Internasjonalt samarbeid

Sikt er engasjert i ei rekkje internasjonale samarbeidsaktivitetar og prosjekt. Formålet er å bidra i internasjonalt arbeid for standardisering og kvalitetsheving av tenester for kunnskapssektoren, og til utveksling av data til bruk i forsking.

HHer finn du ei oversikt over dei ulike internasjonale nettverka og samarbeidsprosjekta som Sikt deltek i.

Forskingsdata og -informasjon

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives)

CESSDA er en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC) som knytter sammen samfunnsvitenskapelige dataarkiver. Målet er å fremme et integrert tjenestilbud, tilby forskningen et rikere datagrunnlag og gi støtte til nasjonal og internasjonal forskning og samarbeid.

Sikt er nasjonal tjenesteleverandør fra Norge i CESSDA.

Les mer på cessda.eu

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure)

CLARIN er en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC) som skal gjøre digitale språkressurser tilgjengelig for forskning og undervisning, særlig innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Sikt har status som et CLARIN Knowledge Centre, som innebærer at vi skal stille vår ekspertise på datahåndtering og personvern til rådighet for forskere i det europeiske nettverket.

Les mer på clarin.eu

DataCite

DataCite er en organisasjon som tilbyr persistente identifikatorer (DOI – Digital Object Identifier) for forskningsdata og forskningsresultater. Dette gjør resultatene gjenfinnbare og metadata tilgjengelige for forskningsmiljø globalt.

Sikt er medlem, og tilbyr DOI-er fra DataCite som en tjeneste.

Les mer på datacite.org

Data Documentation Initiative (DDI)

er en internasjonal standard for å beskrive metadata. Standarden brukes til å dokumentere dataene, og gjøre dem maskinlesbare og gjenbrukbare.

Sikt bruker denne standarden for dokumentasjon og tilrettelegging av data fra spørre- og intervjuundersøkelser, samt andre observasjonsmetoder som er i bruk i samfunnsvitenskapen, atferdsstudier, økonomi og helsefag.

Les mer på ddialliance.org

euroCRIS

euroCRIS er en internasjonal organisasjon som knytter sammen eksperter innenfor forskningsinformasjon. Formålet er å fremme samarbeid og dele kunnskap, og støtte interoperabiliteten av forskningsinformasjon på tvers av landegrenser. Sikt er medlem.

Les mer på eurocris.org

European Social Survey (ESS)

ESS er en stor, europeisk intervjuundersøkelse som annethvert år kartlegger europeeres holdninger og verdier. Siden 2002 har ESS samlet inn sammenlignbare data fra over 30 europeiske land. ESS har status som en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC).

Sikt er dataarkiv for ESS. Vi er ansvarlig for kuratering, formidling og arkivering av dataene, og for nettsiden til ESS.

Gjennom medlemskap i ESS Core Scientific Team er vi også ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsene sammen med seks andre surveyfaglige miljøer i Europa.

Les mer om European Social Survey (ESS)

EOSC (European Open Science Cloud)

EOSC (European Open Science Cloud) er et europeisk initiativ for åpen forskning, som utvikler et nettverk av FAIR data og tjenester til hjelp for forskere.

EOSC tilbyr sømløs tilgang til data og tjenester og etablerer standarder for utveksling og integrasjon. Sikt deltar i flere prosjekter, og Sikts datterselskap Sigma2 bidrar også.

Les mer på eosc.eu

SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud)

SSHOC er et EU-prosjekt under EOSC (European Open Science Cloud) som bringer sammen nye og eksisterende infrastrukturer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Målet er å integrere dem i EOSC.

Sikt har bidratt i prosjektet gjennom utvikling av en felles standard for å implementere GDPR, samt å bruke data fra ESS (European Social Survey) i et pilotprosjekt for å vise hvordan data fra en repeterende surveyundersøkelse kan tilpasses en åpen skytjeneste etter FAIR-prinsippene.

Les mer på sshopencloud.eu

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

ORCID er en internasjonal standard for å identifisere forskere og bidragsytere til forskning.

En ORCID identifikator gir forskere en unik digital identifikator som kan brukes gjennom hele yrkeskarrieren. Dette gjør at forskningsresultater kan knyttes til forskere selv om de endrer forskningsinstitusjon i Norge eller resten av verden. Sikt er en konsortiedeltaker, og Cristin er koblet til ORCID.

Les mer orcid.org

OpenAIRE

OpenAIRE er et resultat av en serie europeiske prosjekter innenfor åpen forskning. Organisasjonen arbeider for åpen forskning gjennom blant annet standardisering, informasjon, ulike utviklingsprosjekter og tjenester.

OpenAIRE har et nettverk av National Open Access Desks (NOADs), der Sikt er NOAD i Norge.

