Personvernerklæring DLR – Norsk

Personvernerklæringen beskriver hvordan behandlingsansvarlig håndterer dine personopplysninger i tjenesten.

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, jf. GDPR artikkel 4 nr. 1. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysninger er om opplysningene kan knyttes til en konkret person. Opplysninger, som alene ikke kan knyttes til en enkeltperson, kan i tilfeller hvor opplysningen forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning.

Kort om tjenesten

DLR er en tjeneste for lagring, gjenfinning, publisering og deling av digitale læringsressurser, og vil normalt inngå i samspill med andre tjenester hos behandlingsansvarlig for registrering, tilgjengeliggjøring og presentasjon av ressursene - eksempelvis digitale læringsplattformer, lagrings- og streamingtjenester.

Tjenesten registrerer metadata om ressursene og definerer tilgangsrettigheter på institusjon-, gruppe- og bruker-nivå. Selve ressursinnholdet kan ligge lagret i ekstern lagringstjeneste, eksempelvis på filsystem eller web, og refereres via URL. Behandlingsansvarlig definerer brukere og tilganger for vedlikehold og administrasjon av ressursene. Tjenesten kan inkludere ekstern lagringstjeneste hvis dette er definert i tjenesteavtale.

Tjenesten består av en webklient for presentasjon/konsum av ressurser, og for administrasjon av registrerte ressurser og konfigurasjon av tjenesten. Webklient for presentasjon av ressursene kan integreres med læringsplattform via LTI-weblenker eller 3.parts integrasjoner.

Tjenesten tillater ikke behandling av sensitive personopplysninger.

Formålet med behandling av personopplysninger i tjenesten

Tjenesten registrerer ulike persontyper og tilhørende data med følgende formål:

TyperBeskrivelseFormål med behandlingen
SystemadministratorSystemadministrator har alle rettigheter til tjenesten og definerer brukere med toppnivå administratortilgang for behandlingsansvarlig.Administrasjon av tjenesten hos databehandler
AdministratorAdministrator er behandlingsansvarliges toppnivå administrator, og definerer nye brukere med rettigheter og roller for administrasjon og bruk av tjenesten.Administrasjon av tjenesten hos behandlingsansvarlig
Teknisk personellSupportbrukere og tekniske brukere, definert av behandlingsansvarlig.For bistand i og overvåkning av tjenesten.
RessursforvaltereKurator (faglig ansvar), redaktør (juridisk ansvar), ressurseier (person som har registrert ressurs). Utgiver er også registrert for ressursen, men dette er typisk behandlingsansvarliges organisasjon og ikke en person.For administrasjon og vedlikehold av ressursene.
Autentiserte brukereAnsatt ved institusjonen, eller en invitert person. Har begrensede rettigheter, men kan legge til nye ressurser og aksessere ressurser som er delt med brukeren.Registrering av ressurser og konsum av åpne ressurser eller ressurser delt med brukeren.
Ikke-registrerte brukerePerson som besøker tjenesten uten å logge på. IP-adresser vil registreres i logg.Konsum av åpne ressurser.
Metadata - personer knyttet til registrerte ressurserMetadata om ressursen, eksempelvis forfatter.Katalogisering, kreditering og ansvarliggjøring av personene bak publikasjon
Tilby innhold til publikum.
Bibliografiske data - personer referert i innholdPersonopplysninger referert gjennom innhold, eksempelvis i biografisk materiale. Indirekte behandlet i tjenesten, og direkte hvis lagringstjeneste er satt opp som en del av tjenesten.Tilby innhold til publikum.

Registrerte personopplysninger, rettslig grunnlag og lagringstid

Personopplysninger knyttet til brukerkonto i tjenesten krever samtykke som rettslig grunnlag, jamfør Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Registrerte personopplysninger om forfattere, kontaktpersoner og ikke-registrerte brukere dekkes av Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f - å utføre en oppgave av berettiget interesse.

Tjenesten tillater ikke behandling av sensitive personopplysninger. I de tilfeller brukeren selv kan legge inn opplysninger i kommentarfelt og lignende, plikter brukeren å følge krav og og retningslinjer for tjenesten. Det er ikke tillatt å registrere sensitive opplysninger om seg selv eller andre, eller å benytte tjenesten til injurierende adferd.

Behandlingsansvarlig kan lagre opplysninger for statistiske formål, dersom dette er i samfunnets interesse, jfr. Personopplysningsloven §8 og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Følgende persondata behandles i tjenesten.

