Porteføljestyret for data og infrastruktur

Porteføljestyret skal bidra til den digitale omstillingen innen universitets- og høyskolesektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av digitaliseringsstyret.

Porteføljestyret for data og infrastruktur håndterer tiltak og tjenester knyttet til nettverk, innlogging og datadeling, video og telefoni, samt cybersikkerhet.

Møter i portefølestyret

Kommende møter

Tidligere møter

Tilhørende tiltak

Felles IAM – rett tilgang til rett tid

Identitets og tilgangsstyring (IAM) handler om å gi studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til systemer, tjenester og ressurser til riktig tid, samt avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

Sikt

KUDAF - Kunnskapssektorens datafelleskap

KUDAF skal sørge for tryggere, enklere og bedre deling av data.

HK-dir

Cyberforsvar for forskning og utdanning

Vi har sett gjennom de siste år at det er en stadig økende interesse for informasjonsverdier i norsk kunnskapssektor fra forskjellige trusselaktører. Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning etablert i 2021 er et utgangspunkt for videre arbeid med å styrke informasjonssikkerheten og personvernet i sektoren. For at Cybersikkerhetssenteret skal klare å følge med i den rivende utviklingen innenfor cyberforsvar kreves ytterligere innsats.

Sikt

Neste generasjon forskningsnett

Forskningsnettet er grunnleggende for muliggjørende og trygg digitalisering i sektoren og har en viktig oppgave i å knytte institusjoner og forskningsinstrumentering sammen og tilby forskerne overføringskapasitet til en stadig større mengde forskningsdata, både nasjonalt og internasjonalt. For at vi skal kunne skalere opp kapasitet for å dekke veksten i overføringsbehov og kunne etablere nye tjenester, vil det for den neste perioden være behov for en løpende oppskalering av kapasitet i den grunnleggende optiske overføringsteknologien.

Sikt

Datadeling for innovasjon og forskning

Å sette kunnskapssektoren i bedre stand til å forvalte, dele og bruke data er avgjørende for å lykkes både i henhold til mål om styrket konkurransekraft og innnovasjonsevne og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Ved å etablere en plattform for sikker deling av data skaper vi et økosystem for deling, bruk og gjenbruk av data der kunnskapssektoren og næringslivet og offentlig sektor deltar på lik linje og der alle parter både bidrar inn og tar ut nytteverdi.

Sikt

Medlemmer i styret

Faste medlemmerStillingInstitusjon
Ståle MørchAvdelingsdirektør ITNMBU
Ingrid Sissel VoldenAvdelingsdirektør ØkonomiavdelingenNTNU
Gottfried GreveViserektor for innovasjon, satsinger og klyngerUiB
Kjetil HellangØkonomi- og campusdirektørUiA
Roy DragsethSeksjonsleder digitale basistjenesterUiT Norges arktiske universitetet
Ketil Are LundIT-direktørOsloMet
Brian JørgensenFagkonsulent utdanningsetatenOslo kommune
Anne-Cecilie RiiserIT-direktørMeteorologisk institutt
Elin BorrebækDigital direktørBI
Kristian BergemAvdelingsdirektør digitale fellesløsningerUtdanningsdirektoratet
Gard ThomassenIT-direktørUiO
Stian AnfinsenAvdelingsleder Muliggjørende teknologierNORCE
VaramedlemmerStillingInstitusjon
Idar Magne FlemmenNestleiar organisasjonsutvikling og digitaliseringHVL
Brigt BirkelandIT-direktørHINN
Faste observatørerStillingInstitusjon
Tor HolmenFagdirektørHK-dir
Solveig FlockAvdelingsdirektør, forskningsinfrastrukturNFR

Mandat for porteføljestyra

Porteføljestyra skal 

 • Bidra til at sektorane har relevante strategiar og planar for digitalisering 
 • Bidra til god måloppnåing og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringar 
 • Leggje til rette for samarbeid og betre utnytting av ressursar, teknologi og data 

Oppgåver og ansvar 

Porteføljestyra skal bidra til den digitale omstillinga i UH-sektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innanfor rammene gitt av digitaliseringsstyret, ved å: 

 • Gi tilrådingar til Digitaliseringsstyret 
 • Være ein arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering 
 • Følgje opp status og vedta endringar i porteføljen 
 • Beslutte og følgje opp produktstrategiar og årlege prioriteringar 
 • Beslutte oppstart og avvikling av investeringstiltak i tråd med rammetildelingar og mål for felles investeringsmidlar 
 • Beslutte standardisering av arbeidsprosessar og data 
 • Anbefale IT-løysings- og teknologival til Sikt 
 • Leggje til rette for brukarinvolvering i produktråd eller tilsvarande forum 

Samansetning 

Porteføljestyra skal ha inntil 12 medlemmer med fagleg tyngd innan eitt eller fleire av produktområda og fortrinnsvis i ei leiarrolle på institusjonane sine. 

Porteføljestyret skal ha representasjon frå institusjonar som bidreg tyngst når det gjeld fellestenester, samtidig som styret skal representere mangfaldet i sektoren. Samansetninga skal vere både frå administrativ og fagleg leiing og ein skal søkje kjønnsbalanse.

Porteføljestyra kan ha ei større breidd i representasjonen enn i Digitaliseringsstyret. Til dømes kan private universitet og høgskular og institutt- og helsesektoren vere representert i eitt eller fleire av porteføljestyra. Studentane er representerte i porteføljestyret for utdanning og administrasjon. 

Medlemmene representerer sektoren og ikkje eigen institusjon. Porteføljestyret, og ikkje enkeltmedlemmene, har faste vararepresentantar som blir kalla inn ved fråfall. 

HK-dir har ein fast representant i porteføljestyra som observatør med talerett for å bidra med innsikt frå politiske og strategiske føringar.

Digitaliseringsstyret utnemner porteføljestyra etter tilråding frå Sikt. Sikt er sekretariat for porteføljestyra og legg fram saker i dialog med leiar for porteføljestyret. Produktråd og tilsvarande forum vil både kunne ta initiativ til, og følgje opp saker frå porteføljestyra. Møta er opne, noko som inneber at andre kan delta som observatørar.