Cris/NVA-prosjektet: Forskningsinformasjon og vitenarkiv samlet i ett system

Cris/NVA-prosjektet handler om å etablere en felles nasjonal løsning for forskningsinformasjon og vitenarkiv. Tjenesten gir oversikt over norsk forskning, gjør publikasjoner åpent tilgjengelig og tilrettelegger for gjenbruk av metadata.

Periode:

2019–2024

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Forberedelser før overgang til Nasjonalt vitenarkiv

NVA-prosjektet er nå i sluttfasen, men et par sentrale momenter gjenstår å få på plass før alle Cristin-institusjoner kan ta tjenesten i bruk. Blant annet må noen sentrale tester gjennomføres, og resultatet godkjennes. Blant disse testene er:

 1. En test av NVA sin funksjonalitet skulle etter planen blitt avholdt i slutten av april. Dette tidspunktet ble forskjøvet for å sikre at vi får med oss viktige innspill til testopplegget fra den eksterne testgruppen. Vi arbeider for tiden sammen med testgruppen, med å innarbeide disse innspillene, og håper å gjennomføre en ende-til ende-test (akseptansetest) i løpet av noen uker.
 2. For tiden pågår også en annen sentral test: Nemlig en migreringstest, hvor vi tester kvaliteten på data som kopieres til NVA fra både Cristin og Brage. Denne testen skal sikre at overføringen av data blir mest mulig komplett og har tilfredsstillende kvalitet fra første stund.

Vi håper å kunne gjennomføre E2E-testen i begynnelsen av juni, slik at vi raskt etter kan melde om resultatet, og informere sektorene og sluttbrukerne om videre plan for innføring.

Selv om det dessverre er litt usikkerhet knyttet til konkrete datoer, anbefaler vi alle institusjoner om å gjøre nødvendige forberedelser. Dette vil sikre en smidigere overgang.

Cristin settes i lesemodus

Tidspunktet for stenging av Cristin avhenger av resultatet av de ulike testene som nå pågår. Forutsatt at resultatene blir godkjent, vil påloggingen til Cristin stenges i løpet av juni, for å kunne forberede migrering av data til NVA.

Når Cristin settes i lesemodus vil det ikke lenger være mulig å registrere eller endre på innhold i Cristin. Det vil fortsatt være mulig å lese og søke i innhold.

Før vi kopierer informasjon fra Cristin til NVA, anbefaler vi at alle institusjoner ser gjennom egne data, slik at det blir importert færrest mulig dubletter.

Les mer på cristin.no om hvilke forberedelser du bør gjøre >

Data inn blir data ut - sørg for god datakvalitet

Vi gjennomfører for tiden også en migreringstest. Dette er en sjekk av kvaliteten på alle data som blir kopiert fra Cristin og dagens vitenarkiver over til NVA. Testen har som formål å avdekke feil og mangler i data, slik at datakvaliteten blir så god som mulig etter overgangen til NVA.

 • Kontinuerlig forbedring for alle. Tilbakemeldingene fra dere ute hos institusjonene fører fortløpende til forbedringer i migreringsrutinene. Flere felter blir synlige, nye kontroller blir satt opp og duplikater blir slått sammen. Forbedringer rulles ut fortløpende, og blir gjeldende hos alle institusjoner.
 • Automatikk og kompromisser. Utfordringer knyttet til kildedata i Brage og Cristin blir stadig mer synlig, etter hvert som innmeldte feil og mangler utbedres i NVA. Slike utfordringer kan være ulik praksis som vanskeliggjør sammenslåing av duplikater, det kan være å avgjøre hva som er korrekt å videreføre ifm. sampublikasjoner med ulikheter mellom institusjoner, eller variasjoner i hvor den beste datakvaliteten finnes når ulike kilder blir slått sammen. Datamengdene er så store at vi er avhengige av automatikk for å flytte og bearbeide data, og oppsett av denne automatikken innebærer noen kompromisser og avgjørelser som ikke alle alltid vil være enige i. Prinsippene for migrering vil bli beskrevet på prosjektets nettsted i løpet av kort tid.
 • Ingenting slettes. Det er også viktig å understreke at migrering av data innebærer at vi tar en kopi av dataene i Cristin. Ingen data vil bli slettet. Hvis vi oppdager feil i en migrering, kan vi gjøre den på nytt. Men selve kvaliteten på dataene ligger i grunnlaget: Det som blir synlig i NVA blir ikke bedre enn de dataene som kommer inn via migreringen.
 • Økt kvalitet med én metadatapost. At det blir én metadatapost er et viktig element i at det blir enklere å vedlikeholde informasjon og opprettholde god datakvalitet i fremtiden. Men for at grunnlaget man starter med skal være best mulig, er det altså lurt å gjøre en ryddejobb i forkant.
 • Dialog og informasjon. Vi mottar både stort og smått av nyttige tilbakemeldinger. Kvaliteten øker raskt, og testen fungerer som ønsket. Alle innmeldte utfordringer følges opp med dialog per e-post. Har du meldt inn noe, men ikke hørt fra oss, så ligger du i køen, og vi jobber så raskt vi kan med å ta unna denne. Testen av datakvalitet har en egen nettside som blir kontinuerlig oppdatert med siste nytt.

