte for å avpublisere resultater
 • Ny søkefunksjonalitet på forsiden: Fasetter for tidsskrift, utgiver og serie.
 • Mulighet for å søke på ISBN, ISSN, DOI, handle, emnekode, tilskudds-ID, Cristin-ID
 • Nye søkefelt i Avansert søk: bidragsyter, finansieringskilde, tilskudds-ID, utgiver, tidsskrift og serie

Designendringer 

 • Tydeligere visning av uidentifiserte bidragsytere på resultatsiden
 • Viser resultat-ID på resultatsiden
 • Ny visning av finansieringsinformasjon på resultatsiden

Ny funksjonalitet 

 • Tilrettelegging for å vise slettet duplikat med peker til duplikat-side 

Søk 

 • søke opp prosjekt basert på status (aktivt, avsluttet osv.) 
 • sortere person- og prosjektsøk på navn 
 • Mulig for bruker å legge til kontaktinformasjon på Min side-Personalia 
 • Administrator og redaktør kan legge inn ansvarsområder for kurator ved sin institusjon. Visning av dette vil forbedres i kommende versjoner. 
 • Feilrettinger 

Designendringer 

 • Justert visning i resultat etter publisering 
 • Vise antall treff i topp (og bunn) ved søk 
 • Vise sorteringsvalg 
 • Nytt oppsett i Forskerprofil, fjerner begrepet Brukerprofil 
Ny funksjonalitet:
 • Støtte for å sette at en bok er en revisjon
 • Kurator kan sortere oppgaver basert på opprettelsestidspunktet
 • Tilgangssjekk for filopplasting:
  • Redaktør kan definere hvilke kategorier som støtter filer på sin institusjon
  • Hindre filopplasting for kategorier hvor redaktør har slått av dette
 • Støtte for å knytte relaterte resultater til doktorgrad
 • Støtte for å søke opp prosjekt på identifikator eller deltaker (i tillegg til tittel)
 • Viser navn på utgiver for kapittel, ikke bare navn på bok/rapport hvor den er publisert
 • Viser hjelpetekst for prosjekt og finansering
 • Diverse feilrettinger
Ny funksjonalitet:
 • Kuratorrollen er nå delt i fire med separate oppgaver. DOI-kurator, brukerstøtte, publiseringskurator og NVI-kurator
 • La bruker legge til juridisk note på filer
 • Lagt inn hjelpetekst for versjon-felt på filer
Feilretting
 • Fikset problem med at feilmelding vises for lenge
 • Andre små problemer løst
Ny funksjonalitet:
 • Overgang til nytt søkeoppsett. Det er en meget stor oppdatering av søkefunksjonalitet. Send gjerne beskjed til kontakt@sikt.no hvis du opplever noen feil som følge av dette.
 • Første versjon av avansert søk: Foreløpig med filter for tittel, enhet, kategori og publiseringsår.
 • Advarsel ved endringer som medfører nullstilling av NVI-godkjenning.
 • Stillingsprosent er ikke lenger et obligatorisk felt ved ansattregistrering.
Feilretting
 • Rettet feil som av og til oppsto ved å starte resultatregistrering med en lenke.
Designendring
 • Fjernet sletteknapp som var uheldig plassert under Oppgaver og Dialog
Ny funksjonalitet:
 • Viser nå emnekode for Bachelor, Master og annen studentoppgave.
 • Skjermer testmiljøet fra indeksering i søkemotorer
Funksjonelt:
 • Fjernet felt for ISBN for Bachelor og Master
 • Advarsel dersom du gjør endringer som åpner en kontrollert NVI-post (fjerner kontrollen)
Feilretting:
 • Korrigert ledetekst for kurator
 • Veileder vises ikke som en framhevet rolle i studentoppgaver
Designendringer
 • Ny bunntekst
 • Embargofelt for filer er flyttet til nytt felt (som må utvides for å bli synlig)
Funksjonelt:
 • Forbedret sentralimport
  • Vis Scopus ID på importert resultat
  • Ta vare på Scopus-forfatter-ID (auid) når man importerer en post
  • Importør kan oppdatere filer for en importkandidat
  • Støtte for å overskrive/legg til språk, DOI->lenke, og volum/hefte/sidetall ved sammenslåing av scopus og NVA-post
 • Andre forbedringer
  • Legg til person uten fødselsnummer. Denne funksjonaliteten skal erstatte dagens løsning med alternativ-ID og fiktivt fødselsnummer. Disse personene kan også få ansettelser, men de kan ikke logge inn.
  • Hoppe til «forrige» NVI-kandidat (hoppe til «neste» finnes fra før)
