Cris/NVA-prosjektet: Forskningsinformasjon og vitenarkiv samlet i ett system

Cris/NVA-prosjektet handler om å etablere en felles nasjonal løsning for forskningsinformasjon og vitenarkiv. Tjenesten gir oversikt over norsk forskning, gjør publikasjoner åpent tilgjengelig og tilrettelegger for gjenbruk av metadata.

Periode:

2019 – 2023

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Plan for innføring av nasjonalt vitenarkiv

I midten av november vil innføringen av NVA begynne, i tråd med anbefalingen fra styringsgruppen for Cris/NVA-prosjektet.

Da blir en første versjon av løsningen overlevert til brukerinstitusjonene, som vil teste ut tjenesten i sin helhet. På dette tidspunktet skal nødvendig funksjonalitet etter planen være ferdig utviklet.

Full overgang til NVA vil skje etter april 2024, etter en lengre periode med brukertesting.

NVI-rapportering for 2023 via Cristin

NVI-rapporteringen for 2023 vil skje via Cristin som tidligere år. Begrunnelsen for dette valget, framfor å utføre rapporteringen i NVA, er å gi institusjonene god tid til utprøving av den nye løsningen, og redusere risiko som gjerne følger med nye løsninger og nye arbeidsprosesser.

Når denne runden med NVI-rapportering er gjennomført, vil NVA etter planen tas i bruk ved alle brukerinstitusjonene. NVA vil da erstatte Cristin og dagens lokale vitenarkiver fullt og helt.

Todelt testperiode

Ved overlevering i november starter en periode med grundig testing av tjenesten. For å gjennomføre dette blir det etablert et todelt testopplegg:

 1. En kort og intensiv testperiode med noen få brukerinstitusjoner som blir pekt ut av UHR og FFA, der representanter for institusjonene vil gjøre helhetlige tester sammen med Sikt. Institusjonene som bidrar inn her vil ha komplekse og tunge behov, og vil gjennomføre helhetlige tester av løsningen, i tett samarbeid med Sikt. Hensikten er å få sjekket ut at de mest sentrale tilbakemeldingene fra tidligere tester er ivaretatt, samt å få en rask tilbakemelding på de delene av funksjonaliteten som ikke har vært brukbarhetstestet.
 2. En lengre testperiode der alle brukerinstitusjoner får anledning til å prøve ut NVA med full funksjonalitet og innhold, og der tilbakemeldingene til Sikt blir samlet inn og koordinert via UHR og FFA. Dette inkluderer å teste funksjonalitet rundt registrering i ett system (vs. dagens to), en mer automatisert import av fulltekst og ny arbeidsdeling rundt fulltekst som nå kun skal behandles av én institusjon.

Merk at det må foreligge en signert databehandleravtale med den enkelte institusjon før tilgang til testperioden kan gis.

Videreutvikling av NVA

Det som leveres i november er en første versjon av en ny løsning som skal videreutvikles etter tilbakemeldinger fra brukerne. I testperioden vil det foregå kontinuerlig forbedring, justeringer og feilretting basert på tilbakemeldinger.

Ny funksjonalitet vil ikke bli lansert før NVA er i full drift. Videreutviklingen med ny og utvidet funksjonalitet i løsningen skal skje etter innspill fra brukerne i årene fremover.

En oversikt over hva som til enhver tid er under utvikling, samt hvilke prioriteringer som gjøres blant alle innmeldte brukerbehov - og ønsker, vil bli tilgjengeliggjort på nettsidene våre.

Tidslinje for prosjektet

Oppdatert tidslinje for innføring av NVA

Klikk her for større versjon av bildet

Om prosjektet

I dag blir informasjon om resultater av offentlig finansiert forskning publisert et sted (Cristin), mens selve resultatet gjerne blir publisert et annet sted (f.eks. et tidsskrift og/eller et lokalt vitenarkiv).

Cris/NVA-prosjektet utvikler en nasjonal løsning som samler dette i én felles tjeneste. Løsningen vil erstatte dagens Cristin og dagens lokale vitenarkiv.

Tjenesten skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Cris/NVA er et prosjektnavn, og viser til at løsningen samler informasjon fra dagens Cristin (Current Research Information System in Norway) og informasjon fra vitenarkivet.

Meld deg på nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer om Cris/NVA

Funksjoner i tjenesten

For at den nye tjenesten skal kunne erstatte både Cristin og lokale vitenarkiv, må nødvendige funksjoner i disse videreføres. Men den skal også dekke flere behov, og vil ha flere funksjoner enn Cristin og vitenarkivene gjør hver for seg.

Det er også et mål å forenkle prosessene for registrering og vedlikehold av innhold.

Se hvilken funksjonalitet som allerede er implementert.

