Trådløst gjestenett for virksomheter i kunnskapssektoren

Besøkende som ikke har tilgang til eduroam fortjener også et lett tilgjengelig wifi. Trådløst gjestenett fra Sikt er en komplett løsning som gjør det enkelt å tilby gjester rask tilgang med autentisering via SMS.

Ved å benytte trådløst gjestenett fra Sikt får din virksomhet et komplett trådløsttilbud som er tilgjengelig for alle besøkende.

Løsningen er enkel og arbeidsbesparende for både nettverksansvarlig ved den aktuelle virksomheten og for brukerne.

Selvbetjening via SMS

Tilgang til gjestenettet er basert på selvbetjening via SMS, og tjenesten tillater et stort antall samtidige brukere. Gjestene registrerer selv sitt telefonnummer i en velkomstportal.

Portalen kan tilpasses med profilering av virksomheten, hyggelige meldinger eller for å nå ut med viktig informasjon til alle besøkende.  

I tillegg til automatisk registrering er det mulighet for tildeling av brukere via helpdesk eller resepsjon. Dette kan f.eks. være aktuelt dersom man skal gi grupper av besøkende tilgang til nettverket i forbindelse med større arrangementer.

Kompletterer eduroam

Tjenesten Trådløst gjestenett fra Sikt kompletterer eduroam ved å la alle virksomhetens gjester logge seg på wifi på en rask og enkel måte, uavhengig av hvilke nettverkstjenester deres hjemmeinstitusjon tilbyr.

Om trådløst gjestenett fra Sikt

Gjester som kobler seg til gjestenettet vil bli bedt om å oppgi sitt mobilnummer i en velkomstportal, ingen øvrig informasjon er nødvendig.

Når dette er gjort mottar gjesten en SMS med pålogginsinformasjon. Når informasjonen er lagt inn blir det opprettet en gjestekonto.

Tildelt gjestenettkonto er aktiv i 12 timer og kan brukes på inntil tre enheter.

Enheter uten aktivitet vil bli frakoblet etter en tidsperiode som fastsettes av virksomheten selv. Om pålogging etter inaktivitet er påkrevd vil avhenge dels av utstyr og dels av konfigurasjon hos den enkelte.

Ved behov for teknisk brukerstøtte er Sikts ekspertise tilgjengelig for nettverksansvarlige ved virksomhetene. Tjenesten overvåkes døgnkontinuerlig for kortest mulig responstid på feilmeldinger.

Trådløst gjestenett fra Sikt består av følgende komponenter: 

 • En felles plattform for omdirigering av autentisering (captive portal) 
 • Registrering og opprettelse av gjestekonti 
 • SMS gateway 
 • Mulighet for manuell opprettelse av brukerkontoer, for eksempel ved større arrangementer.  

Hver enkelt institusjon som benytter tjenesten trådløst gjestenett konfigurerer selv opp en ønsket SSID i sitt trådløse nett.

Denne SSID benytter “Trådløst gjestenett” som påloggingsportal. Alle tekniske detaljer i denne sammenheng blir utvekslet og testet ved inngåelse av avtale. 

Produkt- og tjenestevilkår

Å benytte «Trådløst gjestenett» forutsetter at kunden har et trådløst nettverk, og at minst ett av de annonserte trådløsnettene (SSID) kobles mot Sikt sin plattform for omdirigering av autentisering.

Tjenesten gir enkel trådløs nettilgang for besøkende enkeltpersoner eller grupper som ikke har tilgang til eduroam.

Løsningen tillater et stort antall samtidige brukere. Tilgang er basert på selvbetjening via SMS, og har i tillegg mulighet for tildeling av brukere via helpdesk eller resepsjon.

Gjester som kobler seg til gjestenettet vil bli henvist til en selvbetjeningsportal der man oppgir navn, organisasjon og mobilnummer (kun mobilnummer er påkrevd).

Når dette er sendt mottar gjesten en SMS med påloggingsinformasjon. Tildelt gjestekonto er aktiv i 12 timer og kan brukes på inntil tre enheter.

En enhet uten aktivitet vil bli frakoblet etter en tidsperiode som fastsettes av Kunden. Om pålogging etter inaktivitet er påkrevd vil avhenge dels av utstyr og dels av konfigurasjon hos hver enkelt.


Tjenesten består av følgende komponenter:

 • En felles plattform for omdirigering av autentisering (captive portal)
 • Registrering og opprettelse av gjestekonti
 • SMS gateway
 • Mulighet for manuell opprettelse av brukerkontoer (for eksempel ved større arrangementer)

Tjenesten har Servicenivå 1 A.

Servicenivå beskriver

 • kontaktpunkter og responstider ved behov for support og for å melde feil.
 • varsling ved feil og planlagt arbeid

Sikt skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet ved behandling av personopplysninger.

Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen.

Databehandleravtalen har forrang ved eventuell motstrid med Avtalens bestemmelser knyttet til behandling av personopplysninger.

Kunden har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eForvaltningsforskriften og personopplysningsloven.

Det innebærer at kunden skal vurdere risikoen for brudd på sikkerheten og iverksette nødvendige sikringstiltak for å beskytte informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av Kundens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Det skal inngås en databehandleravtale før tjenesten tas i bruk. Informasjon om håndtering av sikkerhet og personvern i tjenesten finnes nærmere beskrevet i databehandleravtalen.

Det bør gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) for tjenesten hos Kunden. Sikt kan bistå med maler og eventuelt rådgivning i forbindelse med dette.

Prisen for tjenesten består av:

 • Etableringsavgift, fastsettes årlig.
 • Årlig tjenesteavgift basert på Kundens størrelse.
  • Beregnes ut fra antall tilsatte (fulltidsekvivalenter).

Det finnes to alternativer for fakturering av SMS-utsendelse til brukerne:

 • Institusjonen faktureres pr. SMS
 • Sluttbruker blir belastet pr. SMS

Pris for tjenesten spesifiseres i kostnadsvarsel som omtalt i Sikts Generelle avtalevilkår. I forbindelse med kostnadsberegning for kommende år vil prisen kunne indeksreguleres.

Tjenesten forvaltes og videreutvikles av Sikt i tråd med sektorens samstyringsmodell.

De Generelle avtalevilkårene er gjeldende for tjenesten. Der det eksisterer avtaler eller betingelser for enkelttjenester som dekker områdene i de generelle avtalevilkårene, går avtalen for enkelttjenesten foran de Generelle avtalevilkårene.

Relaterte produkter og tjenester