  • Vis opplastet fil underveis i registrering (OBS: Dette virker bare om brukeren har lagret posten etter at fila ble lastet opp)
  • Søkefilter for prosjektsøk
  • Redaktør kan konfigurere Rights Retention Strategy for sin institusjon
Feilretting:
 • Bedre håndtering av visning av veldig lange filnavn
Designendring:
 • Oppdatert visning av toppmeny for mindre skjermer (legg til resultater forsvant, nå er det synlig også på små skjermer)
Feilretting:
 • Beregning av NVI-poeng er korrigert og "ufordelte poeng" fjernet fra visning
Teknisk:
 • Forbedring i søk
Funksjonelt:
 • Lagt inn et banner som viser at man er i test-miljø, og ikke i prod
 • Varsler hvis man åpner for redigering av et resultat som er behandlet i NVI
 • Kurator trenger ikke lenger verifisere egenregistrerte resultater
 • Nye rapporter på forsiden
  • Internasjonalt samarbeid
  • Kliniske behandlingsstudier
Feilretting:
 • Fjernet visning av ikke-fordelte NVI-poeng
 • Korrigert beregning av NVI-poeng
 • Rettet feil hvor importøren noen ganger fikk annen publikasjon enn den valgte fra en søkeliste
Feilretting:
 • Publiseringspoeng beregnes på institusjonsnivå (ulike tilknytninger til samme institusjon for én forfatter teller kun på toppnivå)
Funksjonelt:
 • NVI-kurator kan åpne «neste» NVI-kandidat uten å gå tilbake til oppgavesiden
 • Rapport for NVI-resultater pr institusjon
 • Lenke til Cristin-resultat for resultater importert fra Cristin
 • Forbedret søk (fritekstsøk) i meldinger og i NVI-kontroll
 • Filter for Mine NVI-kandidater
 • Tilrettelegging for institusjons- og sektorfasetter for personsøk (kommer)
 • Filtrering av meldinger basert på valgte enheter. (En feil gjør at det ikke fungerer helt som ønsket enda. Utbedres.)
Teknisk:
 • Ta vare på ORCID når man verifiserer person
 • Vise resultatets beskrivelse på søkesiden hvis det mangler sammendrag
Funksjonelt:
 • Ved registrering av resultater brukes nå ny versjon av Kanalregisteret.
  • Bruker med skriverettighet kan opprette nye tidsskrifter og utgviere hvis de ikke finnes i Kanalregisteret fra før.
 • Systemadministrator kan sette RBO-status for institusjoner (RBO = resultatbasert omfordeling)
Teknisk:
 • Forbedringer i sentralimport, bl.a. dublettkontroll mot NVA
 • Forbedringer i flytting av data fra Brage og Cristin
Funksjonelt:
 • Forbedret søk
 • Justering av hvordan poeng beregnes for NVI
Teknisk:
 • Håndtere feilmelding ved lagring
Ny funksjonalitet:
 • Dublettkontroll ved registrering. Viser eksisterende resultat hvis man starter å registrere med en DOI som allerede er publisert i NVA.
 • Endringer for "Utstillingsproduksjon"
  • Nye roller for bidragsytere
  • Tillat tom til-dato for permanente utstillinger
 • NVI-funksjonalitet
  • Redaktør kan se om sin institusjon er en NVI-institusjon
  • Kurator har tilgang til rettelister for NVI (Merk: Dette er en visning av konseptet. Akkurat nå viser disse rettelistene til resultater som er registrert i Cristin, og ikke til resultater registrert i NVA. Dette vil endres.)
  • NVI-poeng vises for alle institusjoner som er tilknyttet et resultat
  • Administrator ved alle NVI-institusjoner kan tildele rollen NVI-kurator
  • Filtrering på enhet/ansvarsområde for NVI-kandidater. Det vil komme samme filtreringsmulighet i en senere oppdatering for Meldinger (kuratorstøtte)
 • Feilretting
  • Unngå at NVA henger seg opp når en bruker åpner en NVI-kandidat hen ikke har tilgang til
  • Tillat nedlasting av filer på Safari iOS
  • Profilbilde overlappet noen ganger noe tekst på forskerprofil
  • Rettet feil for universell utforming på forskerprofil
 • Designendringer
  • Ny visning av søketype på forsiden
  • Språkvelger er flyttet til bunnmeny
  • Oppdatert design i venstremeny for NVI
  • Oppdatert venstremeny på forsiden/søk
 • Teknisk tilrettelegging
  • funksjonalitet for at NVI-kurator kan søke på kategori og tittel
 • Mer logging og forbedret indeksering

