Kandidater søkes til produktrådene for utdanning og administrasjon

Det skal etableres seks produktråd innenfor utdanning og administrasjon. Nå kan universiteter og høyskoler melde inn kandidater til fire av produktrådene. Frist for dette er 12. oktober.

3. oktober 2023

Produktrådene er det tredje nivået i samstyringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning. Produktrådene skal bidra til kontinuerlig utvikling av produktene de har ansvar for, inklusive god måloppnåelse og realisering av gevinster. De er rådgivende overfor porteføljestyret og Sikts produktområdeledere.

Inndeling av produktråd vedtatt av porteføljestyret

Porteføljestyret for utdanning og administrasjon har vedtatt skisse til produktrådsstruktur, standardmandat og prosess for oppnevning av underliggende produktråd. Innenfor utdanning og administrasjon vil det bli etablert tre brede produktråd. I tillegg legges det opp til å opprette tre mer spesialiserte produktråd på områder hvor det for øyeblikket er behov for særskilt oppmerksomhet.

De brede ordinære produktrådene er:

  • Generell administrasjon og ledelse. Dette produktrådet vil ha ansvar for IT-løsninger for økonomi og lønn, HR, dokumentasjonsforvaltning mm.
  • Studieadministrasjon. Dette produktrådet vil ha ansvar for IT-løsninger for å administrere studier, studiesøkere og studenter. Dette omfatter FS – Felles studentsystem og opptaksløsningene.
  • Digitalt læringsmiljø (undervisningsnære produkter). Dette produktrådet vil ha ansvar for IT-løsninger for å planlegge, organisere og gjennomføre undervisning og vurdering.

De spesialiserte produktrådene er:

  • Dataanalyse og beslutningsstøtte (Analyseplattformen og spesialiserte datavarehusløsninger som STAR mm.)
  • UH Sak (Basisløsningen for dokumentasjonsforvaltning og generell saksbehandling samt forvaltning av nasjonalt prosessbibliotek)
  • Nasjonale registre (Vitnemålsportalen, Nasjonal vitnemålsdatabase, Utdanningsregisteret mm.

Forslag sendes til Sikt innen 12. oktober

De tre brede produktrådene, samt det spesialiserte produktrådet for dataanalyse og beslutningsstøtte skal oppnevnes på porteføljestyrets møte 20. oktober. Sikt ber de statlige universitetene og høyskolene om å foreslå kandidater til disse fire produktrådene innen 12. oktober 2023. Sikt vil parallelt sørge for å finne kandidater fra private institusjoner, studentene og direktorater for de produktrådene hvor dette er aktuelt. Innstillingen fra Sikt vil også ta hensyn til eksisterende styrings- og tjenestegrupper.

Nærmere beskrivelse av produktrådenes oppgaver og prosessen for oppnevning finnes i brev sendt til institusjonene 25.09.

Forslag sendes til postmottak@sikt.no med kopi til natasha.harkness@sikt.no.

Aktuelt fra Sikt