Økonomisystem - Unit4 ERP

Tenesta dekkjer universitet og høgskular sine behov innanfor økonomi og rekneskap, og blir kontinuerleg utvikla i tett samarbeid med verksemdene.

Økonomisystemet Unit4 Business World består av integrerte modular for rekneskap, bestillingsløysing, prosjektmodul og anleggsregister.

Tenesta frå Sikt består av eit samarbeid om felles innkjøp, koordinert utvikling og ei driftsløysing.

Økonomisystemet er godt koordinert og med andre økonomiske og administrative system som blir leverte av Sikt.

Effektiv økonomistyring

Økonomitenesta byggjer på økonomisystemet UBW (Unit4 Business World, tidl. Agresso), som i si tid vart skaffa av Kunnskapsdepartementet og no blir levert av Sikt. Tenesta tilbyr ei rekkje integrerte modular, mellom anna rekneskap med tilhøyrande dokumentkontroll på inngående faktura, bestillingsløysing, prosjektmodul og anleggsregister.

Tenesta bidreg til at verksemdene kan styre økonomien sin på ein effektiv måte gjennom mellom anna gjenbruk av data og oversikt over forpliktingar.

Tenesta er tilpassa det overordna kravet sektoren har til IT-arkitektur og IT-tryggleik, og er integrert med lønns- og personalsystem og Felles studentsystem (FS).

Etter ein anbodskonkurranse vart bestillings- og fakturamodul tilpassa og lagt til systemet, som tillegg til den opphavlege kontrakten. Dette erstatta bestillings- og fakturasystemet frå Basware der kontrakten gjekk ut i 2019.

Målgrupper

Tenesta er laga for universitet og høgskular, og per i dag er 19 verksemder knytt til ordninga: 17 universitet og høgskular (UH-17), Noregs handelshøgskole og Meteorologisk institutt.

Brukarar er rekneskapsmedarbeidarar, økonomileiarar, økonomitilsette, controllarar, innkjøparar, tingarar mfl. ved verksemdene.

Felles utvikling og erfaringsutveksling

Utviklingsbehov kan registrerast i portalen hos TietoEvry. Dei same behova kan sendast inn via til arbeidsutvalet til tenesta som deretter saman med ulike faggrupper vurderer om utviklinga kan komme fleire kundar til gode og køyrast som felles utviklingsprosjekt.

Sikt arrangerer brukarforum for tenesta kvart år.

Produkt- og tenestevilkår

Under er dei spesifikke produkt- og tenestevilkåra lista. Elles gjeld Sikts generelle avtalevilkår.

Økonomisystemet Unit4 Business World består av integrerte modular som blir brukt innanfor økonomi, f.eks. rekneskap, bestillingsløysing, prosjektmodul og anleggsregister.

Brukarstøtte blir handtert av underleverandøren TietoEvry. Alle superbrukarar har tilgang til brukarstøtte via ein felles portal hos leverandøren.

Alle kundar blir tilboden kursing på både nybyrjar- og avansert nivå via TietoEvry. Det ligg ein del dokumentasjon i ei felles gruppe på Teams, der alle superbrukarar har tilgang.

Sikt handterer førespurnader rundt avtalane med leverandørane, og dessutan behov for koordinerte endringsønske frå sektoren.

Førespurnader til Sikt blir handtert på Servicenivå 2.

Ei årleg tenesteavgift frå Sikt dekkjer kostnader til lisensar, vedlikehald, drift og brukarstøtte av økonomisystemet. Avgifta inkluderer også kostnader for tenesteansvarleg og drift av arbeidsutval og faggrupper.

Eventuelle tilleggsmodular som kvar enkelt verksemd ønskjer å skaffe separat, kan avtalast med Sikt og deretter direkte kjøpast over rammeavtalen med Unit4.

Sikt koordinerer følgande leveranser:

  • Drift av database - Usit, UiO
  • Vedlikehold og brukerstøtte – TietoEvry
  • Lisenser - Unit4

Tenesta høyrer inn under Porteføljestyret for utdanning og administrasjon.