Planen klar for fremtidens opptaksløsninger - Admissio

Regjeringen har satt av midler i statsbudsjettet for 2023 til å starte moderniseringen av opptaksløsningene for høyere utdanning i Norge. Planen for hvordan moderniseringen skal gjennomføres er nå levert til Kunnskapsdepartementet av Sikt og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

17. februar 2023

Bakgrunn – suksesshistorien Samordna opptak

Samordna opptak var en av de første nasjonale digitale tjenestene i Norge, og tidlig ute med å digitalisere og forenkle løsninger for søkerne. Samordning av studieopptaket har vært en suksess i 25 år, og har spart utdanningssektoren for store summer årlig. Innsatsen ble belønnet med Rosings eNorge-pris i 2003.

Mens den teknologiske utviklingen har gått fremover, har ikke IT-systemene for opptak fulgt samme utvikling. Det som var banebrytende rundt årtusenskiftet, er utdatert nå. Flere av systemene som støtter det samordnede opptaket trenger store oppgraderinger for å tilfredsstille dagens krav til sikkerhet, kapasitet, tilgjengelighet og brukervennlighet.

Opptak som en tjeneste - Admissio

Sikt har nå startet utviklingen av opptak som en tjeneste, med tittelen Admissio. Admissio skal bli en tjeneste for alle typer opptak, og kan bidra til å nå målet om livslang læring. Admissio skal tilby en plattform med automatiserte og digitaliserte prosesser, og fungere som en tjeneste til alle typer søkere, institusjoner i alle størrelser, og også andre relevante nasjonale og internasjonale aktører som behandler opptak. Det skal tas hensyn til brukernes reise og opplevelse gjennom hele prosessen.

Regjeringen har bevilget 53,7 mill. kroner i 2023 til å starte opp prosjektet. Den endelige investeringsbeslutningen for prosjektet er utsatt til revidert nasjonalbudsjett for 2023, i påvente av et oppdatert beslutningsgrunnlag. 

Årlige opptak, kontinuerlige leveranser og risikoreduksjon

Samordna opptak må gjennomføre årlige opptak i de gamle systemene som allerede er i kritisk forfatning. Det vil derfor de nærmeste årene legges vekt på risikoreduksjon, samtidig som det skal utvikles fremtidsrettede løsninger. Risikoen reduseres i hovedsak ved å gradvis erstatte deler av det gamle systemet med ny funksjonalitet i nytt system.

Smidig produktutvikling og sluttbrukermedvirkning

Opptak som en tjeneste vil være et produkt som blir gjenstand for kontinuerlig endring. Styringsstrukturen for prosjektet er etablert, og det opprettes et prosjektstyre med representanter fra blant annet HK-dir og lærestedene. Styringsgruppen vil følge opp prosjektets fremdrift og resultater, og sikre at gevinstarbeidet prioriteres.

Brukermedvirkning er en viktig del av utviklingsprosessen, og dette vil skje på to nivåer. Et produktråd for opptak skal bidra til å sette mål og prioriteringer, mens referansegrupper skal støtte utviklingsteamene direkte i arbeidet med nye løsninger.

For å kunne realisere Admissio vil det være behov for at flere virksomheter deltar i arbeidet. Det blir viktig å legge til rette for og vedlikeholde et godt samspill i alle deler av organiseringen, og utviklingen vil skje i tett samarbeid med HK-dir og lærestedene.

Les mer om utviklingen av opptaksløsningene.

Aktuelt fra Sikt