Cris/NVA-prosjektet: Forsknings­informasjon og vitenarkiv samlet i ett system

Cris/NVA-prosjektet handler om å etablere en felles nasjonal løsning for forskningsinformasjon og vitenarkiv. Tjenesten gir oversikt over norsk forskning, gjør publikasjoner åpent tilgjengelig og tilrettelegger for gjenbruk av metadata.

Periode:

2019–2024

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Overgang i oktober/november

Etter oppdatert tidsplan er overgangen til NVA planlagt å kunne starte i slutten av september. Først vil data fra Cristin migreres over, deretter ett og ett vitenarkiv, etter avtale med den enkelte institusjon.

Prosessen med å få over alle vitenarkivene vil starte etter stopp av Cristin og pågå i en måneds tid. Det vil kunne være mulig å ta i bruk NVA før vitenarkivet er migrert inn, dersom institusjonen ønsker det.

Cristin og dagens lokale vitenarkiv vil holdes oppe fram til overgangen starter. I overgangsperioden vil Cristin være i lesemodus.

Tidspunkt for overgang avtales med hver enkelt institusjon

Tidspunkt for overgang til NVA, med migrering av de lokale vitenarkiv for de det gjelder, avtales mellom Sikt og hver enkelt institusjon så snart vi er klare for å gå i gang. Det er lagt opp til en lengre overgangsperiode for å sikre kapasitet og ressurser hos de involverte.

Sikt er i gang med å samle inn nødvendig informasjon som vi trenger for å kunne klargjøre leveranseavtaler, sende ut tilbud og andre formelle avtaler som må være på plass før institusjonen kan ta i bruk NVA. Dette for å sikre en raskere og smidigere prosess når vi er klare for overgangen.

Cristin settes i lesemodus ved overgang

Når Cristin settes i lesemodus vil det ikke lenger være mulig å registrere eller endre på innhold i Cristin. Det vil fortsatt være mulig å lese og søke i innhold.

Før vi kopierer informasjon fra Cristin til NVA, anbefaler vi at alle institusjoner ser gjennom egne data, slik at det blir importert færrest mulig dubletter.

Les mer på cristin.no om hvilke forberedelser du bør gjøre >

Testing i august og utprøvingsperiode i september

20. og 21. august skal det gjennomføres en ende til ende-test av kritisk funksjonalitet. Her skal 214 forhåndsdefinerte krav testes sammen med en ekstern testgruppe, i tillegg til noen sentrale arbeidsflyter.

Det skal også kjøres en ny test av datakvalitet (migreringstest), for å verifisere at feilene etter forrige test er korrigert. Data vil da migreres på nytt, etter at det som kan og må korrigeres er rettet opp. De som deltok i fase 1 av testen blir invitert til å teste datakvaliteten på nytt.

Deretter skal resultatet av testene godkjennes av prosjektets styringsgruppe. Resultatet av dette vet vi først etter styringsgruppen har hatt møte 31. august 2024.

I september, gitt at resultatet av testene er godkjent, blir det på initiativ fra UHR og FFA invitert til en utprøvingsperiode for institusjoner som ønsker dette. Formålet er å kunne gjøre seg mer kjent med løsningen før overgangen starter.

Tidslinje for overgang til NVA

Data inn blir data ut – sørg for god datakvalitet

I april og mai ble det gjennomført en migreringstest. Dette er en sjekk av kvaliteten på alle data som blir kopiert fra Cristin og dagens vitenarkiver over til NVA. Formålet var å avdekke feil og mangler i migrerte data, slik at datakvaliteten blir så god som mulig etter overgangen til NVA. Det er opprettet en egen nettside for testen, og denne oppdateres fortsatt etter hvert som vi gjør endringer.

Mest mulig automatiseres i migreringen

Etter migreringstesten (test av datakvalitet) har prosjektet gjort endringer i automatikken for å oppnå en stadig mer presis migrering av poster fra Cristin og de lokale vitenarkivene (Brage m.fl.). Vi automatiserer så mye som mulig, men det er f.eks. ikke mulig å lage regler som unngår alle former for duplikater. Dette skyldes bl.a. at det har vært ulik praksis for registrering på ulike institusjoner. 

