Ny rapport om Cris/NVA

Arbeidsgruppen bestående av deltakere fra Universitets- og høgskolerådet (UHR), Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har nå levert fra seg sin rapport. Rapporten inneholder en produktvisjon for løsningen, og en omforent funksjons- og leveranseplan for Cris/NVA-prosjektet.

26. januar 2023

Innføringen av Nasjonalt vitenarkiv skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Bakgrunnen for prosjektet var en utredning fra Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning i 2019.

Utredningen anbefalte å realisere et felles nasjonalt vitenarkiv på samme informasjonsarkitektur, og med funksjonaliteten fra dagens Cristin innebygget i den nye tjenesten. Kunnskapsdepartementet ba Unit (nå Sikt) om å realisere et felles nasjonalt vitenarkiv i tråd med utredningen og nye opplysninger som kommer til underveis i prosjektet.

I februar 2022 ytret UHR og FFA bekymringer om hvorvidt det nye systemet i tilstrekkelig grad ville favne alle brukerbehov, slik de i dag ivaretas i det eksisterende Cristin-systemet og de lokale vitenarkivene.

En omforent plan for funksjoner og leveranser

For å imøtekomme bekymringene, ble det nedsatt en felles arbeidsgruppe med UHR, FFA og Sikt, for å utarbeide en detaljert funksjons- og leveransebeskrivelse. Helseområdet var også representert ved Oslo universitetssykehus.

Møtet i mars 2022 var veldig viktig, og har bidratt positivt for framdriften i prosjektet.

-Frode Arntsen, produktområdeleder for Forskningsinformasjon, Sikt

– Arbeidet i arbeidsgruppen har både vært krevende, nyttig og lærerikt, utdyper Frode Arntsen, som også er prosjekteier for Cris/NVA-prosjektet.

Rapporten fra arbeidsgruppen er nå klar. Den detaljerte funksjons- og leveransebeskrivelsen skal inngå i prosjektet sitt styringsdokument, som vil bli behandlet i prosjektets styringsgruppe og oppdatert på bakgrunn av rapporten.

– Dette prosjektet står nå øverst på prioriteringslisten i Sikt. Rapporten gir en trygghet i at det er felles forståelse for hva prosjektet skal oppnå. Det er fortsatt en del risikoer i prosjektet som må adresseres, og vi vil intensivere arbeidet med testing og brukerinvolvering utover våren, understreker Arntsen.

Rapporten inneholder også en omforent arbeidsplan, hvor man skiller mellom det som skal leveres før og etter sommeren 2023. Arbeidsgruppen vil fortsette med jevnlige strategiske møter, for å forankre og følge opp punktene i rapporten.

Status for Cris/NVA-prosjektet

Etter planen skal den nye løsningen være i full produksjon – med både vitenarkiv og Cris-funksjonalitet på plass – til sommeren 2023. Det vil da være inntil 200 institusjoner som gjør sine forskningsresultater og informasjon om forskning tilgjengelig i systemet.

  • Systemet (som ikke har fått sitt endelige navn ennå) er i dag produksjon for et mindre antall institusjoner – som ikke tidligere har hatt vitenarkiv, og som ikke har benyttet Cristin (eventuelt har hatt lite antall registreringer, og ikke er en del av NVI-rapporteringen).
  • Migrering av lokale vitenarkiv har startet, med en vellykket overføring av vitenarkivet til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som ble gjennomført 20. januar. Dette var en viktig milepæl for prosjektet, og bekrefter at rutinene fungerer i praksis.
  • Utover våren skal ytterligere vitenarkiv migreres inn i den nye nasjonale løsningen der institusjonene ikke benytter Cristin. I juni planlegger vi å migrere innholdet fra Cristin og vitenarkivene for de som benytter Cristin. 
  • Sikt vil gjøre en ny vurdering av tidsplanen i mai, i samarbeid med involverte parter, og vil da presentere en mer konkret innføringsplan med datoer for de enkelte institusjonene.

Prosjektinformasjonen om Cris/NVA flyttes over til nytt nettsted på sikt.no.

Inntil ny prosjektside er på plass, finner du fortsatt opptak av webinarer og annet nytt om prosjektet på dagens prosjektsider.

Aktuelt fra Sikt