Analyseplattformen

Analyseplattformen skal gi de statlige universitetene og høyskolene oversikt over egen virksomhet på tvers av sentrale fagområder som økonomi, lønn og personal, utdanning og forskning.

Den overordnede ambisjonen er å tilby alle relevante datakilder for styring, drift og forvaltning.

Analyseplattformen skal hjelpe faglig og administrativ ledelse på alle nivåer, samt analytikere blant annet innenfor lederstøtte, til å se helheten på tvers av sentrale fagområder (studier, forskning, ledelse og generell administrasjon).

Sektorens bruk av analysedata er ikke ensartet, og det er stor variasjon i modenhet på området. Analyseplattformen skal derfor ivareta brukerinstitusjoner med svært ulike utgangspunkt og behov. Analyseplattformen tilbyr derfor tre tjenestenivåer med egne grensesnitt tilpasset brukerbehovene. De ulike tjenestenivåene setter ulike krav til kompetanse og infrastruktur fra brukerinstitusjonene.

Produkt- og tjenestevilkår

Sikts generelle avtalevilkår er gjeldende for tjenesten. Der det eksisterer avtaler eller vilkår for enkelttjenester som dekker områdene i de generelle vilkårene, går avtalen for enkelttjenesten foran de generelle betingelsene.

Forutsetninger

De statlige universitetene og høyskolene er prioriterte kunder i første omgang, men det kan bli aktuelt å tilby plattformen til private institusjoner etter hvert.

Teknisk beskrivelse/spesifikasjon

Analyseplattformen tilbyr tre tjenestenivåer med egne grensesnitt tilpasset brukerbehovene. De ulike tjenestenivåene setter ulike krav til kompetanse og infrastruktur fra brukerinstitusjonene.

Tjenestenivå 1: Dataintegrasjon og rådata

 • Ett kontaktpunkt for enkel forvaltning, implementering og vedlikehold av koblinger og integrasjoner mot sentrale datakilder
 • Flere tilgjengelige, godt dokumenterte datakilder med oppdaterte kildedata i ubehandlet format.
 • Effektiv og hurtig overføring til institusjonens lokale dataplattform for videre behandling
 • Kryptert og sikret lagring og integrasjon med bruk av moderne skydataplattform og radsikkerhet (Row Level Security)

Tjenestenivå 2: Datamodeller

 • Alt som tilbys i tjenestenivå 1
 • Felles datamodeller for UH-sektoren optimalisert for analyse og rapportering, tilrettelagt for lederstøtte/forretningsanalytikere
 • Kvalitetssikrete datamodeller og datagrunnlag med høy granulering, aggregert for benchmarking
 • Ferdig koblete stjernemodeller (fakta og dimensjoner) tilgjengelig for egenutvikling av rapporter
 • Direkte tilkobling med valgfritt BI-verktøy

Tjenestenivå 3: Innsikt

 • Alt som tilbys i tjenestenivå 1 og 2
 • Brukervennlige dashboards og rapporter for beslutningsstøtte og virksomhetsstyring tilpasset ledere, lederstøtte og forretningsanalytikere
 • Innsikt i ulike forretningsområder for å identifisere overordnete problemstillinger
 • Ferdige kalkulasjoner for parametere som kan inngå i årsrapport til KD/utviklingsavtale som for eks. publikasjonspoeng og økonomioversikt
 • Benchmarking mot andre institusjoner på utvalgte data
 • Funksjonalitet for integrasjon av rapporter og dashboards i nettsider, intranett og Office365.
 • Teknisk plattform for kompetansedeling og samarbeid om rapporter

Servicenivå

Tjenesten har Servicenivå 3.

Servicenivået beskriver

 • Kontaktpunkter og respons- og svartider tider ved behov for support og for å melde feil.
 • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid.

Databehandling, personvern, sikkerhet

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og personopplysningsloven. Det innebærer at virksomheten skal vurdere risikoen for brudd på sikkerheten og iverksette nødvendige sikringstiltak for å beskytte informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen.

Det bør gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) for tjenesten hos virksomheten. Sikt er i ferd med å utarbeide en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) som kan benyttes i arbeidet. Sikt kan bistå med ytterligere maler og eventuelt rådgivning i forbindelse med dette.

Vederlag, kostnader, økonomi

Analyseplattformen finansieres gjennom en årlig tjenesteavgift. Tjenesteavgiften fastsettes etter:

 • Hvilket tjenestenivå en institusjon benytter
 • Antall ansatte (FTE) i DBH

Pris per institusjon for valgt tjenestenivå er summen av et fastpriselement, pluss antall ansatte i virksomheten multiplisert med pris pr. ansatt etter en tieringmodell der prisen per ansatt blir lavere jo flere ansatte en institusjon har. Modellen er ment å være enkel, transparent og forutsigbar.

Se finansieringsmodell med priser for 2024

Se eksempelpriser per institusjon for 2024

Organisering, styring

Tjenesten utvikles og leveres av Sikt i samarbeid med UH-sektoren.

Tjenesten hører inn under Porteføljestyret for utdanning og administrasjon og Produktråd for dataanalyse og beslutningsstøtte i Samstyringsmodellen for digitalisering.

Varighet, oppsigelse

Avtalen gjelder inntil en av partene sier den opp. Oppsigelse skal meldes skriftlig til Sikt senest 15. juni/15. desember. Oppsigelsen får virkning fra 1. januar/1. juli påfølgende år. De økonomiske forpliktelsene i form av betalte kontingenter skal være oppfylt før en oppsigelse kan gjøres gyldig.

Relaterte produkter og tjenester