Hva skjer når du har sendt data til arkivering?

Vår jobb er å gi ekstra verdi til data som lagres for fremtidig bruk. Vi sjekker kvaliteten på dataene og dokumenterer dem. Dette gjør det enklere å finne, få tilgang til og forstå dataene, og sette dem sammen med andre data – i tråd med FAIR-prinsippene. 

Når vi får en henvendelse om arkivering av data, gjør vi følgende:

Data blir vurdert 

Vi sjekker aller først at vi kan ta imot datamaterialet for arkivering 

Deretter plasserer vi datamaterialet i et kurateringsnivå.

Kvalitetskontroll av data og metadata

Vi sjekker filformatet, og om eventuelle variabler har forståelige navn og verdier.

Vi sjekker om data kan forstås ved hjelp av medfølgende dokumentasjon: kodebok, spørreskjema, dokumentasjonsrapport, innholdsfortegnelse, intervjuguide eller lignende.  

Data blir sjekket med tanke på anonymisering  

Data som arkiveres blir også kontrollert med tanke på anonymisering. Dersom det er nødvendig, kan vi bistå med å anonymisere kvantitative data (matrisedata, spørreundersøkelser, og så videre).   

For kvalitative data (tekstdata, intervjuer, video, etc.) må det foreligge tillatelse til å arkivere og dele data med indirekte personidentifikasjon. Dette er fordi anonymisering av kvalitative data reduserer gjenbruksverdien til dataene.  

Dersom Sikt skal arkivere data med personidentifiserende informasjon, utarbeider vi en databehandleravtale mellom Sikt og forskningsansvarlig institusjon. 

Data blir sikret for langtidsbevaring  

Vi sikrer at filformatet egner seg for langtidsbevaring, slik at data kan leses og brukes i minst 10 år.  

Data blir dokumentert

Vi sørger for at data blir dokumentert på en måte som sikrer at dataene blir forstått og kan gjenbrukes i fremtiden. I dette arbeidet bruker vi kjente standarder for metadata som DDI og Dublin Core.   

I tillegg har vi en versjonskontroll slik at endringer i data blir dokumentert.  

Hvordan data blir dokumentert bestemmes av hvilket kurateringsnivå datamaterialet plasseres i. 

Data blir publisert og får en persistent identifikator  

Vi publiserer informasjon om datamaterialet på våre nettsider og gjør data tilgjengelig i vår datakatalog. Du får beskjed når vi publiserer, slik at du får mulighet til å kvalitetssikre informasjonen som blir gjort tilgjengelig.  

Datamaterialet vil også få en persistent identifikator i form av en DOI som gjør det enkelt å finne frem til og sitere data.  

Data blir forvaltet 

Sikt vil forvalte tilgangen til datamaterialet, som etter publisering kan bestilles av andre, eller lastes ned etter gitte tilgangsbetingelser som er bestemt av dataeier.   

Veiledning for arkivering

Kontaktskjema

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.