Tidspunkt for overflytting avtales med hver enkelt institusjon

Tdspunkt for overgang til NVA, med migrering av de lokale vitenarkiv for de det gjelder, avtales mellom Sikt og hver enkelt institusjon så snart vi er klare for å gå i gang

Det er lagt opp til en lang overgangsperiode for å sikre kapasitet og ressurser hos de involverte. I overgangsperioden vil Cristin være i lesemodus.

Vi håper at alle institusjoner er flyttet over til NVA innen september. Vi vil følge opp med nærmere informasjon om plan for innføring direkte til berørte institusjoner.

Status for utvikling

Avtalt funksjonalitet skal nå være utviklet, og dette skal testes. Prosjektet jobber nå videre med forbedringer av løsningen, basert på innspill som er kommet inn gjennom tidligere tester.

Status for utvikling av NVA og innspill etter test finner du her >

NVI-rapportering

NVI-rapportering for 2024 åpner 1. oktober i NVA. Fristen er ikke endelig fastsatt, men blir mest sannsynlig 1. april 2025.

NVI-rapporteringen for 2023 skjer via Cristin som tidligere år.

Fristen for 2023-rapportering er 12. april 2024. Etter denne datoen vil vi forberede migrering fra Cristin og over til NVA.

NVI-rapportering i Nasjonalt vitenarkiv

Dagens praksis for prosess for NVI-rapportering vil i hovedsak bli videreført. Hovedregelen er at hver enkelt institusjon som har forfattere på publikasjoner som innfrir kravene, må godkjenne registreringen.

Det gjøres unntak for institusjoner som ikke får økonomisk uttelling for rapportering til NVI (Norsk vitenskapsindeks). Disse institusjonene velger selv om de deltar i arbeidet med aktiv godkjenning av NVI-publikasjoner

Testing av NVA

All testing av Nasjonalt vitenarkiv foregår i et eget testmiljø. Her kan alle brukere som ønsker det, teste funksjonalitet og arbeidsprosesser.

Om institusjonen din trenger tilgang til testmiljøet, ta kontakt.

Brukbarhetstester

Prosjektet har siden desember 2022 gjennomført ulike brukbarhetstester.

Testene gir en tilbakemelding på hvor intuitivt og brukervennlig løsningen framstår, slik at vi kan gjøre forbedringer og ta i mot innspill til justeringer.

Videreutvikling av NVA

Fram mot hovedlansering vil prosjektet konsentrere seg om å forbedre funksjonaliteten som foreligger, i tråd med resultatet fra testingen med testgruppen.

Når NVA er lansert, starter kontinuerlig utvikling av tjenesten. Prioritering av behov vil skje i samråd med produktråd for forskningsinformasjon.

Om prosjektet

I dag blir informasjon om resultater av offentlig finansiert forskning publisert et sted (Cristin), mens selve resultatet gjerne blir publisert et annet sted (f.eks. et tidsskrift og/eller et lokalt vitenarkiv).

Cris/NVA-prosjektet utvikler en nasjonal løsning som samler dette i én felles tjeneste. Løsningen vil erstatte dagens Cristin og dagens lokale vitenarkiv.

Tjenesten skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Cris/NVA er et prosjektnavn, og viser til at løsningen samler informasjon fra dagens Cristin (Current Research Information System in Norway) og informasjon fra vitenarkivet.

Sentrale dokument

Prosjektets styringsdokument beskriver en overordnet plan for gjennomføring av prosjektet, herunder mål, hovedprodukter, interessenter, rammebetingelser, organisering, strategi for gjennomføring, samt overordnet prosjektplan og tilhørende toleranser.

Styringsdokumentet er et levende dokument som
vedlikeholdes av prosjektleder i gjennomføringsfasen av prosjektet.