Planlagte funksjoner

Følgende funksjoner er planlagt som en del av tjenesten, mer er fortsatt under utvikling i prosjektet:

 • Tildeling av permanent lenke i form av en handle til alle resultater.
 • Avanserte søkefunksjoner.
 • Innmelding av nye publiseringskanaler i Kanalregisteret.
 • Sentral import av data fra eksterne datakilder.
 • Rapportering til Norsk vitenskapsindeks (NVI).
 • Gjenbruk av innhold via API (f.eks. i institusjonens nettsider).
 • Gjenfinning av innhold i nasjonale og internasjonale søketjenester (f.eks. Oria, Open AIRE).
 • Automatisk publisering av studentoppgaver levert i digitalt eksamenssystem.
 • Støtte for eksport av data til Tableau for å videreføre dagens funksjonalitet.
 • Funksjon for bytte av eierskap for publisert registrering.
 • Dokumentasjon og publisering av museal utstillingsproduksjon. Arbeidet gjøres i samråd med Arbeidsgruppe for utstillingsproduksjon.

NVI-rapportering i den nye tjenesten

MERK: NVI-rapporteringen for 2023 vil skje via Cristin som tidligere år.

Dagens praksis for prosess for NVI-rapportering vil i hovedsak bli videreført, etter tilbakemeldinger fra institusjonene.

Hovedregelen er at hver enkelt institusjon som har forfattere på publikasjoner som innfrir kravene, må godkjenne registreringen.

Det vil bli gjort unntak for institusjoner som ikke får økonomisk uttelling for rapportering til NVI (Norsk vitenskapsindeks). Disse institusjonene velger selv om de deltar i arbeidet med aktiv godkjenning av NVI-publikasjoner

Sentrale dokument

Styringsdokument

Prosjektets styringsdokument beskriver en overordnet plan for gjennomføring av prosjektet, herunder mål, hovedprodukter, interessenter, rammebetingelser, organisering, strategi for gjennomføring, samt overordnet prosjektplan og tilhørende toleranser.

Styringsdokumentet er et levende dokument som
vedlikeholdes av prosjektleder i gjennomføringsfasen av prosjektet.

Rapport

En arbeidsgruppe bestående av representanter for UHR, FFA og Sikt har utarbeidet en justert funksjons- og leveransebeskrivelse. Denne skal inngå i prosjektets styringsdokument, som vil bli behandlet i prosjektets styringsgruppe og oppdatert på bakgrunn av rapporten.

Organisering og brukerinvolvering

Det er et sentralt mål for prosjektet å ha tett og god brukerinvolvering i utviklingen av den nye tjenesten.

Involveringen skjer både formelt: Gjennom en styringsgruppe, en referansegruppe og ulike arbeidsgrupper – og uformelt: Gjennom å invitere superbrukere og administratorer til webinarer og testing underveis i utviklingen.

Styringsgruppen

Prosjektets styringsgruppe er det formelle styringsorganet for prosjektet og må godkjenne endrede rammebetingelser og endringer i prosjektets mandat.

Styringsgruppen består av representanter for eksterne interessenter (brukere og samarbeidspartnere) og interne interessenter (leverandører) Prosjekteier leder styringsgruppen og har ansvar for å ivareta de forretningsmessige aspektene ved prosjektet.

Medlemmer i styringsgruppen:

 • Karin C. Rydving, Universitetet i Bergen
 • Kari-Anne Kristiansen, Norges forskningsråd
 • Herman Strøm, UHR-Forskning
 • Johannes Falk Paulsen, Universitetet i Oslo
 • Trude Eikebrokk, SINTEF
 • Katrine Weisteen-Bjerde, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Frode Arntsen, Sikt (prosjekteier)
 • Terje Hellesvik, Sikt (prosjektleder)
 • Vigdis N. Kvalheim, Sikt

Referater

2023

2022

2021

2020

2019

Arbeidsgruppe for revisjon av styringsdokument

I dialog med UHR og FFA har Sikt oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bistå med revisjoner og oppdateringer av prosjektets styringsdokument. Arbeidsgruppen utgår fra prosjektets styringsgruppe, supplert med tre medlemmer utenfor denne.

Arbeidsgruppen skal bistå i å konkretisere:

 • En detaljert funksjons- og leveranse beskrivelse for systemet som skal leveres sommeren 2023. Denne beskriver funksjonalitet og leveransetidspunkt. Beskrivelsen må kunne forstås av både brukere og ledere.
 • En prosessbeskrivelse og rollebeskrivelse i styringsdokumentet som tydeliggjør hvem som har ansvar for hva. Hvem beslutter løsning, plan og budsjett og hvem gir råd.
 • Akseptansekriterier.

Disse revisjonene og oppdateringene som skal inngå i det reviderte styringsdokumentet skal deretter legges frem for styringsgruppen som formelt godkjenner styringsdokumentet.

