STAR Datavarehus - Statistikk, analyse og rapporter

STAR Datavarehus er Sikts felles rapport- og statistikkløsning for studiedata for universiteter og høyskoler. Tjenesten legger til rette for høy kvalitet gjennom virksomhetsstyring basert på innsikt og analyse.

For å sikre at norske utdanningsinstitusjoner holder høyest mulig kvalitet kreves inngående kunnskap om en rekke forhold ved institusjonene. STAR Datavarehus gir innsikt i interne studiedata sett i sammenheng med tilsvarende data fra andre universiteter og høgskoler, og muliggjør virksomhetsstyring basert på innsikt og analyse.

En finger på pulsen

STAR Datavarehus er Sikts felles rapport- og statistikkløsning for studiedata for universitets- og høgskolesektoren. STAR står for Statistikk, analyse og rapporter og er basert på et felles fundament av definisjoner, rapporter og datakilder.

Tjenesten er verktøyet institusjonene trenger for å holde en finger på pulsen innenfor egen virksomhet, også sett i forhold til sammenlignbare aktører.  

Statistikk, analyse og rapporter åpner opp for velinformerte beslutninger og god utnyttelse av økonomiske og intellektuelle ressurser for å skape et best mulig tilbud til studenter og forskere.

Slik kan den enkelte utdanningsinstitusjon sørge for å være konkurransedyktig på det nasjonale plan, og samtidig bidra til og hevde seg innenfor internasjonal forskning og utvikling.

Felles definisjoner, rapporter og datakilder

STAR Datavarehus har blant annet studentdata innenfor områdene gjennomstrømming, opptak, studiepoeng, utveksling, eksamensdata, klagestatistikk og Studiebarometeret.

Løsningen gir tilgang til standardrapporter, men tilrettelegger også for egendefinerte rapporter. En ekspertgruppe bestående av representanter flere utdanningsinstitusjoner og fagfolk fra Sikt utarbeider og godkjenner felles definisjoner, rapporter og datakilder.

I STAR ligger det data som opprinnelig kommer fra Felles studentsystem (FS), men også fra andre dataprodusenter.

Det finnes rapporter som gir informasjon om studenter, fullføring og frafall på studieprogram, og rapporter knyttet til opptak med informasjon om søkere, hvor mange som har svart “ja” på tilbud, og møtt til studie. Det gis anledning til å filtrere på elementer som alder, geografi, kjønn, utveksling m.m.

Visualiserte rapporter med Tableau

Med visningsverktøyet Tableau lages enkelt visualiserte rapporter for en bedre forståelse av datamaterialet.

Verktøyet er selvbetjent med god brukervennlighet, og muliggjør både standardrapportering og skreddersydde maler. Brukergrensesnittet er webbasert og støtter bruk av grafiske elementer som ivaretar en organisasjons visuelle profil.

De visualiserte rapportene kan enkelt deles på e-post, intranett eller andre samhandlingsplattformer på tvers av organisasjonen.

Webløsningen Tableau Server tilgjengeliggjør eksisterende datakilder og standardrapporter. Det er likevel et avansert verktøy som dekker de fleste behov, også for superbrukere.

Ønsker man imidlertid flere tekniske muligheter og har behov for å koble sammen ulike datakilder og skreddersy rapporter, kan man benytte seg av utviklerklienten Tableau Desktop.

Skap attraktive utdanningsinstitusjoner

Ved å gjøre gode uttrekk og analyser basert på data tilgjengeliggjort gjennom STAR Datavarehus, kan utdanningsinstitusjonene ta beslutninger og gjøre justeringer for å optimalisere sitt tilbud.

En dynamisk og tilpasningsdyktig virksomhet som utnytter økonomiske og intellektuelle ressurser maksimalt, vil holde høy kvalitet og være attraktiv for studenter og forskere.

Slik kan institusjonene i Kunnskaps-Norge dra nytte av hverandres erfaringer, spille hverandre gode, og hevde seg innen forskning og utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

STAR Datavarehus er tilgjengelig som en del av Felles Studentsystem, og det er opp til den enkelte virksomhet å benytte seg av mulighetene som ligger i verktøyet.

Mer informasjon om tjenesten, samt dokumentasjon og brukerstøtte, finner du på nettsidene til Felles Studentsystem

Produkt- og tjenestevilkår

Under er de spesifikke produkt- og tjenestevilkårene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle avtalevilkår.

STAR har studentdata innenfor områdene gjennomstrømming, opptak, utveksling, eksamensdata, klagestatistikk, Studiebarometeret mm. I STAR ligger det data som opprinnelig kommer fra FS, men også andre dataprodusenter som er overført til Datavarehus. Data hentes fra FS-databasene via Power Center til Datavarehus som videre overfører data til visningsverktøyet Tableau.

Tjenesten krever at virksomheten bruker Felles studentsystem (FS) og har signert databehandleravtale for FS.

Henvendelser til Sikt håndteres på Servicenivå 3.

Servicenivået beskriver

  • Kontaktpunkter og respons- og svartider ved behov for support og for å melde feil.
  • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid

Særskilt for varsling for STAR:

Nedetid varsles via driftssidene til FS og via innloggingsbilde på Tableau- server.

Tjenesten er regulert via databehandleravtalen til FS.
Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og personopplysningsloven. Det innebærer at virksomheten skal vurdere risikoen for brudd på sikkerheten og iverksette nødvendige sikringstiltak for å beskytte informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen.

Det bør gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) for tjenesten hos virksomheten. Sikt kan bistå med maler og eventuelt rådgivning i forbindelse med dette.

Tjenesten dekkes av årsavgiften for FS.

Tjenesten hører inn under Porteføljestyret for utdanning og administrasjon.

Det faglige utviklingen gjøres i samarbeid med ekspertgruppen for STAR.