Rapportering av vitenskapelige publikasjoner til NVI

Norsk vitenskapsindeks (NVI) er en årlig rapportering på vitenskapelige resultater innen utdanning og forskning. Resultatet av rapporteringen inngår som en del av finansieringen for noen institusjoner.

Hensikten med NVI-rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner å stimulere til økt publisering og kvalitet på forskning, i tillegg til nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Sikt følger opp, gir råd og hjelper institusjonene med rapporteringen.

NVI en del av resultatmodulen i Cristin. Denne skal i løpet av 2023 inngå i den nye tjenesten som er under utvikling i prosjektet Nasjonalt vitenarkiv (NVA).

Universiteter, høgskoler, forskningsinstitutt, helseforetak og forsknings- og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten må dokumentere sine vitenskapelige publikasjoner i Norsk vitenskapsindeks (NVI) for at disse skal gi økonomisk uttelling gjennom publiseringspoeng.

Resultatbasert omfordeling

Deler av finanseringen er for noen institusjoner basert på resultater innen utdanning og forskning, også kjent som resultatbasert omfordeling (RBO). NVI-rapporteringen er en del av denne.  

De institusjonene som får deler av finanseringen sin gjennom RBO, må hvert år rapportere inn sine vitenskapelige publikasjoner. Publikasjonene registreres, kontrolleres og godkjennes i Cristin av institusjonene.  

Hvis flere institusjoner eier en publikasjon, må institusjonene bli enige om den skal rapporteres.

Krav til NVI-rapporteringen

Rapporteringsinstruksen forteller hvilke regler og retningslinjer som styrer NVI-rapporteringen.

Regelverket og prosessene som styrer rapporteringen er forklart både i Rapporteringsinstruksen og på nettsiden for Den norske publiseringsindikatoren (NPI).

Sikt følger opp, gir råd og hjelper institusjonene med NVI-rapporteringen.

Hvordan foregår rapporteringen?

Publikasjonene som blir rapportert i dagens Cristin er en del av Norsk vitenskapsindeks (NVI). Sikt mottar rapporteringsfilene fra alle institusjonene via Cristin.

Filene blir bearbeidet og levert videre til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). HK-dir mottar data for universitet- og høyskolesektoren via DBH, Forskingsrådet mottar data for instituttsektoren og NIFU mottar for helseforetakene.