Les mer på openaire.eu

RDA (Research Data Alliance)

RDA (Research Data Alliance) er et åpent, internasjonalt nettverk for deling av forskningsdata og åpen forskning på tvers av teknologi, disiplin og land. Den norske noden består av et konsortium med NTNU, UiB, UiO, UiT og Sikt/Sigma2. Nodene skal bidra til å spre kunnskap om datahåndtering og deling av data i sine respektive land.

Les mer om RDA i Norge på rd-alliance.org

Teknologisk infrastruktur

NORDUnet

NORDUnet er det nordiske forskningsnettselskapet, eid av de nordiske landene. Sikt forvalter Norges kontingent på vegne av KD, og er representert i NORDUnets styre.

NORDUnet utvikler, forvalter og driver forskningsnettet mellom de nordiske landene, og forbindelsene til Europa (GÉANT-nettverket), samt resten av verden. De fasiliterer samarbeid innenfor områder av felles interesse for de nordiske landene og forvalter og/eller drifter en del felles tjenester innenfor bl.a. sky og video. NORDUnet representerer Norden i GÉANTs generalforsamling, og i kontrakter med GÉANT.

Les mer på nordu.net

GÉANT

GÉANT er sammenslutningen av europeiske forskningsnett. Stiftelsen er basert i Amsterdam, med datterselskaper i Amsterdam og Cambridge.

GÉANT driver det europeiske forskningsnettverket, som knytter de nasjonale nettverkene sammen og har forbindelser til resten av verden. De administrerer også GÉANT-prosjektet, som er et flerårig forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til EU-programmet Horizon Europe.

Sikt bidrar inn i ulike deler av prosjektet, og formidler en rekke tjenester fra GÉANT som er resultat av samarbeidet. GÉANT fasiliterer også samarbeid innenfor ulike interesseområder der Sikt er aktivt med, blant annet innenfor informasjonssikkerhet, nettverk, identitet, skytjenester og multimedia.

Les mer på geant.org

EuroHPC

EuroHPC er et felleseuropeisk spleiselag for å utvikle og anskaffe neste generasjons tungregningsmaskiner, også kjent som maskiner for High Performance Computing (HPC). Sikts datterselskap Sigma2 er partner i EuroHPC.

Les mer om EuroHPC på nettsidene til Sigma 2

NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration)

NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) fasiliterer utvikling av HPC-løsninger (High Performance Computing) innenfor områder av felles nordisk interesse. Sikts datterselskap Sigma2 er involvert i ulike prosjekter og arbeidsgruppe.

Les mer om NeIC på nettsidene til Sigma2

RACE (Partnership for Advanced Computing in Europe)

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) er Tier-0 (første nivå) forskningsinfrastruktur i Europa, og tilbyr et nettverk av ressurser innenfor regnekraft og datahåndtering. Sikts datterselskap Sigma2 er medlem av PRACE.

Les mer om PRACE på nettsidene til Sigma2.

Utdanning og administrasjon

EMREX

EMREX er et nettverk som knytter utdanningsinstitusjoner innenfor høyere utdanning i en rekke europeiske land sammen.

Emrex-nettverket gir studenter mulighet til selv å hente ut sine studieresultater og dele disse med utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere på tvers av landegrenser. Institusjonenes egne IT-løsninger benyttes til overføringen.

Nettverket ble etablert gjennom et EU-finansiert prosjekt. Norges utveksling av resultater er basert på FS (Studentweb/Søknadsweb).

Les mer på emrex.eu

Erasmus Without Paper (EWP)

EWP er et sett med standarder og prosedyrer for å understøtte digitaliseringen av den administrative delen av studentutveksling.

Standardene og prosedyrene er resultat av to europeiske prosjekter der Sikt har deltatt. De vil bli gradvis innført i all studentutveksling innenfor Erasmus+

Les mer om Erasmus Without Paper (EWP)

European Digital Student Service Infrastructure (EDSSI)

er en infrastruktur under utvikling. Infrastrukturen skal gjøre det mulig for europeiske høyere utdanningsinstitusjoner og tjenestetilbydere å utveksle studentdata fra Erasmus+ på en pålitelig måte, og gi sikker tilgang til digitale verktøy og tjenester for studentmobilitet. Sikt er partner i prosjektet.

Les mer på eddsi.eu

EUNIS (European University Information Systems)

EUNIS (European University Information Systems) er en samarbeidsorganisasjon som hjelper medlemmene med digital utvikling gjennom samarbeidsaktiviteter og utveksling av erfaringer.

Det finnes en rekke samarbeidsforum der Sikt deltar aktivt, blant annet innenfor studentmobilitet, informasjonssikkerhet, læring og undervisning.

Les mer på eunis.org

Nordic Networking Group for bibliografi og infrastruktur (NNG)

NNG er en nettverksgruppe for temaer knyttet til bibliografi og infrastrukur. Målet er å dele strategier, retningslinjer og informasjon blant de nordiske medlemmene.

Medlemmer er nasjonale bibliografiske organisasjoner og forvaltere av nasjonale bibliografier i Norden.

Les mer om NNG