En arbeidsgruppe bestående av representanter for UHR, FFA og Sikt har utarbeidet en justert funksjons- og leveransebeskrivelse. Rapportens kapittel 4 og 5 er tatt inn som vedlegg i prosjektets styringsdokument.

Organisering og brukerinvolvering

Det er et sentralt mål for prosjektet å ha tett og god brukerinvolvering i utviklingen av den nye tjenesten.

Involveringen skjer både formelt: Gjennom styringsgruppen, referansegruppen og ulike arbeidsgrupper – og uformelt: Gjennom å invitere superbrukere og administratorer til webinarer og testing underveis i utviklingen. Det er også utarbeidet en egen plan for fullskala testing fram mot hovedlansering, hvor UHR og FFA har oppnevnt en testgruppe.

Prosjektets styringsgruppe er det formelle styringsorganet for prosjektet og må godkjenne endrede rammebetingelser og endringer i prosjektets mandat.

Styringsgruppen består av representanter for eksterne interessenter (brukere og samarbeidspartnere) og interne interessenter (leverandører) Prosjekteier leder styringsgruppen og har ansvar for å ivareta de forretningsmessige aspektene ved prosjektet.

Medlemmer i styringsgruppen:

 • Karin C. Rydving, Universitetet i Bergen
 • Kari-Anne Kristiansen, Norges forskningsråd
 • Herman Strøm, UHR-Forskning
 • Johannes Falk Paulsen, Universitetet i Oslo
 • Trude Eikebrokk, SINTEF
 • Vigdis N. Kvalheim, Sikt (divisjonsdirektør)
 • Frode Arntsen, Sikt (prosjekteier)
 • Terje Hellesvik, Sikt (prosjektleder)
 • Bernt Skjemstad, Sikt (innføringsleder)

Referater

2023

2022

2021

2020

2019

Prosjektet har en referansegruppe med eksterne medlemmer. Referansegruppens ansvar er å gi innspill til prosjektets utredningsarbeid, og også å bistå prosjektet med å identifisere gevinster som vil være grunnlag for gevinstrealiseringsplanen. Referansegruppen består av fagpersoner (brukere).

Medlemmer i referansegruppen:

 • Laila Aksetøy, SINTEF
 • Nina Andersen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Irene Eikefjord, Universitetet i Bergen
 • Liv Gaustad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Elin Holmstrøm Frøshaug, Universitetet i Oslo
 • Ingrid Heggland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tanja Larssen, Universitetet i Tromsø
 • Bjørg Mikalsen, Universitetet i Oslo
 • Randi Rørlien, Universitetet i Oslo
 • Nina Ragnhild Margrethe Eskild Riege, OsloMet - storbyuniversitetet
 • Siri Aashaug Sæther, Norsk institutt for naturforskning
 • Maja Sørnes, Handelshøyskolen BI

Referater

2023

2022

 • Nord universitet: Vidar Rongved og Wiebke Kallweit
 • NTNU: Aneta Laskowska, Lene J. Løkkhaug og Nina Andersen
 • UiB: Irene Eikefjord og Tormod E. Strømme
 • UiO: Elin Holmstrøm Frøshaug og Margaret Fotland
 • UiT: Ingvild Helene Torheim Isaksen, Niels Cadée og Tanja Larssen

I dialog med UHR og FFA oppnevnte Sikt en arbeidsgruppe som skulle bistå med revisjoner og oppdateringer av prosjektets styringsdokument. Arbeidsgruppen utgikk fra prosjektets styringsgruppe, supplert med tre medlemmer utenfor denne.

Arbeidsgruppen skal bistå i å konkretisere:

 • En detaljert funksjons- og leveranse beskrivelse for systemet som skal leveres sommeren 2023. Denne beskriver funksjonalitet og leveransetidspunkt. Beskrivelsen må kunne forstås av både brukere og ledere.
 • En prosessbeskrivelse og rollebeskrivelse i styringsdokumentet som tydeliggjør hvem som har ansvar for hva. Hvem beslutter løsning, plan og budsjett og hvem gir råd.
 • Akseptansekriterier.

Disse revisjonene og oppdateringene som skal inngå i det reviderte styringsdokumentet skal deretter legges frem for styringsgruppen som formelt godkjenner styringsdokumentet.

