Opptaksløsninger for høyere utdanning

Sikt forvalter og utvikler datasystemene bak Samordna opptak.

Sikt leverer løsningene som gjør det mulig å gjennomføre et samordna opptak til grunnutdanning og fagskoler. Systemforvaltning og opptaksforvaltning er et samarbeid mellom Sikt og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), hvor Sikt forvalter systemene og HK-dir gjennom Samordna opptak (SO) forvalter opptaket.

Hvilke opptak er samordna i dag?

  • Opptak til grunnstudier ved universiteter og høgskoler
  • Samordna opptak til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler

Hvilke datasystemer leverer vi?

  • SODA er det eldste datasystemet bak Samordna opptak. Funksjoner som anvendes i SODA i dag er filutveksling, diagnoser, kjøring av opptak, statistikk og brevutsendelse til søkere og studenter. Systemet inneholder også opptaksresultatet før publisering, samt historikk og logger.
  • SODB er et nyere system, med enklere brukergrensesnitt. Her finnes ferske data (søknader, dokumenter), meldinger og kvitteringer til søker.
  • Felles studentsystem (FS) sin opptaksmodul er det primære arbeidsverktøyet til saksbehandlerne ved lærestedene. I tillegg finnes det andre moduler i FS som er knyttet opp mot opptak; EVU-web og Søknadsweb, hvor lokale opptak til høgskoler/universiteter foregår.
  • Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) er en database med vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring i Norge.

Hva er det samordna opptaket?

Samordna opptak (SO) ble opprettet i 1994 av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) som et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler.

I dag koordinerer SO opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler, både offentlige og private.

Hovedprinsippet i det samordna opptaket er:

  • Søknaden: Én søknad per person. En person/søker kan søke 10 studier i prioritert rekkefølge.
  • Søknadsbehandlingen: Det er (som hovedregel) én saksbehandler per lærested. Lærestedene behandler søknader for hverandre etter et felles sett med regler.
  • Tilbud om studieplass: Søkeren får tilbud om studieplass på sitt høyest prioriterte studieønske hvor søkeren er kvalifisert, og har nok poeng til en studieplass i konkurranse med andre søkere.

Med et samordna opptak ivaretar vi prinsippet om likebehandling av søkere og dermed en rettferdig tilgang til høyere utdanning for alle. Samtidig oppnår vi en stor effektivitets- og samfunnsøkonomisk gevinst ved at lærestedene saksbehandler for hverandre og søkerne kun sender én søknad.

Hvem kan bestille våre opptaksløsninger?

Det et i dag 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler som er tilknyttet det samordna opptaket og benytter seg av våre tjenester. Målet er at alle høgskoler skal bli en del av det samordna opptaket.