European Social Survey (ESS)

European Social Survey (ESS) er en tverrnasjonal spørreundersøkelse som har blitt gjennomført i europeiske land siden 2001. Undersøkelsen tar for seg holdninger til politikk, medier, samfunn, religion blant befolkningen.

Sikt er arkiv for ESS, og bidrar til å gjøre intervjudataene tilgjengelig for alle ikke-kommersielle formål.  

ESS er blant de største europeiske intervjuundersøkelsene, og blir gjennomført annethvert år. Totalt har 40 land deltatt i datainnsamlingen. Undersøkelsen gir sammenlignbare forskningsdata om europeeres holdninger, levekår, identitet og politisk interesse. 

Undersøkelsen består av flere kjernemoduler med spørsmål blant annet om holdninger til samfunn og politikk, og rundespesifikke moduler - spørsmål om spesifikke tema som blir stilt med ujevne mellomrom. 

Data og dokumentasjon av høy kvalitet

Surveyundersøkelsen ESS ble etablert for å kunne tilby åpen tilgang til komparative forskningsdata om individers holdninger, verdier og samfunnsstrukturer (for ikke-kommersiell bruk). ESS har status som en europeisk forskningsinfrastruktur, en såkalt ERIC

For å sikre sammenlignbare data av høy kvalitet stilles det strenge krav til innsamling av data  og utstrakt dokumentasjon. Feltarbeidet gjennomføres av nasjonale profesjonelle team.  

De nasjonale teamene må forholde seg til nøye utarbeidede spesifikasjoner for gjennomføring av alle ledd i datainnsamlingen, f.eks. standardisert oversettelse av spørreskjemaet, et sett krav til opplæring av intervjuere, og spesifikke format for dataleveranse i henhold til en egen dataprotokoll.  

All dokumentasjon av de ulike stegene blir publisert sammen med data på nettsidene.

Hvem kan bruke data fra ESS?

Brukerne er først og fremst akademikere og studenter, særlig innen samfunnsfag. Men ESS-data brukes også av media, næringsliv, myndigheter og andre. Til nå er det registrert over 200 000 unike brukere av ESS-data.

Data er fritt tilgjengelig fra nettsiden https://www.europeansocialsurvey.org/ når man oppretter en brukerkonto.  

Sikts rolle i ESS

Sikt er dataarkiv for ESS, og står bak undersøkelsene sammen med seks andre surveyfaglige miljøer gjennom medlemskap i ESS Core Scientific Team.

I tillegg er Sikt ansvarlig for kuratering, formidling og arkivering av dataene, samt nettsiden til ESS.