I prosessen med å kopiere data inn i NVA vil Cristin-poster migreres først, fordi disse postene er knyttet mot forfatter- og institusjonsregisteret til Cristin. Deretter vil ett og ett vitenarkiv supplere det som allerede er migrert.

Unngå duplikater

Det viktigste man kan gjøre for å unngå duplikater, er å sørge for at tittel og forfatternavn på poster er likt i Cristin og i lokalt vitenarkiv. Automatikken ser også på kategorier og årstall.

 • Ingenting slettes: Migrering av data innebærer at vi tar en kopi av dataene i Cristin. Ingen data vil bli slettet. Hvis vi oppdager feil i en migrering, kan vi gjøre den på nytt. Men selve kvaliteten på dataene ligger i grunnlaget: Det som blir synlig i NVA blir ikke bedre enn de dataene som kommer inn via migreringen.
 • Økt kvalitet med én metadatapost. At det blir én metadatapost er et viktig element i at det blir enklere å vedlikeholde informasjon og opprettholde god datakvalitet i fremtiden. Men for at grunnlaget man starter med skal være best mulig, er det altså lurt å gjøre en ryddejobb i forkant.

Status for utvikling

Avtalt funksjonalitet skal nå i hovedsak være ferdig utviklet, og dette skal testes. Prosjektet jobber nå videre med forbedringer av løsningen, basert på innspill som er kommet inn gjennom tidligere tester.

Status for utvikling av NVA og innspill etter test finner du her >

Testing av NVA

All testing av Nasjonalt vitenarkiv foregår i et eget testmiljø. Her kan alle brukere som ønsker det, teste funksjonalitet og arbeidsprosesser.

Merk at det er testing av funksjonalitet som foregår her. Datakvaliteten vil ikke være helt i mål før vi gjør den endelige migreringen. Resultatene som vises kan derfor noen ganger oppleves feil eller være utdaterte.

Om institusjonen din trenger tilgang til testmiljøet, ta kontakt.

Videreutvikling av NVA

Når NVA går fra prosjekt til produksjon, starter kontinuerlig utvikling av tjenesten. Prioritering av behov vil skje i samråd med produktråd for forskningsinformasjon.

NVI-rapportering i Nasjonalt vitenarkiv

Dagens praksis for prosess for NVI-rapportering vil i hovedsak bli videreført. Hovedregelen er at hver enkelt institusjon som har forfattere på publikasjoner som innfrir kravene, må godkjenne registreringen.

Det gjøres unntak for institusjoner som ikke får økonomisk uttelling for rapportering til NVI (Norsk vitenskapsindeks). Disse institusjonene velger selv om de deltar i arbeidet med aktiv godkjenning av NVI-publikasjoner

Brukbarhetstester

Prosjektet har siden desember 2022 gjennomført ulike brukbarhetstester.

Testene gir en tilbakemelding på hvor intuitivt og brukervennlig løsningen framstår, slik at vi kan gjøre forbedringer og ta i mot innspill til justeringer.

Om prosjektet

I dag blir informasjon om resultater av offentlig finansiert forskning publisert et sted (Cristin), mens selve resultatet gjerne blir publisert et annet sted (f.eks. et tidsskrift og/eller et lokalt vitenarkiv).

Cris/NVA-prosjektet utvikler en nasjonal løsning som samler dette i én felles tjeneste. Løsningen vil erstatte dagens Cristin og dagens lokale vitenarkiv.

Tjenesten skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Cris/NVA er et prosjektnavn, og viser til at løsningen samler informasjon fra dagens Cristin (Current Research Information System in Norway) og informasjon fra vitenarkivet.

Sentrale dokument

Prosjektets styringsdokument beskriver en overordnet plan for gjennomføring av prosjektet, herunder mål, hovedprodukter, interessenter, rammebetingelser, organisering, strategi for gjennomføring, samt overordnet prosjektplan og tilhørende toleranser.

Styringsdokumentet er et levende dokument som
vedlikeholdes av prosjektleder i gjennomføringsfasen av prosjektet.

En arbeidsgruppe bestående av representanter for UHR, FFA og Sikt har utarbeidet en justert funksjons- og leveransebeskrivelse. Rapportens kapittel 4 og 5 er tatt inn som vedlegg i prosjektets styringsdokument.

Organisering og brukerinvolvering

Det er et sentralt mål for prosjektet å ha tett og god brukerinvolvering i utviklingen av den nye tjenesten.