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Trude Eikebrokk (FFA/SINTEF)
 • Margaret Fotland (UHR/UiO)
 • Herman Strøm (UHR/USN)
 • Grete Christina Lingjærde (UHR/UiO)
 • Pål Bakke (Helse/OUS)
 • Gunnar Sivertsen (NIFU)

Sikt ledet arbeidsgruppen og deltok i arbeidet. Dette arbeidet ble avsluttet med en rapport fra arbeidsgruppen, som ble levert i januar 2023.

UHR-Kunst, design og arkitektur (UHR-Kda) har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal koordinere innspill fra sektoren i arbeidet med utvikling av støtte for kunstnerisk utviklingsarbeid i Cris/NVA.

Leder av arbeidsgruppen er prosjektleder fra UHR-Kda sin side, og skal sikre god kommunikasjon mellom UHR-Kda, arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid og Unit. UHR-Kda sitt arbeidsutvalg fungerer som styringsgruppe, mens arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid er referansegruppe. Gruppen vil når nødvendig innhente kompetanse og synspunkt fra ulike kunstfaglige miljø.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

 • Kjetil Solvik, spesialrådgiver, Norges musikkhøgskole (leder)
 • Torbjørn Lai, teamleder, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar, Universitetet i Bergen
 • Lise Amy Hansen, førsteamanuensis, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Kjell Magne Mælen, instituttleder, UiT-Norges arktiske universitet

For mer informasjon, kontakt arbeidsgruppens leder.

Cris/NVA skal ha støtte for å dokumentere utstillingsproduksjon. For faglige innspill er det etablert en arbeidsgruppe med utgangspunkt i det nettverket som ble opprettet da museene tok i bruk Cristin.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Heidi E. Reinholdsen, Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Per Gisle Galåen, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Ragnhild M. Bø, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Siv Ringdal, Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er koordinator for museenes bruk av Cristin.

Deltakere i nettverket er nå:

 • Anno Museum
 • Drammens Museum for kunst- og kulturhistorie
 • Haugalandsmuseet
 • Jærmuseet
 • KODE Kunstmuseer og komponisthjem
 • MiA – Museene i Akershus
 • Musea i Sogn og Fjordane
 • Museene i Sør-Trøndelag
 • Museum Stavanger AS
 • Museum Vest
 • Museumssenteret i Hordaland
 • Narviksenteret
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Nordlandsmuseet
 • Nord-Troms museum AS
 • Norsk industriarbeidermuseum
 • Norsk luftfartsmuseum
 • Norsk Oljemuseum
 • Norsk Teknisk Museum
 • Nynorsk kultursentrum
 • Oslo Museum
 • Perspektivet Museum
 • Preus museum
 • Randsfjordmuseet AS
 • Romsdalsmuseet
 • Skimuseet i Holmenkollen (Skiforeningen - foreningen til ski-idrettens fremme)
 • Stiftelsen Lillehammer museum
 • Stiftelsen Museum Nord
 • Stiftelsen Nordmøre Museum
 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Stiftelsen Næs Jernverksmuseum
 • Stiklestad nasjonale kultursenter
 • Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
 • Vest-Agder-museet
 • Vestfoldmuseene IKS
 • Vest-Telemark Museum
 • Østfoldmuseene

Det er etablert en arbeidsgruppe som bidrar i arbeidet med utvikling av støtte for forskningsdata i Cris/NVA.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

 • Ingrid Heggland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Trine Furuvald, Veterinærinstituttet
 • Astrid Heltne, Handelshøyskolen BI
 • Sven Strøm, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Hanne Tvete, Norsk institutt for bioøkonomi
 • Marianne Rud, Veterinærinstituttet
 • Joke Verwaard, Handelshøyskolen BI

Funksjonaliteten i NVA vil i hovedsak være generell og anvendes uavhengig av hvilken sektor brukeren tilhører. Likevel er det behov for å kartlegge særskilte behov i helsesektoren, spesielt knyttet til lovpålagte oppgaver som for eksempel rapportering på kliniske behandlingsstudier (KBS).

Arbeidsgruppens oppgave vil være å definere felles behov i sektoren, prioritere oppgaver og foreslå nødvendig funksjonalitet.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

 • Tina Halkinrud, Akershus Universitetssjukehus
 • Petter Roman Øien, Norlandssjukehuset
 • Torunn Holde Olsnes, Helse Bergen
 • Eva Margrethe Nygård Lundanes, Helse Møre og Romsdal
 • Fredrik Feyling, Stavanger Universitetssjukehus
 • Kristin Bjordal, Oslo Universitetssjukehus
 • Pål Bakke, Oslo Universitetssjukehus

Referater

2023

Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill til Cris/NVA-prosjektet?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Kontakt oss