Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) er en nasjonal database med bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er å tilby norske forskningsinstitusjoner data til analyse av norsk og internasjonal forskning for å gjøre forskningen bedre. 

Bibliometriske analyser benyttes i mange ulike kontekster. Blant annet til beregning av statistikk og indikatorer på nasjonalt nivå, men også innen forskningsledelse, forskningsevaluering og strategisk utvikling på nasjonalt og institusjonelt nivå.

Bibliometridata gjør det blant annet mulig å lage oversikter over hvem som samarbeider med hvem, hva det forskes på, hvor åpen forskningen er og hvilke fagmiljøer som er fremragende innenfor sitt felt.  

Per i dag kreves det kompetanse innen programmering for å kunne bruke dataene i NIB, men det pågår et arbeid for å gjøre dataene tilgjengelig for flere.

Erfaringsutveksling og kompetanseutvikling

I tillegg til å være en teknisk infrastruktur, er NIB et samlingspunkt for utvikling og utveksling av bibliometrisk kompetanse i Norge.

Bibliometriforum er initiert av NIB og er en arena for kontakt mellom bibliometrikere og andre som jobber med ledelsesstøtte og kunnskapsutvikling for strategi og politikk ved forskningsinstitusjoner eller offentlige organer. 

Deling og samarbeid

Fordelene med NIB er flere:  

 • Dataene er ferdig innkjøpt og klare til bruk  
 • Alle institusjonene vil bruke akkurat de samme dataene, slik at det vil være lett å sammenligne analyser på tvers av institusjonene  
 • Alle institusjoner har lik tilgang til data som er helt likt formatert og kan dermed utveksle ulike analyseverktøy og skript, og slippe å utvikle alt selv  
 • Det er store muligheter for å hente ut store gevinster ved at dataene vaskes sentralt – helt likt for alle sammen – slik at den enkelte slipper selve jobben og kan forholde seg til at dataene er likt vasket for alle sammen  
 • Erfaringsutveksling/kompetanseutveksling 

Dataene er fra Web of Science og inkluderer Core Collection og Emerging Sources Citation Index. Det er Clarivate som er leverandør av dataene.  

Arbeidsgruppen i NIB

Arbeidsgruppen gir råd om bruk, drift, forvaltning og videreutvikling av NIB. Medlemmene i arbeidsgruppen er utnevnt av Tjenesterådet for forskning.

Medlemmene i arbeidsgruppen er:  

 • Margaret Fotland, Universitetet i Oslo 
 • Jon Holm, Forskningsrådet 
 • Bart Peeters, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet 
 • Caroline Susanne Armitage, Universitetet i Bergen 
 • Tanja Larssen, UiT Norges arktiske universitet 
 • Dag Aksnes, NIFU 
 • Heidi Bodal, Høgskolen i Østfold