Involveringen skjer både formelt: Gjennom styringsgruppen, referansegruppen og ulike arbeidsgrupper – og uformelt: Gjennom å invitere superbrukere og administratorer til webinarer og testing underveis i utviklingen. Det er også utarbeidet en egen plan for fullskala testing fram mot hovedlansering, hvor UHR og FFA har oppnevnt en testgruppe.

Prosjektets styringsgruppe er det formelle styringsorganet for prosjektet og må godkjenne endrede rammebetingelser og endringer i prosjektets mandat.

Styringsgruppen består av representanter for eksterne interessenter (brukere og samarbeidspartnere) og interne interessenter (leverandører) Prosjekteier leder styringsgruppen og har ansvar for å ivareta de forretningsmessige aspektene ved prosjektet.

Medlemmer i styringsgruppen:

 • Karin C. Rydving, Universitetet i Bergen
 • Kari-Anne Kristiansen, Norges forskningsråd
 • Herman Strøm, UHR-Forskning
 • Johannes Falk Paulsen, Universitetet i Oslo
 • Trude Eikebrokk, SINTEF
 • Vigdis N. Kvalheim, Sikt (divisjonsdirektør)
 • Frode Arntsen, Sikt (prosjekteier)
 • Terje Hellesvik, Sikt (prosjektleder)
 • Marit Henningsen, Sikt (innføringsleder)

Referater

2023

2022

2021

2020

2019

Prosjektet har en referansegruppe med eksterne medlemmer. Referansegruppens ansvar er å gi innspill til prosjektets utredningsarbeid, og også å bistå prosjektet med å identifisere gevinster som vil være grunnlag for gevinstrealiseringsplanen. Referansegruppen består av fagpersoner (brukere).

Medlemmer i referansegruppen:

 • Laila Aksetøy, SINTEF
 • Nina Andersen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Irene Eikefjord, Universitetet i Bergen
 • Liv Gaustad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Elin Holmstrøm Frøshaug, Universitetet i Oslo
 • Ingrid Heggland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tanja Larssen, Universitetet i Tromsø
 • Bjørg Mikalsen, Universitetet i Oslo
 • Randi Rørlien, Universitetet i Oslo
 • Nina Ragnhild Margrethe Eskild Riege, OsloMet - storbyuniversitetet
 • Siri Aashaug Sæther, Norsk institutt for naturforskning
 • Maja Sørnes, Handelshøyskolen BI

Referater

2023

2022

 • Nord universitet: Vidar Rongved og Wiebke Kallweit
 • NTNU: Lene J. Løkkhaug og Nina Andersen
 • UiB: Irene Eikefjord og Tormod E. Strømme
 • UiO: Elin Holmstrøm Frøshaug og Margaret Fotland
 • UiT: Ingvild Helene Torheim Isaksen og Niels Cadée

I dialog med UHR og FFA oppnevnte Sikt en arbeidsgruppe som skulle bistå med revisjoner og oppdateringer av prosjektets styringsdokument. Arbeidsgruppen utgikk fra prosjektets styringsgruppe, supplert med tre medlemmer utenfor denne.

Arbeidsgruppen skal bistå i å konkretisere:

 • En detaljert funksjons- og leveranse beskrivelse for systemet som skal leveres sommeren 2023. Denne beskriver funksjonalitet og leveransetidspunkt. Beskrivelsen må kunne forstås av både brukere og ledere.
 • En prosessbeskrivelse og rollebeskrivelse i styringsdokumentet som tydeliggjør hvem som har ansvar for hva. Hvem beslutter løsning, plan og budsjett og hvem gir råd.
 • Akseptansekriterier.

Disse revisjonene og oppdateringene som skal inngå i det reviderte styringsdokumentet skal deretter legges frem for styringsgruppen som formelt godkjenner styringsdokumentet.

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Trude Eikebrokk (FFA/SINTEF)
 • Margaret Fotland (UHR/UiO)
 • Herman Strøm (UHR/USN)
 • Grete Christina Lingjærde (UHR/UiO)
 • Pål Bakke (Helse/OUS)
 • Gunnar Sivertsen (NIFU)

Sikt ledet arbeidsgruppen og deltok i arbeidet. Dette arbeidet ble avsluttet med en rapport fra arbeidsgruppen, som ble levert i januar 2023.

