Cristin – nasjonalt system for informasjon om forskning

Cristin (Current Research Information System in Norway) gir oversikt over, synliggjør og legger til rette for gjenbruk av informasjon om forskning og forskningsprosjekter. Cristin skal fases ut. Funksjonaliteten og innholdet blir videreført i Nasjonalt vitenarkiv (NVA).

Overføring til NVA – Norsk vitenarkiv

Cristin skal fases ut. Funksjonen til Cristin blir videreført i Nasjonalt vitenarkiv (NVA), og innholdet vil også flyttes over dit når overgangen starter.

NVA kombinerer Cris-funksjonalitet (Current Research Information System), med informasjon fra dagens vitenarkiv.

Med innføringen av NVA får Norge en felles nasjonal løsning som samler informasjon om og resultater fra norsk forskning, og gjør det tilgjengelig ett sted.

Les mer om innføringen av NVA

I Cristin kan du registrere publikasjoner, prosjekt, foredrag, intervju m.m.  

Når all informasjon blir registrert i samme database, kan den enkelt lenkes sammen. På den måten synliggjøres bredden i arbeidet.

Synliggjør forskning

Når du gjør en prosjektregistrering i Cristin kan du lenke videre til alle prosjektdeltakeres profilside, forskningsresultater som har kommet ut av prosjektet, finanseringer som prosjektet har mottatt, hvilke institusjoner som er med osv.

Dette gir en bedre helhetsoversikt over forskningen til en forsker og institusjon.  

NVI (Norsk Vitenskapsindeks)

En del av publikasjonene som er registrert i Cristin utgjør Norsk vitenskapsindeks (NVI), en felles database for vitenskapelig publisering som bygger på felles definisjoner og rapporteringsinstruks for alle tre sektorer.  

Data i NVI har en særlig grad av kvalitet og fullstendighet fordi denne databasen danner grunnlaget for publiseringsindikatoren som brukes på ulike måter i finansiering og offisiell statistikk for forskning i alle tre sektorer. 

Les mer om NVI-rapporteringen

Gjenbruk av informasjon

Informasjon som ligger i Cristin kan gjenbrukes ved å bruke Cristin REST API. Flere av Cristins brukerinstitusjoner bruker vårt API for å hente ut informasjon fra Cristin til bruk på egne nettsider, for eksempel publikasjonslister for en forsker.  

Norges forskningsråd bruker Cristin REST API for å hente informasjon om publikasjoner når en prosjektleder skal rapportere om status på et prosjekt, og prosjektleder slipper å fylle ut dette manuelt.  

Statistikk og analyse

Ved hjelp av DUCT (Data Ut fra Cristin via Tableau) kan du hente ut data fra Cristin, bearbeide dem og sammenligne på tvers av institusjonene, filtrere på år, kjønn m.m. Tableau er et visnings- og analyseverktøy.  

Cris = Current research informastion system (forskningsinformasjonssystem) inneholder informasjon (metadata) om forskning og gir oversikt over forskningen, synliggjør den og legger til rette for gjenbruk.

Cristin = Current Research Information system in Norway.

Hvem kan bruke Cristin?

Søk i Cristin er åpent for alle, og alle kan se informasjon om publikasjon, person og prosjekt, og koblingen mellom disse. Hvis en publikasjon ligger åpent tilgjengelig på nett, finner du lenke til denne i publikasjonsregistreringen i Cristin.

For å kunne logge inn og registrere i Cristin, må du være tilknyttet en Cristin-medlemsinstitusjon. Cristin tar ikke inn nye medlemsinstitusjoner, siden Cristin skal fases ut og erstattes av Cris/NVA.

Nasjonale rapporteringer relatert til Cristin