Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

– elektroniske vitnemål fra videregående opplæring

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) er en tjeneste for kvalitetssikring og lagring av elektroniske vitnemål fra fullført og bestått videregående opplæring i Norge.

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) bidrar til kvalitetssikring av vitnemålsproduksjon i videregående skole, korrekt og effektiv saksbehandling av søknader ved opptak til universiteter, høyskoler og fagskoler, dokumentasjon av kompetanse, og data til statistikk og forskning.

Hva er Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)?

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) er en database som inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. Alle offentlige videregående skoler og en del private skoler sender vitnemål til NVB.

Da NVB ble etablert var formålet å bidra til effektivisering og kvalitetssikring av søknadsprosessen og saksbehandlingen i Samordna opptak gjennom automatisering.

Elektroniske vitnemål fra videregående opplæring lagres som data i NVB, og brukes til å poengberegne søkere, samt kontroll mot gjeldende opptakskrav for studier.

Automatisering sparer ressurser

Med NVB kan mange søknader behandles automatisk. Dette har vært svært ressursbesparende for saksbehandlingen som skjer på lærestedene hvert år. 

For å kvalitetssikre vitnemålene før saksbehandling, er det utviklet en regelmotor som kontrollerer vitnemål opp mot Utdanningsdirektoratets regelverk for videregående opplæring.

Regelmotoren har blitt et viktig støtteverktøy for videregående skoler ved utstedelse av vitnemål, og brukes også som et verktøy for rådgivere på skolene som skal kontrollere elevenes fagvalg og sørge for at fagsammensetningen vil gi dem vitnemål.

Gevinst

Vitnemål som kvalitetssikres og poengberegnes i NVB kan behandles automatisk i Samordna opptak. Dette har vært enormt ressursbesparende for saksbehandlingen som skjer på lærestedene hvert år. De siste årene har andelen av søkere til høyere utdanning som har lagrede resultater i NVB ligget på rundt 86%.

Statistikk og forskning

Med over en million vitnemål fra videregående opplæring, har NVB også blitt en viktig datakilde til statistikk og forskning på videregående opplæring. Blant dem som bruker data fra NVB til statistikk og analyse finnes:

 • Kunnskapsdepartementet
 • SSB
 • Stortinget
 • Universiteter og høgskoler
 • Medier

Brukere av tjenesten

 • Videregående skoler – rådgivere og andre ansatte
 • Fylkeskommunene som skoleeiere
 • Saksbehandlere for opptak til høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning
 • Vitnemålseiere
 • SSB og Utdanningsdirektoratets avdeling for dataforvaltning
 • HK-dirs forvaltere av NVB
 • Sikt - tjenesteforvaltere og utviklere av NVB

Organisering

Sikt er administrativt og teknisk ansvarlig for NVB, og ikke involvert i saksbehandlingen av vitnemål og søknader. Forvaltningsansvaret ligger hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Modernisering og utvidelse av NVB

Fram til nå har NVB kun inneholdt fullførte og beståtte vitnemål. Etter en endring i opplæringsloven skal NVB inneholde alle vitnemål, og kan også inneholde annen type utdanningsdokumentasjon.

Visjonen for NVB de neste 5 årene er å dekke utdanningssektorens behov for digital dokumentasjon gjennom å lagre og dele fullverdige digitale vitnemål og andre typer kompetansedokumentasjon.

I fremtiden skal NVB ikke bare dekke behovet for videregående opplæring, men også for andre utdanningsnivåer. Tjenesten vil da kunne inkludere grunnskoler, videregående skoler og fagskoler, samt andre private eller offentlige aktører innen utdanning, kurs, sertifisering med mer.

NVB skal også gjøre det mulig å dele fullverdig digitalt vitnemål og annen dokumentasjon i sammenhenger hvor det kreves at vitnemålseier dokumenterer kompetansen sin. Dette skal skje gjennom å levere en robust og sikker løsning og ved å gi brukerne en bedre brukeropplevelse.  

Modernisering av NVB vil også skape et bredere datagrunnlag, bedre samspill og deling av data mellom interessenter, og mer selvbetjening og automatisering. Et modernisert NVB vil gi bedre støtte for internasjonalisering, livslang læring og læringsanalyse, og bidra til kostnadseffektiv forvaltning og videreutvikling. 

Produkt- og tjenestevilkår

Under er de spesifikke produkt- og tjenestevilkårene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle avtalevilkår.

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) er en tjeneste for kvalitetssikring og lagring av elektroniske vitnemål fra fullført og bestått videregående opplæring i Norge.

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere.