Fremtidens opptak

Samfunnets behov for opptak har endret seg betraktelig de 25 årene som Samordna opptak har eksistert. Det er nå behov for et system som vil videreføre gevinstene ved et samordna opptak til universiteter og høyskoler, samt gi gevinst ved at andre institusjoner og aktører kan gjennomføre opptak.

Samordna opptak var en av de første nasjonale digitale tjenestene i Norge, og tidlig ute med å digitalisere og forenkle løsninger for søkerne.

Samordning av studieopptaket har vært en suksess i 25 år, og har spart utdanningssektoren for 240 millioner (2020 kroner) årlig. Innsatsen ble belønnet med Rosings eNorge-pris i 2003.

Mens den teknologiske utviklingen har gått fremover, har ikke IT-systemene til Samordna opptak fulgt samme utvikling. Det som var banebrytende rundt årtusenskiftet, er utdatert nå.

Flere av systemene som støtter det samordnede opptaket trenger store oppgraderinger for å tilfredsstille dagens krav til sikkerhet, kapasitet, tilgjengelighet og brukervennlighet.

Mer fleksible opptaksløsninger tilpasset livslang læring

Anbefalingene i satsingsforslaget Fremtidens opptak innebærer å utvikle et mer moderne og fleksibelt opptakssystem som imøtekommer dagens krav til sikkerhet og brukervennlighet, men som også støtter flere typer opptak og dermed understøtter målene om livslang læring.

Anbefalingene støttes av en samfunnsøkonomisk analyse utført av Agenda Kaupang.

Det nye systemet skal være stabilt, bidra til ytterligere automatisering av prosesser og være fleksibelt nok til å håndtere ulike typer opptak. I tillegg skal brukerne oppleve et brukervennlig og trygt system som tar personvern på alvor.

Systemet skal gi søkerne enda bedre oversikt og innblikk i prosessen. Ambisjonen er at antall klage- og begrunnelsessaker skal ned mot null. Videre er det viktig at systemet håndterer nye krav og behov og andre ting som er umulig å forutse ved prosjektets start.

Systemet må derfor bygges opp med en grunnmur og med en fleksibilitet som tilrettelegger for å gjøre slike endringer på en god måte og med dette er rustet for fremtiden.

Les mer i satsingsforslaget for Fremtidens opptak.