Porteføljestyret for forskings- og kunnskapsressursar

Porteføljestyret skal bidra til den digitale omstillinga innan universitets- og høgskulesektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innanfor rammene gitt av digitaliseringsstyret.

Porteføljestyret for forskings- og kunnskapsressursar handterer tiltak og tenester knytt til personvern, forskingsdata, bibliotek, publisering og forskingsinformasjon.

Møte

Kommande møte

Tidlegare møte

Tilhøyrande tiltak

Cris/NVA-prosjektet

Cris/NVA-prosjektet handlar om å etablere ei felles nasjonal løysing for forskingsinformasjon og kunnskapsarkiv. Tenesta gir oversikt over norsk forsking, gjer publikasjonar ope tilgjengeleg, og legg til rette for gjenbruk av metadata.

Anbod på biblioteksystem

Sikt skal levere gode og kostnadseffektive bibliotektenester til forsking og høgare utdanning, slik at biblioteka kan gi brukarane sine tilgang til dei ressursane dei treng for læring og forsking. Kontrakten med noverande leverandør varer ut 2025.

Data om det norske samfunn (MODANSA)

Data om det norske samfunnet er datasamlingar som strekkjer seg frå slutten av 1700-talet til i dag. Sikt har som oppdrag å arkivere, leggje til rette og formidle desse dataa til forsking og analyse.

Microdata – Cross-FAIR

Microdata.no er ein datainfrastruktur der forskarar, analytikarar og studentar omgåande får tilgang til kopling og analyse av store mengder registerdata. Sikt, SSB og FHI har sendt ei felles skisse til Forskingsrådet, der ein m.a. ønskjer å utvide datatilfanget med helseregisterdata.

Utvikling av nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) er ein nasjonal database med bibliometriske data på forsking frå heile verda. Målet er å tilby norske forskingsinstitusjonar data til analyse av norsk og internasjonal forsking, for å gjere forskinga betre.

Tilgjengeliggjering og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE)

TILDE skal gjere det enklare og mindre arbeidskrevjande for forskarar og andre involverte å utføre administrative arbeidsoppgåver knytt til forsking.

Medlemmer i styret

Faste medlemmerStillingInstitusjon
Kjersti MelbergForskingsdirektør, leiar av porteføljestyretUiS
Jan G. BjålieProdekan for forsking og innovasjon, Det medisinske fakultetUiO
Ingelin SteinslandProdekan for forsking, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikkNTNU
Maria Carme Torras CalvoAvdelingsdirektør. UniversitetsbiblioteketUiB
Pål Vegar StoreheierSeksjonsleiar, forskning og utdanningskvalitetUiT Norges arktiske universitet
Tord TjeldnesIT-direktørUiA
Yngve FossForskingsdirektørOsloMet
Ellen HermanrudBiblioteksjefUSN
Lise Amy HansenProrektor forskningAHO
Geir Arne RosvollAvdelingsdirektør, UniversitetsbiblioteketNMBU
Trude EikebrokkLeiar kunnskapsforvaltningSINTEF
Tone FløttenDagleg leiarFafo
VaramedlemmerStillingInstitusjon
Torunn Skofsrud BogerBiblioteksjefHiØ
Anna LøkenBiblioteksdirektørHINN
Faste observatørerStillingInstitusjon
Katrine Weisteen BjerdeFagdirektørHK-dir
Johannes Waage LøvhaugAvdelingsdirektør, forskings- og innovasjonssystemetForskningsrådet

Tidlegare møte i porteføljestyra

Mandat for porteføljestyra

Porteføljestyra skal 

 • Bidra til at sektorane har relevante strategiar og planar for digitalisering 
 • Bidra til god måloppnåing og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringar 
 • Leggje til rette for samarbeid og betre utnytting av ressursar, teknologi og data 

Oppgåver og ansvar 

Porteføljestyra skal bidra til den digitale omstillinga i UH-sektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innanfor rammene gitt av digitaliseringsstyret, ved å: 

 • Gi tilrådingar til Digitaliseringsstyret 
 • Være ein arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering 
 • Følgje opp status og vedta endringar i porteføljen 
 • Beslutte og følgje opp produktstrategiar og årlege prioriteringar 
 • Beslutte oppstart og avvikling av investeringstiltak i tråd med rammetildelingar og mål for felles investeringsmidlar 
 • Beslutte standardisering av arbeidsprosessar og data 
 • Anbefale IT-løysings- og teknologival til Sikt 
 • Leggje til rette for brukarinvolvering i produktråd eller tilsvarande forum 

Samansetning 

Porteføljestyra skal ha inntil 12 medlemmer med fagleg tyngd innan eitt eller fleire av produktområda og fortrinnsvis i ei leiarrolle på institusjonane sine. 

Porteføljestyret skal ha representasjon frå institusjonar som bidreg tyngst når det gjeld fellestenester, samtidig som styret skal representere mangfaldet i sektoren. Samansetninga skal vere både frå administrativ og fagleg leiing og ein skal søkje kjønnsbalanse.

Porteføljestyra kan ha ei større breidd i representasjonen enn i Digitaliseringsstyret. Til dømes kan private universitet og høgskular og institutt- og helsesektoren vere representert i eitt eller fleire av porteføljestyra. Studentane er representerte i porteføljestyret for utdanning og administrasjon. 

Medlemmene representerer sektoren og ikkje eigen institusjon. Porteføljestyret, og ikkje enkeltmedlemmene, har faste vararepresentantar som blir kalla inn ved fråfall. 

HK-dir har ein fast representant i porteføljestyra som observatør med talerett for å bidra med innsikt frå politiske og strategiske føringar.

Digitaliseringsstyret utnemner porteføljestyra etter tilråding frå Sikt. Sikt er sekretariat for porteføljestyra og legg fram saker i dialog med leiar for porteføljestyret. Produktråd og tilsvarande forum vil både kunne ta initiativ til, og følgje opp saker frå porteføljestyra. Møta er opne, noko som inneber at andre kan delta som observatørar.