UHR-Kunst, design og arkitektur (UHR-Kda) har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal koordinere innspill fra sektoren i arbeidet med utvikling av støtte for kunstnerisk utviklingsarbeid i Cris/NVA.

Leder av arbeidsgruppen er prosjektleder fra UHR-Kda sin side, og skal sikre god kommunikasjon mellom UHR-Kda, arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid og Unit. UHR-Kda sitt arbeidsutvalg fungerer som styringsgruppe, mens arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid er referansegruppe. Gruppen vil når nødvendig innhente kompetanse og synspunkt fra ulike kunstfaglige miljø.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

 • Kjetil Solvik, spesialrådgiver, Norges musikkhøgskole (leder)
 • Torbjørn Lai, teamleder, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Daniel Henry Øvrebø, førstebibliotekar, Universitetet i Bergen
 • Lise Amy Hansen, førsteamanuensis, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Kjell Magne Mælen, instituttleder, UiT-Norges arktiske universitet

For mer informasjon, kontakt arbeidsgruppens leder.

Cris/NVA skal ha støtte for å dokumentere utstillingsproduksjon. For faglige innspill er det etablert en arbeidsgruppe med utgangspunkt i det nettverket som ble opprettet da museene tok i bruk Cristin.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Heidi E. Reinholdsen, Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Per Gisle Galåen, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Ragnhild M. Bø, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Siv Ringdal, Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er koordinator for museenes bruk av Cristin.

Deltakere i nettverket er nå:

 • Anno Museum
 • Drammens Museum for kunst- og kulturhistorie
 • Haugalandsmuseet
 • Jærmuseet
 • KODE Kunstmuseer og komponisthjem
 • MiA – Museene i Akershus
 • Musea i Sogn og Fjordane
 • Museene i Sør-Trøndelag
 • Museum Stavanger AS
 • Museum Vest
 • Museumssenteret i Hordaland
 • Narviksenteret
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Nordlandsmuseet
 • Nord-Troms museum AS
 • Norsk industriarbeidermuseum
 • Norsk luftfartsmuseum
 • Norsk Oljemuseum
 • Norsk Teknisk Museum
 • Nynorsk kultursentrum
 • Oslo Museum
 • Perspektivet Museum
 • Preus museum
 • Randsfjordmuseet AS
 • Romsdalsmuseet
 • Skimuseet i Holmenkollen (Skiforeningen - foreningen til ski-idrettens fremme)
 • Stiftelsen Lillehammer museum
 • Stiftelsen Museum Nord
 • Stiftelsen Nordmøre Museum
 • Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Stiftelsen Næs Jernverksmuseum
 • Stiklestad nasjonale kultursenter
 • Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
 • Vest-Agder-museet
 • Vestfoldmuseene IKS
 • Vest-Telemark Museum
 • Østfoldmuseene

Det er etablert en arbeidsgruppe som bidrar i arbeidet med utvikling av støtte for forskningsdata i Cris/NVA.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

 • Ingrid Heggland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Trine Furuvald, Veterinærinstituttet
 • Astrid Heltne, Handelshøyskolen BI
 • Sven Strøm, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Hanne Tvete, Norsk institutt for bioøkonomi
 • Marianne Rud, Veterinærinstituttet
 • Joke Verwaard, Handelshøyskolen BI

Funksjonaliteten i NVA vil i hovedsak være generell og anvendes uavhengig av hvilken sektor brukeren tilhører. Likevel er det behov for å kartlegge særskilte behov i helsesektoren, spesielt knyttet til lovpålagte oppgaver som for eksempel rapportering på kliniske behandlingsstudier (KBS).

Arbeidsgruppens oppgave vil være å definere felles behov i sektoren, prioritere oppgaver og foreslå nødvendig funksjonalitet.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

 • Tina Halkinrud, Akershus Universitetssjukehus
 • Petter Roman Øien, Norlandssjukehuset
 • Torunn Holde Olsnes, Helse Bergen
 • Eva Margrethe Nygård Lundanes, Helse Møre og Romsdal
 • Fredrik Feyling, Stavanger Universitetssjukehus
 • Kristin Bjordal, Oslo Universitetssjukehus
 • Pål Bakke, Oslo Universitetssjukehus

Referater

2023

Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill til Cris/NVA-prosjektet?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Kontakt oss