Brukerdata

OpplysningstypeBeskrivelseKilde
Grunnleggende brukerdataFullt navnFeide
KontaktinformasjonE-postadresse tildelt i organisasjonen.Feide
ProfilBrukers preferanser for bruk av tjenesten. Språkvalg.Innstilling i DLR

Brukerdata av teknisk karakter

OpplysningstypeBeskrivelseKilde
SystemidentiteterUnik identitet for brukeren i tjenesten og integrerte system.Feide eller andre autentiseringstjenester
Systemroller og tilhørighet til organisasjonBruker tildeles roller i systemet for å gi tilpasset funksjonalitet og tilgang til tjenesten.Feide, DLR
Sesjonsinformasjon og informasjonskapslerInformasjon knyttet til brukers dialog med tjenesten. Nødvendig for å tilpasse funksjonalitet i tjenesten og for autentisering av brukere.DLR, Feide, Dataporten.
LoggLogg over bruk av systemet knyttet til innlogget bruker og/eller ip-adresse. Formålet er å ivareta sikkerhet og integritet i systemet, yte brukerstøtte, samt å analysere bruk av tjenesten. Opplysningene som samles inn inkluderer blant annet tidspunkt for bruk, informasjon om nettleser og maskinvare, sesjonsinformasjon og annen informasjon som nettleser normalt avleverer.Opprettet i DLR

Andre persondata

OpplysningstypeBeskrivelseKilde
Metadata om publikasjonFullt navn og rolle for forfatter, medforfatter, redaktør, veileder.Opprettet i DLR eller høstet som følge av brukeønske
Persondata i selve publikasjonenPersoner identifisert i publikasjonen. Innhold kvalitetssikres av ansvarlig før publisering.Lagringstjeneste for referert ressurs.

Informasjonen om din aktivitet lagres for å kunne gi deg brukerstøtte og for å kunne si noe om den generelle bruken av tjenesten.

Persondata blir lagret inntil en av følgende hendelser inntreffer:

 • Brukersamtykket trekkes tilbake
 • Formålet med behandling av personopplysninger er oppfylt
 • Behandlingsansvarlig beslutter å legge ned tjenesten.
 • Logg og backup av systemdata lagres inntil 1 år.

Brukere som registrerer ressurser blir knyttet til ressursene med navn i levetiden til ressursene.

Automatisk saksbehandling

Personopplysningene knyttet til systembrukere vil ikke være gjenstand for automatisert saksbehandling eller profilering.

Åpne personopplysninger knyttet til publikasjonen kan utsettes for profilering av tjenester som høster opplysninger fra tjenesten, men profileres ikke som en del av tjenesten.

Utlevering av dine personopplysninger til andre

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne.

Personopplysninger knyttet til brukere overføres til land utenfor EU/EØS ved bruk av “sosial login-tjeneste” som Twitter, Facebook eller LinkedIn. Da overføres brukeropplysninger mellom tjenesten og sosial login-tjeneste. Twitter, Facebook og LinkedIn er selskap registrert i USA.

Tjenesten er driftet på servere innenfor EU/EØS.

Dine personopplysninger blir utlevert til Sikt som er leverandør av tjenesten, og til dennes underleverandører;

UnderleverandørFunksjonTilknytning (land)Behandles personopplysninger utenfor EU/EØS?
AWSSkydrift og backup for Sikts direkte tjenesterAmerikansk selskap, men er driftet i IrlandNei
Blue Safespring ABSkydrift og backup for Sikts direkte tjenesterNorge og SverigeNei

Ansatte hos underleverandørene, som har behov for det i sin jobb, vil ha tilpasset tilgang til dine persondata for å kunne utføre stedlig vedlikehold, brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

Åpne personopplysninger knyttet til publikasjonene deles åpent med eksterne tjenester.

Tjenestens integrasjoner:

 • Autentiseringstjenester: DLR er integrert med Feide Dataporten, og støtter også autentisering via Twitter, Facebook og LinkedIn. Ved bruk av sosial login må bruker ha akseptert vilkår i ekstern tjeneste.
 • Læringsplattform hos behandlingsansvarlig: Presentasjon og konsum av digitale læringsressurser tilpasset brukeren. Læringsplattformen utveksler bruker-identitet med tjenesten for å filtrere ressursene.
 • Eksport av metadata fra DLR til annen tjeneste definert av behandlingsansvarlig: Overføring av ressurser til behandlingsansvarliges øvrige tjenester for presentasjon eller kryssregistrering av ressurser. Eksempelvis til Oria for å tilrettelegge for gjenfinning.
 • Import av ressurser til DLR fra tjeneste definert av behandlingsansvarlig: Overføring av ressurser fra behandlingsansvarliges øvrige tjenester, for registrering i DLR.
 • Felles autoritetsregister: Høsting av forfattere fra Felles autoritetsregister (tjeneste levert av databehandler), samt registrering av nye forfattere i Felles autoritetsregister.
 • DOI og DataCite: Registrator for ressurs i tjenesten kan be om at det blir tildelt en Document Object Identifier (DOI). Dette medfører at utvalgte metadata, inklusive forfatters knytning til tittel, blir publisert i DataCite - en kilde som blir regelmessig høstet av søkemotorer.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Personopplysninger i tjenesten er sikret med flere tiltak. Alle overføringer til og fra tjenesten knyttet til brukerkonti er kryptert. Databehandler utfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyser, og tester sikkerheten i tjenesten for å sikre dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for rutiner som ivaretar personvernet i forbindelse med publisering av innhold.

