Fremtidens opptak

Samordna opptak er et nasjonalt digitalt produkt som gjør det mulig å gjennomføre samordna opptak til grunnutdanning og fagskoler. I dag koordinerer Samordna opptak opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler, både offentlige og private. Samfunnets behov for opptak har endret seg betraktelig de 25 årene som Samordna opptak har eksistert.

Periode:

2022–2027

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt, HK-dir

Med et samordna opptak ivaretas prinsippet om likebehandling av søkere og dermed en rettferdig tilgang til høyere utdanning for alle. Samtidig gir det en stor samfunnsøkonomisk effektivitetsgevinst ved at lærestedene saksbehandler for hverandre og søkerne kun sender én søknad.

Systemforvaltningen og opptaksforvaltningen er et samarbeid mellom Sikt og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), hvor Sikt forvalter systemene og HK-dir forvalter opptaket.

Dagens teknologi for Samordna opptak har behov for fornying og oppgradering. Anbefalingene i satsingsforslaget fremtidens opptak innebærer å utvikle et mer moderne og fleksibelt opptakssystem som imøtekommer krav til sikkerhet og brukervennlighet. Fremtidens løsning vil støtte flere typer opptak, blant annet lokale opptak og samordnet masteropptak. Anbefalingene støttes av en samfunnsøkonomisk analyse utført av Agenda Kaupang.

Tiltaket vil bidra til:

  • å tilfredsstille dagens krav til sikkerhet
  • bedre kapasitet og tilgjengelighet
  • moderne brukervennlighet og universell utforming
  • bedre støtte for å nå målene om livslang læring
  • utvidet funksjonalitet til å støtte flere typer opptak, herunder masteropptak
  • mer automatiserte prosesser
  • bedre kvalitet og færre feil (målet er 0 klager)

Tiltaket er finansiert med bevilgning og finansieringen er avklart.

Les mer i satsingsforslaget for Fremtidens opptak.

Se styringsdokument for Fremtidens opptak

Samordna opptak var en av de første nasjonale digitale tjenestene i Norge, og tidlig ute med å digitalisere og forenkle løsninger for søkerne.

Samordning av studieopptaket har vært en suksess i 25 år, og har spart utdanningssektoren for 240 millioner (2020 kroner) årlig. Innsatsen ble belønnet med Rosings eNorge-pris i 2003.

Mens den teknologiske utviklingen har gått fremover, har ikke IT-systemene til Samordna opptak fulgt samme utvikling. Det som var banebrytende rundt årtusenskiftet, er utdatert nå.

Flere av systemene som støtter det samordnede opptaket trenger store oppgraderinger for å tilfredsstille dagens krav til sikkerhet, kapasitet, tilgjengelighet og brukervennlighet.

Relaterte produkter og tjenester