Nasjonalt vitenarkiv (NVA)

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) samler publikasjoner og andre forskningsresultater, og gjør dem åpent tilgjengelig i en felles nasjonal løsning. Dette gjør resultater fra norsk forskning tilgjengelig i én tjeneste.  

NVA vil bli utviklet med Cris-funksjonalitet fra dagens Cristin. Denne tjenesten utvikles i prosjektet Cris/NVA.

NVA er en nasjonal fellestjeneste som gjør resultater fra norsk forskning åpent tilgjengelig. Tjenesten gjør forskningsresultatene lettere tilgjengelig i et søk som går på tvers av det som i dag er flere lokale vitenarkiver.

Innføringen av Nasjonalt vitenarkiv skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.  

Våren 2023 er vi i ferd med å migrere resultater fra dagens institusjonelle arkiv inn i den nye løsningen.

Videreutvikling av NVA til Cris/NVA

NVA er i dagens versjon et fungerende vitenarkiv som er under utvikling til å bli et felles system for Cris-funksjonalitet (Current Research Information System) som i dag ligger i Cristin og lokale vitenarkiv.

Funksjonalitet for forskningsinformasjon vil lanseres gradvis, men systemet vil først fungere fullt ut som et forskningsinformasjonssystem når den nye Cris/NVA-løsningen er klar

Den nye tjenesten kobler sammen funksjonalitet og innhold fra dagens Cristin med tilsvarende forskningsresultater fra de lokale vitenarkivene. Dette sparer institusjonene og forskerne for dobbeltregistrering, og gir bedre metadata.

Gradvis innføring av flere institusjoner til NVA 

Sikt har invitert i overkant av 20 mindre institusjoner til å ta den nye tjenesten i bruk fra våren/sommeren 2022. De benytter tjenesten som et vitenarkiv frem til den settes i full produksjon.

Dette er institusjoner som ikke har et lokalt vitenarkiv i dag, og som enten ikke benytter Cristin, eventuelt har et lite antall registreringer i Cristin, eller ikke er en del av NVI-rapporteringen. 

Når Cris/NVA er klart sommeren 2023, vil vi flytte alle institusjoner som i dag er brukerinstitusjoner i Cristin og Brage sammen med registrerte data over til Cris/NVA, og Cristin og Brage blir skrudd av.  

Overføring til NVA - Norsk vitenarkiv

Med innføringen av Cris/NVA går Norge over fra dagens løsning, hvor mange institusjoner har lokale vitenarkiv, og over til en felles nasjonal løsning som gjør norske forskningsresultater tilgjengelig i én tjeneste.

Tjenesten skal også kombinere Cris-funksjonalitet (Current Research Information System), med informasjon fra vitenarkivet. Cristin inneholder informasjon (metadata) om forskning og forskningsprosjekter.

Hensikten er å spare institusjonene og forskerne for dobbeltregistrering, og å gjøre forskningen lettere tilgjengelig ved at man blant annet kan søke på tvers av det som i dag er separate lokale vitenarkiv.

Les mer om Cris/NVA-prosjektet

NVA – Nasjonalt vitenarkiv (nva.sikt.no) er en nasjonal fellestjeneste for forskningsinformasjon og tilgjengeliggjøring av forskningsresultater. Tjenesten gir ansatte og gjesteforskere ved universitet- og høyskoler, forskningsinstitutter og spesialisthelsetjenesten mulighet for å registrere relevante forskningsaktiviteter og -resultater i form av metadata med tilhørende lenker og innholdsfiler relatert til deres forskning.

Tjenesten tilgjengeliggjør denne informasjonen for relevante brukere gjennom webgrensesnitt og API. Tjenesten vil legge til rette for relevante rapporteringer som for eksempel Norsk vitenskapsindeks (NVI). Tilgang til tjenesten baseres på tjenstlige behov.

Forutsetninger

Tjenesten benytter Feide eller ID-porten som autentiseringsløsning. Gjesteforskere uten fødselsnummer/D-nummer skal identifiseres og autentiseres ved bruk av internasjonalt anerkjent ID for forskere. Alle forskere bør etablere sin internasjonale forskerID i form av ORCID, og registrere denne i tjenesten. Tilsvarende bør alle virksomheter registrere seg for en persistent ID for forskningsorganisasjoner (ROR) og registrere denne i tjenesten.