Dine rettigheter

Rett til informasjon og innsyn

Du har krav på å få informasjon om hvordan dine personopplysninger blir behandlet i tjenesten. Denne personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få. Du har også rett til å se/få innsyn i dine personopplysninger som er registrert i tjenesten, og også andre personopplysninger som blir innhentet etter aktiv pålogging fra deg. Du har også rett til å få utlevert en kopi av personopplysninger om deg, dersom du ønsker det.

Retten til innsyn ivaretas gjennom selvbetjening i tjenesten, hvor du etter pålogging får innsyn i egne opplysninger. Hvis tjenesten ikke gir fullstendige opplysninger via selvbetjeningsløsningen, må det rettes en skriftlig henvendelse til behandlingsansvarliges brukerstøtte for å få tilgang til utfyllende opplysninger.

Rett til korrigering

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg korrigert. Du har også rett til å få ufullstendige personopplysninger om deg supplert. Dersom du mener tjenesten viser feil eller mangelfulle personopplysninger, ber vi deg om å ta kontakt med behandlingsansvarlig og at du begrunner hvorfor du mener personopplysningene er feil eller mangelfulle.

Vær oppmerksom på at det er begrensede muligheter til å korrigere opplysninger som er distribuert via åpne grensesnitt.

Rett til å begrense behandlingen

I enkelte tilfeller kan du ha rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Begrenset behandling vil si at personopplysningene fortsatt blir lagret, men at annen behandling i tjenesten begrenses. For å kunne kreve begrenset behandling av personopplysninger, må vilkårene i personopplysningsloven og GDPR artikkel 18 være oppfylt.

Du kan kreve begrenset behandling

 • I påvente av at behandlingsansvarlig korrigerer feil eller mangelfulle personopplysninger
 • Dersom du har fremmet en innsigelse mot behandlingen (se mer om dette under)
 • Dersom personopplysningene er nødvendig for å opprette eller forsvare et rettslig krav

Blir begrenset behandling iverksatt, vil du varsles av behandlingsansvarlig før begrensningen oppheves.

Rett til sletting

Du har rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Dersom du ønsker å få slettet dine personopplysninger, ber vi deg om å ta kontakt med behandlingsansvarlig. Det er viktig at du begrunner hvorfor du ønsker at personopplysningene blir slettet, og om mulig også opplyser hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet.

Vær oppmerksom på at lovverket i enkelte tilfeller gir oss anledning til å gjøre unntak fra retten til sletting. For eksempel vil dette være tilfelle når vi behandler personopplysningene for å oppfylle en lovpålagt oppgave, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser som arkivering, forskning og statistikk.

Vær oppmerksom på at det er begrensede muligheter til å slette personopplysninger som er distribuert via åpne grensesnitt.

Rett til å fremme innsigelse

Du har rett til å fremme innsigelse mot behandling av dine personopplysninger under visse vilkår, definert i GDPR artikkel 21.

Dette gjelder dersom;

 • Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er basert på legitime interesser, i allmenn interesse, eller ved utøvelse av offentlig myndighet.
 • Behandling av personopplysninger innebærer direkte markedsføring eller profilering
 • Behandling av personopplysninger skjer med tanke på vitenskapelig/historisk forskning eller statistikk.

Tjenesten tilfredsstiller generelt ikke disse vilkårene, med unntak for behandling av forfatteropplysninger og i de tilfeller hvor personopplysninger anvendes for statistikk. Ved bruk til statistikk vil persondata være anonymisert.

Vær imidlertid oppmerksom på følgende;

 • Dersom du har et særskilt behov for å få stanset behandlingen ber vi deg om å ta kontakt med behandlingsansvarlig - eksempelvis hvis du har et beskyttelsesbehov, fortrolig adresse, eller lignende.
 • Når det er gitt samtykke for behandling av personopplysninger, har du rett til å trekke samtykket.

Rett til å klage over behandlingen

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Se nederst for informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av personopplysninger.

Kontakt behandlingsansvarlig

Institusjonen er behandlingsansvarlig for personopplysninger i tjenesten og er primært kontaktpunkt for sluttbrukere.

Kontakt databehandler

Sikt utvikler og forvalter tjenesten på vegne av behandlingsansvarlig, og har rollen som databehandler. Kontaktinformasjon til Sikt servicesenter: kontakt@sikt.no