Sikt sin rolle i kunnskapssektoren

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør er en etat underlagt kunnskapsdepartementet. Sikt skal utvikle, tilrettelegge og gjøre tilgjengelig ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap.

Omorganisering av etatene i kunnskapssektoren

I 2021/2022 ble den sentrale forvaltningen av høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansefeltet omorganisert. Her er de nye etatene underlagt Kunnskapsdepartementet.

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sikt ble etablert fra 1. januar 2022 som følge av omorganiseringen av den sentrale forvaltningen av høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansefeltet. Hoveddelen av tjenesteleveranser i tidligere Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning ble organisert sammen med Uninett AS og Norsk senter for forskingsdata AS (NSD).

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I samme omorganisering ble Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) etablert 1. juli 2021, med hele oppgaveporteføljen til Diku, Kompetanse Norge og Universell, samt oppgaver fra NSD og Unit. Direktoratets ansvarsområde er opplæring og utdanning rettet mot voksne, bl.a. kompetansefeltet, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Den tredje etaten under KD som retter seg mot høyere utdanning er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). NOKUT skal kontrollere kvaliteten på høyere utdanning i Norge, samt kontrollere og informere om kvaliteten på utdanning fra utlandet.


KD forventer at NOKUT, HK-dir og Sikt samarbeider for å bidra til å nå overordnede mål for forskning, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

Universiteter og høyskoler

En hovedmålgruppe for de tre etatene er universiteter og høyskoler. I dag er det 10 universiteter, 5 høyskoler og 6 vitenskapelige høyskoler underlagt Kunnskapsdepartementet. Det finnes i tillegg statlige utdanningsinstitusjoner underlagt andre departementer. Norge har også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner, og 17 av dem mottar statlig tilskudd.

Samarbeid med andre relevante aktører

Utdanningsdirektoratet (Udir) er et direktorat for barnehage, grunnskole, videregående opplæring og IKT. Sikt samarbeider med Udir for å bidra til å nå overordnede mål for grunnopplæringen, herunder å videreutvikle Feide som felles IKT-infrastruktur for grunnopplæringssektoren. Sikt og Udir har også dialog om hvordan Sikt som felles tjenesteleverandør kan understøtte digitaliseringen i grunnopplæringssektoren på andre områder.

Forskningsrådet er et strategisk organ som peker ut satsingsområder, forvalter og tildeler forskningsmidler og vurderer forskningen som utføres. Sikt samarbeider med Forskningsrådet innenfor flere områder, blant annet åpen forskning og håndtering av forskningsdata.

Strategi og samarbeid i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025