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Trude Eikebrokk (FFA/SINTEF)
 • Margaret Fotland (UHR/UiO)
 • Herman Strøm (UHR/USN)
 • Grete Christina Lingjærde (UHR/UiO)
 • Pål Bakke (Helse/OUS)
 • Gunnar Sivertsen (NIFU)

Sikt leder arbeidsgruppen og deltar i arbeidet.

Referansegruppe

Prosjektet har en referansegruppe med eksterne medlemmer. Referansegruppens ansvar er å gi innspill til prosjektets utredningsarbeid, og også å bistå prosjektet med å identifisere gevinster som vil være grunnlag for gevinstrealiseringsplanen. Referansegruppen består av fagpersoner (brukere).

Medlemmer i referansegruppen:

 • Laila Aksetøy, SINTEF
 • Nina Andersen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Irene Eikefjord, Universitetet i Bergen
 • Liv Gaustad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Elin Holmstrøm Frøshaug, Universitetet i Oslo
 • Ingrid Heggland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tanja Larssen, Universitetet i Tromsø
 • Bjørg Mikalsen, Universitetet i Oslo
 • Randi Rørlien, Universitetet i Oslo
 • Tanja Strøm, OsloMet - storbyuniversitetet
 • Siri Aashaug Sæther, Norsk institutt for naturforskning
 • Maja Sørnes, Handelshøyskolen BI

Referater

2023

2022

Arbeidsgruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid

UHR-Kunst, design og arkitektur (UHR-Kda) har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal koordinere innspill fra sektoren i arbeidet med utvikling av støtte for kunstnerisk utviklingsarbeid i Cris/NVA.

Leder av arbeidsgruppen er prosjektleder fra UHR-Kda sin side, og skal sikre god kommunikasjon mellom UHR-Kda, arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid og Unit. UHR-Kda sitt arbeidsutvalg fungerer som styringsgruppe, mens arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid er referansegruppe. Gruppen vil når nødvendig innhente kompetanse og synspunkt fra ulike kunstfaglige miljø.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

 • Kjetil Solvik, spesialrådgiver, Norges musikkhøgskole (leder)
 • Torbjørn Lai, teamleder, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar, Universitetet i Bergen
 • Lise Amy Hansen, førsteamanuensis, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Kjell Magne Mælen, instituttleder, UiT-Norges arktiske universitet

For mer informasjon, kontakt arbeidsgruppens leder.

Arbeidsgruppe for utstillingsproduksjon

Cris/NVA skal ha støtte for å dokumentere utstillingsproduksjon. For faglige innspill er det etablert en arbeidsgruppe med utgangspunkt i det nettverket som ble opprettet da museene tok i bruk Cristin.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Heidi E. Reinholdsen, Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Per Gisle Galåen, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Ragnhild M. Bø, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Siv Ringdal, Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er koordinator for museenes bruk av Cristin.

Deltakere i nettverket er nå:

 • Anno Museum
 • Drammens Museum for kunst- og kulturhistorie
 • Haugalandsmuseet
 • Jærmuseet
 • KODE Kunstmuseer og komponisthjem
 • MiA – Museene i Akershus
 • Musea i Sogn og Fjordane
 • Museene i Sør-Trøndelag
 • Museum Stavanger AS
 • Museum Vest
 • Museumssenteret i Hordaland
 • Narviksenteret
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Nordlandsmuseet
 • Nord-Troms museum AS
 • Norsk industriarbeidermuseum
 • Norsk luftfartsmuseum
 • Norsk Oljemuseum
 • Norsk Teknisk Museum
 • Nynorsk kultursentrum
 • Oslo Museum
 • Perspektivet Museum
 • Preus museum
 • Randsfjordmuseet AS
 • Romsdalsmuseet
 • Skimuseet i Holmenkollen (Skiforeningen - foreningen til ski-idrettens fremme)
 • Stiftelsen Lillehammer museum
 • Stiftelsen Museum Nord
 • Stiftelsen Nordmøre Museum
 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Stiftelsen Næs Jernverksmuseum
 • Stiklestad nasjonale kultursenter
 • Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
 • Vest-Agder-museet
 • Vestfoldmuseene IKS
 • Vest-Telemark Museum
 • Østfoldmuseene

Arbeidsgruppe for forskningsdata

Det er etablert en arbeidsgruppe som bidrar i arbeidet med utvikling av støtte for forskningsdata i Cris/NVA.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

 • Ingrid Heggland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Trine Furuvald, Veterinærinstituttet
 • Astrid Heltne, Handelshøyskolen BI
 • Sven Strøm, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Hanne Tvete, Norsk institutt for bioøkonomi
 • Marianne Rud, Veterinærinstituttet
 • Joke Verwaard, Handelshøyskolen BI

Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill til Cris/NVA-prosjektet?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med Cris/NVA-prosjektet