Kommunedatabasen

Kommunedatabasen består av omfattende registeropplysninger fra norske kommuner fra 1796 til 2018. Den inneholder ca 400.000 variabler om emnegrupper som demografi, økonomi, arbeidsliv, offentlige finanser, politikk, helse, utdanning, kultur, samferdsel og naturressurser.

Totalt inneholder databasen nærmere 400 000 variabler om hver kommune og antallet øker jevnlig.

Det er Sikt som setter sammen registeropplysninger fra ulike registre og datakilder i Kommunedatabasen. Formålet er gi å enklere tilgang til data for kunnskap- og forskningssektoren.  

Det har vært en pause i oppdatering av databasen, men Sikt har etablert et prosjekt for å se på muligheten for å modernisere dataplattformen og gjenoppta arbeidet.

Statistikk om sentrale tema for norske kommuner

Oppbyggingen av Kommunedatabasen startet allerede på 1960-tallet. Mesteparten av datatilfanget er tilrettelagt og levert av andre dataleverandører, først og fremst Statistisk sentralbyrå (SSB).

Unikt for basen er det at data kan hentes ut for gjeldende kommunegrenser for et hvilket som helst år. I tillegg inneholder tjenesten historiske kommunekart.

Emnegrupper

 • Naturressurser og miljø (1865–2017). Omfatter data om areal, avfall og avløp 
 • Befolkning (1769–2019). Omfatter alle folketellinger og demografiske data som fødte, døde, flytting, ekteskap, skilsmisser, fødested. 
 • Arbeidsliv (1835–2017). Yrkes- og næringsstatistikk, arbeidstakerstatistikk, ansatte i stat og kommune, arbeidsledige. 
 • Næringsvirksomhet (1875–2012). Statistikk om industri, varehandel og byggeareal, og bedrifts-, jordbruks- og håndverkstellinger. 
 • Valg og folkeavstemninger (1829–2017). Valgmannsvalg, valg til Storting, fylkesting og kommunestyre. Stemmerettstellinger og folkeavstemninger. 
 • Offentlige finanser (1945–2016). Statistikk over skatt, inntekt, formue og arbeidsgiveravgift. Inneholder en omfattende oversikt over kommuneregnskap. 
 • Utdanning (1950–2017). Statistikk som gjelder barnehager, grunnskoler, videregående skoler, høyere utdanning og voksenopplæring. Inneholder også data om utdanningsnivå. 
 • Helse og sosiale forhold (1867–2017). Helsedata, personell, tiltak og institusjoner. Inneholder også Kommunal monitor og noe kriminalstatistikk. 
 • Bygg og boliger (1865–2017). Boligstatistikk og byggearealstatistikk. 
 • Samferdsel (1977–2008). Veitrafikkulykker og motorkjøretøy. 
 • Fritid, kultur, språk, religion (1845–2016). LO-medlemmer, kino, målvedtak, kirkestatistikk, trossamfunn og etniske grupper. 
 • Kommunetypologier og annet (1918–2018). Kommunetypologier, regionale inndelinger, tipping, TV-aksjoner, personminutter, åpningstider, kommuneundersøkelser osv.

Datakilder

Mesteparten av datatilfanget er tilrettelagt og levert av andre dataleverandører, først og fremst Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andre datakilder, i tillegg til SSB, er deriblant:

 • Opplysninger om kommunale arbeidstakere (Kommunenes sentralforbund) 
 • Grunnskolestatistikk (Grunnskolens informasjonssystem) 
 • Kinostatistikk (Film og Kino) TV-aksjoner (NRK) 
 • Stillinger i staten (Statens Sentrale Tjenestemannsregister) 
 • Trygdestatistikk (Rikstrygdeverket) 
 • Diverse kommuneundersøkelser (ulike kilder)

Bestille data

Noen datasamlinger har begrensede tilgangsbetingelser, mens andre er åpent tilgjengelig for nedlasting.

Dersom datasettet er tilgjengelig ved bestilling, må du fylle ut en prosjektbeskrivelse og et bestillingsskjema.

Les mer om hvordan du bestiller data her