Det kreves at virksomheten gjennom tildelt administratorbruker sikrer at relevante brukere (ansatte og gjesteforskere) registreres i Cris/NVA med tilhørende organisasjonstilknytning, og at disse gis nødvendig opplæring for bruk av tjenesten.

Samtlige institusjoner forplikter seg til å bidra til at tjenestens innhold har høy kvalitet i form av korrekte og utfyllende metadata, samt tilhørende innholdsfiler med korrekt lisens og DOI (Digital Object Identifier) der dette er relevant.

Teknisk beskrivelse/spesifikasjon

Sikt leverer en tjeneste til Virksomheten. Løsningen er utviklet og driftes som en skytjeneste på Amazon Web Services (AWS), samt allerede eksisterende Cristin-registre for entitetene organisasjon, person- og prosjekt. Data er lagret på servere innenfor EU/EØS. Cristin-registrene driftes av IT-avdelingen ved UiO (USIT).

Tjenesten benytter persistente identifikatorer knyttet til identifisering av personer (ORCID), organisasjoner (ROR), og innhold (DOI fra hhv. CrossRef og Datacite). I tillegg hentes informasjon om tidsskrifter og relevante publiseringskanaler fra Kanalregisteret som leveres av HK-Dir. Metadata for vitenskapelige publikasjoner importeres fra Scopus.

Kundens forpliktelser

Virksomheten skal gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende kontaktpunkt hos Sikt for brukerstøtte og til å være påmeldt meldingskanaler for viktige driftsmeldinger.

Virksomheten er forpliktet til å ivareta rutiner for passord og administrativ adgang som hindrer uønsket adgang til tjenesten og lagrede data i tjenesten.

Virksomheten er ansvarlig for å holde brukerdata og data om egen organisasjon oppdaterte og ha klare rutiner for oppdatering. Rutinene skal inkludere fjerning av brukere som virksomheten ikke lenger ønsker å ta ansvar for.

Kontaktpunkter, brukerstøtte og servicenivå

Tjenesten har Servicenivå 2. Servicenivået beskriver

  • Kontaktpunkter med respons- og svartider ved behov for brukerstøtte og for å melde feil.
  • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid

Databehandling, personvern, sikkerhet

Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk (gjelder både test- og produksjon). Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen. 

Personvernerklæring for Cris/NVA finnes her. For nærmere beskrivelse av eksterne leverandører, se lenker i avsnittet om Teknisk beskrivelse/Spesifikasjon ovenfor.

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og personopplysningsloven. Dette innebærer at virksomheten skal vurdere risikoen for brudd på sikkerheten og iverksette nødvendige sikringstiltak for å beskytte informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Sikt vil gjennomføre sentrale risiko- og sårbarhetsvurderinger med deltakelse fra sektoren og det er gjennomført vurdering av personvernkonsekvenser.

Vederlag, kostnader, økonomi

Tjenesten faktureres gjennom en årlig tjenesteavgift. Prisen vil beregnes ut fra en vedtatt prismodell basert på institusjonens antall faglige årsverk (kilde for dette tallet vil være ulik, og avtales i hver enkelt avtale). For nye kunder på tjenesten tilkommer en engangs oppkoblingsavgift, som også defineres i overnevnte prismodell.

Årlig prisjustering spesifiseres i forvarsel som omtalt i Sikt sine tjeneste- og leveransebetingelser. Endringer i prismodell besluttes i tråd med sektorens tjenestestyringsmodell

Organisering, styring

Sikt eier og forvalter tjenesten, samt prosjektløpet for innføring som utføres i samspill med den enkelte institusjon. En arbeidsgruppe for Forskningsinformasjon underlagt Porteføljestyret for forskning skal sikre at tjenesten er etter behov fra kundenes ønsker. Gruppen har jevnlige møter, samt et område for digital samhandling hvor Cris/NVA-prosesser og tekniske behov drøftes på vegne av kunnskapssektoren.

Varighet, oppsigelse

De generelle tjeneste- og leveransebetingelser er gjeldende for tjenesten. Der det eksisterer avtaler eller betingelser for enkelttjenester som dekker områdene i de generelle betingelsene, går avtalen for enkelttjenesten foran de generelle tjenestebetingelsene.