Opningstider

 • Kvardager 08.00–15.30
 • Opningstider kan avvike i samband med høgtider og i juni–juli

Kontaktinformasjon

I opningstid

 • Support
 • Feilsøk og feilretting ved kunderapporterte feil på tenesta
 • For responstider, svartider og løysingstid, sjå tabell for servicenivå 1A

Utanfor opningstid

 • Ingen support
 • Kritiske feil*: feilsøk og feilretting såframt mogleg
 • For responstider, svartider og løysingstid, sjå tabell for servicenivå 1A

Servicenivå 1A

Type førespurnadFørste respons i opningstidaSvartid utanfor arbeidstidLøysingstid
  Førespurnader, support   8 timer     Neste arbeidsdag Best effort
Kunderapporterte alvorleg feil eller mindre alvorleg feil, på telefon eller e-post   8 timerNeste arbeidsdag Best effort.  Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting 
Kritiske feil*: kunderapportert via telefon    1 time   2 timer Best effort. Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting 
Feil: rapportert av overvakingssystem  1 time   2 timer Best effort. Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting 

Forklaringar til tabellen

 • Med “Første respons i opningstid" meiner vi at saka er registrert, tildelt saksnummer og tilordna ansvarleg team i Sikt.
 • Talet på timar blir rekna av timar innanfor arbeidstida
 • Med "Svartid utanfor arbeidstid" meiner vi den tida det tar frå førespurnad er mottatt til kunden blir kontakta av beredskapsvakt.

Varsling ved planlagt arbeid og ved feil

Vedlikehald av tenesta

Planlagt arbeid på maskinvare, programvare, oppgraderingar, service med meir, kan påverke tenesta si tilgjengelegheit eller stabilitet.

Ved behov for vedlikehald av tenesta som gjer at den kan bli utilgjengelig eller ustabil, skal Sikt informere kundane sine så snart som mogleg i forkant om:

 • når vedlikehaldet blir utført (dato og tid),
 • årsak til arbeidet, og
 • konsekvens (utilgjengeleg eller ustabilt).

Feil på tenesta

Ved feil som forårsakar nedetid eller ustabilitet, vil Sikt så snart som mogleg informere kundar som blir ramma på oppgitt e-post. Avhengig av omfang vil større feil vil bli varsla på sikt.no, sjå Driftsmeldinger.

Merk at kunden er til kvar tid ansvarleg for å halde ved like ein gyldig e-postadresse som Sikt har fått oppgitt å varsle til. 

Endringar i e-postadresser skal sendast til Sikt på kontakt@sikt.no i lag med namnet på verksemda og namn på tenestene som endringa gjeld for. Primært skal kunden oppgi berre ein e-postadresse. Vi tilrår derfor ei distribusjonsliste der kunden sjølv held ved like personar som er mottakarar.

Definisjon av alvorsgrad

Grad av alvor ved feilBeskrivelse
*KritiskHeile eller vesentlege delar av Tenesta er utilgjengeleg.

Feil som medfører at Tenesta stoppar, at data går tapt eller at andre funksjonar som etter ei objektiv vurdering er kritiske for Kunden, ikkje verkar som avtalt.

Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisande at Kunden etter ei objektiv vurdering ikkje kan bruke Tenesta eller vesentlege delar av det.
AlvorlegEnkelte kritiske delar av Tenesta fungerer ikkje.

Feil som medfører at funksjonar som etter ei objektiv vurdering er viktige for Kunden, ikkje verkar som beskrive i avtalen, og som det er tids- og ressurskrevjande å omgå.

Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisande at Kunden ikkje kan nytte funksjonar som etter ei objektiv vurdering er viktige for Kunden.
Mindre alvorlegFeil som fører til at enkeltfunksjonar ikkje verkar som avtalt, men som Kunden relativt lett kan omgå.

Dokumentasjonen er mangelfull eller upresis.