Ny funksjonalitet:

 • NVI-funksjonalitet for å beregne publiseringspoeng og lagre det i databasen

Feilretting:

 • Retting av feil som gjorde at publikasjoner ikke ble synlig for kontroll

Sikt-Admin kan nå:

 • Vise, opprette og endre en NVI-rapporteringsperiode

Feilretting:

 • Viser nå at tjenesten jobber når man søker i personregisteret

Designendringer:

 • Oppdaterte ikon i venstremenyen
 • Endret terminologi fra Medvirkende til Bidragsyter
 • Ny visning av enhets-filter for oppgaver for at vi senere kan tilrettelegge for å la brukeren tilpasse valgte enheter i videre arbeid.

Ny funksjonalitet:

 • Kurator kan nå se
  • Publiseringspoeng for en NVI-kandidat (publikasjon)
  • Fordeling pr institusjon kommer
 • Feilretting:
  • Løst feil: offentlig peronsprofil var skjult for ikke-innloggede
  • Forbedret datahenting av offentlig profil for å unngå varsler om feil

Ny funksjonalitet:

 • Importør kan slå sammen importert publikasjon med allerede publisert resultat i NVA
 • Bruker kan laste opp eget profilbilde. Foreløpig er bildet bare synlig på brukerprofil, men vi skal utvide bruk og visning senere

Feilretting:

 • Løst feil hvor administrator oppdaterte brukerroller, men de gamle rollene ble vist
 • Registrator kan framheve sine viktigste resultater
 • NVI-kurator* kan vise NVI-kandidater
  • *Rollen er ikke støttet for andre en systemadmin foreløpig
 • Ny rolle
  • NVI-rolle for å håndtere NVI-kandidater
 • Forbedring av API
 • Forbedring av søkeindekser

Påbegynt sentralimport
Importør kan

 • Liste opp importkandidater og filtrere
 • Kan opprette en ny registrering basert på importkandidat

Tildeling av roller

Systemadministrator kan tildele interne roller (Systemadministrator og importør)

Sletting
Registrator kan slette enkelt kladder og alle kladder fra Min side

Bugfiks

 • Feil hvor man kunne være kurator for en studentoppgave uten å ha rolle som kurator
 • Tilpasning til små skjermer
 • Filtrering av medvirkende viste aldri noen treff

Flere små endringer i visning og søk. Blant annet:

 • Meldinger sendt til kurator vises med antall dager, måneder og år
 • Menylinje som nå ligger fast selv når du scroller nedover siden.

Blant annet på Min side og søk. Det er også kommet en del nye oversettelser for engelsk og nynorsk.

I versjonen som kom 7. juli, rettet vi opp en feil som gjorde at treff på tidligere valgte søkefasetter forsvant når ny søketerm ble lagt til. I tillegg har vi endret på tilgang til å opprette og redigere studentoppgaver, samt laget funksjonalitet for å eksportere søketreff.

Som kurator må du nå ha en egen rettighet for å opprette og redigere studentoppgaver eller avhandlinger.

Du kan nå eksportere søketreff i csv.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill til NVA?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Kontakt oss