Lønns- og personalsystem - SAP

Dei fleste universitet og høgskular i Noreg bruker SAP-løysinga frå Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) for registrering og utbetaling av lønn og godtgjersler.

Løysinga gir verksemdene oversikt over eigne lønns- og personaldata.

Sikt følgjer opp avtalen mellom DFØ og verksemdene, og hjelper verksemdene med avtaleforståing, leverandøroppfølging og prosjektleiing ved behov for endringar. 

Om SAP-løysinga fra DFØ

Løysinga gir verksemdene oversikt over eigne lønns- og personaldata. I tillegg til lønnskøyring, tidsrekning, rapportering og stillingar, gir systemet noko støtte til rekruttering, personaladministrasjon, kompetanseoppfølging, personalbudsjettering og oppfølging av organisasjonsstruktur.

Tenesta er i stor grad basert på sjølvbetening ved at den enkelte tilsette sjølv legg inn data.

Målgrupper 

Tenesta er laga for universitet og høgskular. Dei viktigaste brukargruppene er lønns- og HR-tilsette, personalleiarar, økonomisjefar og dei som jobbar med leiarstøtte.

Sikt forvaltar avtalen og hjelper verksemdene

Sikt hjelper verksemdene med avtaleforståing, leverandøroppfølging og prosjektleiing ved behov for endringar. Sikt forvaltar avtalen med DFØ, og dessutan tilhøyrande sideavtalar til denne, på vegner av sektoren og hjelper ved overordna revisjon av avtalen. 

Den enkelte verksemd som har inngått avtale er sjølv ansvarleg for dagleg tilgangsstyring og administrasjon av eigne einingar. Sikt hjelper også sektoren med å arrangere brukarforum og held dialogen med DFØ, sektoren og Kunnskapsdepartementet. 

Tenesta er tilpassa det overordna kravet sektoren har til IT-arkitektur og IT-tryggleik, og er

Den enkelte avropshaver er selv ansvarlig for daglig tilgangsstyring og administrasjon av egne enheter. Sikt hjelper også sektoren med å arrangere brukerforum og holder dialogen med DFØ, sektoren og Kunnskapsdepartementet. 

Tjenesten er tilpasset sektorens overordnede krav til IT-arkitektur og IT-sikkerhet, og er integrert med følgjande tenester: 

Opplæring skjer i stor grad via DFØ der det også ligg noko brukaropplæring på nettsidene.  

Under er dei spesifikke tenestevilkåra lista. Elles gjeld Sikts generelle avtalevilkår.

Skildring av produktet

SAP HR fra DFØ er et saksbehandlingssystem for lønns- og personaladministrasjon, med støtte til bl.a. lønnskjøring, tidsregistrering, rapportering og stillinger.

Kunden kan velge mellom tre nivåer av systemet:

  • Basis - berre systemleveranse frå DFØ, arbeidsprosessane blir utførte av verksemda lokalt
  • Delservice - nokre av arbeidsprosessane blir gjorde av DFØ
  • Fullservice - mesteparten av arbeidsprosessane blir gjord av DFØ

Sikt forvaltar avtalen med DFØ, og tilhøyrande sideavtalar til denne, på vegner av sektoren og hjelper ved overordna revisjon av avtalen. Sikt hjelper verksemdene med avtaleforståing, leverandøroppfølging og prosjektleiing ved behov for endringar. 

Føresetnader

Statlege universitet og høgskular kan ta i bruk tenesta. Tenesta krev Feide-pålogging.

Servicenivå

Opplæring, brukarstøtte og dokumentasjon på systemet blir gjort av DFØ.

Sikt handterer førespurnader knytt til den felles avtalen sektoren har med DFØ, og dessutan behov for koordinerte endringsønske frå sektoren.

Førespurnader til Sikt blir handtert på Servicenivå 2.

Vederlag, kostnader, økonomi

Alle løpande kostnader for bruk av SAP HR og leveransar av andre tenester blir fakturerte kvar enkelt verksemd direkte av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Prisen er spesifisert i tenesteavtalen for verksemdene med DFØ. Behandling av endringsønske som blir prioriterte av DFØ på vegner av alle kundar inngår som del av dei løpande kostnadene.

Endringar som blir ønskte og prioriterte av universitets- og høgskulesektoren separat, blir bestilt formelt av Kunnskapsdepartementet etter førebuing frå Sikt, og etter behandling i arbeidsutval og produktråd. Fakturering av realiserte endringsønske skjer mot ei belastningsfullmakt som DFØ får hos Kunnskapsdepartementet.

I tillegg fakturerer Sikt verksemdene for ei tenesteavgift. Den dekkjer kostnader til koordinering av samarbeidet, anna vidareutvikling knytt til bruk av systemet og timekostnader for tilsette i Sikt, som utfører arbeid tilknytt tenesta. Tenesteavgifta kan variere noko frå år til år og fordelast etter storleik på verksemda (stor, medium og lita verksemd).

Organisering og styring

Leveransen av SAP HR til verksemdene i UH-sektoren blir gjort av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), og er regulert av eit sett av avtalar:

  • Gjensidig forpliktingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og DFØ (overordna avtale)
  • Tenesteavtale mellom kvar enkelt verksemd og DFØ
  • Driftsavtale mellom kvar enkelt verksemd og DFØ

Sikt har eit koordinerande ansvar på vegner av verksemdene i UH-sektoren.

Tenesta høyrer inn under Porteføljestyret for utdanning og administrasjon.