Kostnadsvarsel for 2024 fra Sikt

For å gi institusjonene i kunnskapssektoren mest mulig forutsigbarhet har Sikt sendt ut et kostnadsvarsel i oktober.

24. oktober 2023

Pris- og kostnadsvarselet gir institusjonene oversikt over hvilke produkter og tjenester de får levert fra Sikt, med tilhørende kostnader. Produktene og tjenestene blir fakturert i løpet av første kvartal 2024. Kostnadsvarselet inkluderer ikke konsortiebaserte tjenester, produkter og tjenester med variable prismodeller som faktureres etterskuddsvis (typisk etter forbruk), og heller ikke kostnader som faktureres direkte fra systemleverandørene til virksomhetene.  

Prisjusteringer drøftet i samstyringsmodellen

For å styrke kunde- og leverandørforholdet mellom Sikt og sektoren er det etablert en samstyringsmodell som skal bidra til felles styring, innflytelse og brukerinvolvering. Organene i samstyringsmodellen representerer i hovedsak den statlige UH-sektoren og beslutter felles investeringstiltak, samt styrer forvaltningen av produktporteføljene. Grunnlaget for prisjusteringer er drøftet i disse organene.

Økning i tråd med forventet prisvekst

På bakgrunn av generell lønns- og prisvekst vil alle produkter og tjenester fra Sikt få en prisøkning på 3,8 % fra 2023 til 2024, noe som tilsvarer regjeringens forventede prisvekst for 2024. Dette er i tråd med signaler fra Digitaliseringsstyret under behandlingen av langtidsplan for fellestjenester.

Anskaffelse av nye løsninger for undervisning

Det er en prosess i gang for å anskaffe nye løsninger for LMS, digital eksamen og plagiatkontroll i 2024. Anskaffelsesprosessene innebærer store endringer i digital støtte til læringsmiljøet som går ut over selve systemanskaffelsene. Det skal i tillegg bygges et økosystem av løsninger bestående av LMS, Digital eksamen og plagiatkontroll, som skal integreres med resten av porteføljen til Sikt og til universitetene og høyskolene. Sikt forvarslet derfor våren 2023 en ekstraordinær kostnad på 10 MNOK for 2024. Kostnadene vil avhenge av resultatet av anbudene, men omfatter normalt integrasjoner, juridiske vurderinger, ev. migrasjon av data, samarbeid om felles opplæring, med mer.

Les mer om anskaffelsesprosessene for undervisningsløsninger.

Styrket plagiatkontroll

Sektorsamarbeidet i plagiatkontrolltjenesten har lenge arbeidet for å få mer pensum fra norske forlag inn i løsningen Ouriginal fra Turnitin. Sikt signerer høsten 2023 en avtale med Kopinor som gir tilgang til innhold fra flere norske forlag. Avtalen innebærer en fast driftskostnad for den tekniske løsningen hos Kopinor og en kompensasjon til forlagene, som gir en samlet kostnadsøkning på 415 000 kroner. Denne fordeles etter samme fordelingsmodell som øvrig tjenesteavgift.

Overgang til nasjonalt vitenarkiv

Kunnskapsdepartementet har vedtatt innføring av et nasjonalt vitenarkiv som skal være delvis brukerfinansiert. Det er planlagt overgang fra dagens løsninger Brage og Cristin til det nye felles nasjonale vitenarkivet etter gjennomført NVI-rapportering i april 2024. Kostnadsmodell og budsjett for nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA) skal behandles i porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser i november. For 2024 blir det fakturert i to trinn:

  1. Årskostnad for Brage tilsvarende 2023 tillagt 3,8 % prisstigning.
  2. Ved full overgang fra Brage og Cristin etter april 2024 faktureres differansen mellom fakturert kostnad for Brage og kostnader med utgangspunkt i vedtatt kostnadsmodell for Cris/NVA for resterende del av 2024.

Felles IAM og UH-sak på vei inn

UH-sak er organisert som prosjekt, og det legges opp til en gradvis overgang til forvaltning hos Sikt i løpet av 2024. Institusjonene skal betale fra det året de tar i bruk UH-sak, og for 2024 er det prosjektet som håndterer kostnadsvarsel.

Flere virksomheter har tatt i bruk Felles IAM for identitets- og tilgangsstyring i første halvår 2023. Investeringen i produktet er finansiert av Sikt med risikokapital, som skal tilbakebetales når produktet tas i bruk. Digitaliseringsstyret har vedtatt at alle statlige universiteter og høyskoler skal bruke produktet, og antatt innføringstakt er 5-6 institusjoner per år. Kostnader for institusjoner som har tatt i bruk Felles IAM i løpet av 2023 er omfattet av det generelle kostnadsvarslet. Institusjoner som tar i bruk produktet i 2024 får tilsendt separat kostnadsvarsel.

Aktuelt fra Sikt