Anbud på biblioteksystem

Sikt skal levere gode og kostnadseffektive bibliotektjenester til UH-sektoren, slik at bibliotekene kan gi sine brukere tilgang til de ressursene de trenger for læring og forskning. Kontrakten med nåværende leverandør varer ut 2025.

Periode:

2023 – 2025

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Sikt skal levere gode og kostnadseffektive bibliotektjenester til UH-sektoren, slik at bibliotekene kan gi sine brukere tilgang til de ressursene de trenger for læring og forskning. 

Dagens tjenestetilbud innen bibliotektjenester består av tre hovedleveranser: 

  • Alma biblioteksystem: et moderne biblioteksystem som inneholder alle funksjoner for å drifte et bibliotek 
  • Oria søkesystem: en felles søkeportal til det samlede materialet som finnes ved de fleste fag- og forskningsbibliotek i Norge 
  • Leganto pensumlistesystem: et system for opprettelse, vedlikehold og tilgang til pensumlister for faglærere og studenter. 

Tjenesteleveransene er organisert i to konsortier: BIBSYS-konsortiet med 78 institusjoner og Pensumlistekonsortiet med 26 institusjoner. Tjenesten er brukerfinansiert via årlig avgift for medlemskap i konsortiene. 

Kontrakten med nåværende leverandør av bibliotektjenestene er tidsavgrenset og har en varighet ut 2025. Sikt har sammen med styret for BIBSYS-konsortiet startet en prosess for å danne grunnlag for en ny anskaffelse. Gjennom ulike typer innsynsarbeid som brukertilfredshetsundersøkelse, scenario-analyse og RFI har vi undersøkt markedet og forsøkt å få svar på trender og fremtidige brukerbehov.

Det er etablert et anskaffelsesprosjekt med en styringsgruppe som består av medlemmer fra styret i BIBSYS-konsortiet. Det planlegges en spørreundersøkelse med biblioteklederne før fokuset flyttes til utarbeidelse av kravspesifikasjon for anbudsrunden.  

Prosessen med anbudsrunde og tilhørende aktiviteter finansieres via den årlige konsortieavgiften samt oppsparte midler. 

For mer informasjon: Veien videre - bibliotektjenester