1. Beskrivelse av tjenesten

Dette er en Kunstig Intelligens (KI) tjeneste som er levert av Sikt med KI-modell fra Azure OpenAI service. Den er basert på store språkmodeller (LLM), og er et «chatbotverktøy» som genererer tekst. Formålet med tjenesten er å tilby en KI-chat som kan benyttes til utdanningsformål.

2. Definisjoner

2.1 Virksomheter som tilbyr Sikt KI-chat til sine ansatte og studenter betegnes som «Kunde/Kunden».

2.2 Alle som benytter tjenesten vil bli betegnet som «Bruker».

2.3 «Spørringer» er tekst som man skriver inn i «chat-feltet».

2.4 «Prompts» er generelle instrukser Bruker kan gi KI-chatten om hvordan den skal behandle opplysningene som legges inn i tekstfeltet.

2.5 «Utdata» er tekst som blir generert av Sikt KI-chat.

3. Omfang

3.1 Disse brukervilkårene gjelder for all bruk av tjenesten.

3.2 I tillegg gjelder databehandleravtale og Avtale om leveranse som er inngått mellom Kunden og Sikt.

3.3 Hver Kunde kan også ha sine egne vilkår for bruk, overfor sine Brukere. Vilkår som Kunden stiller til sine Brukere er ikke regulert i Sikts brukervilkår.

4. Personvern

4.1 Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med bruk av tjenesten er underlagt databehandleravtalen mellom Sikt og Kunden, samt Personvernerklæring for Sikt KI-chat.

4.2 Om Bruker velger å godta brukervilkårene vil det bli registrert en brukerprofil. Dersom Bruker ikke aksepterer brukervilkårene, vil Bruker bli logget av tjenesten uten at det opprettes profil. Se mer om hvilke opplysninger som behandles i tjenesten, og hvor lenge de lagres i Personvernerklæringen.

4.3 Microsoft kontrollerer både spørringer og utdata for å oppdage og forhindre utdata av skadelig innhold. I tillegg lagrer Microsoft alle spørringer og utdata i 30 dager for å kunne oppdage tilfeller av gjentakende brudd på brukervilkårene. Dette er en behandling Microsoft gjør på vegne av Sikt. Microsoft kan ikke knytte innholdet til deg, med mindre du oppgir hvem du er i input.

5. Krav til Brukeren

5.1 Tjenesten skal bare benyttes i samsvar med brukervilkårene.

5.2 Tjenesten kan bare brukes til formål relatert til utdanning, opplæring, eller Kundens virksomhet. Tjenesten skal ikke benyttes som et verktøy for generell innholdsproduksjon.

5.3 Sikt KI-chat skal kun brukes i tråd med gjeldende lover. Bruker er selv ansvarlig for å ikke legge inn spørringer eller prompts som er i strid med loven.

5.4 Brukeren skal ikke dekompilere, oversette eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden eller underliggende komponenter i AI-modellene som driver tjenesten.

5.5 Spesifikke begrensninger

5.5.1 Det er ikke tillatt å legge inn data i spørringer eller prompts som andre eier rettighetene til.

5.5.2 Det er ikke tillatt å benytte tjenesten til å villede andre om at innholdet er produsert av et menneske når det ikke er tilfelle.

5.5.3 Det er ikke tillatt å instruere tjenesten til å oppføre seg som en erotisk, romantisk eller sosial chatbot. Dette inkluderer å instruere chatbot i å etterligne virkelige personer uten deres samtykke.

5.5.4 Det er ikke tillatt å bruke tjenesten til å utvikle eller spre skadelig innhold, programvare, skadelig kode, eller til å utvikle eller spre villedende eller falsk informasjon.

5.5.5 Det er ikke tillatt å benytte tjenesten til å fatte automatiserte avgjørelser uten passende menneskelig tilsyn.

5.5.6 Det er ikke tillat å benytte Sikt KI-chat til å kontrollere om en tekst kan være generert av AI i forbindelse med f.eks. plagiatkontroll.

5.6 Tjenesten skal ikke brukes til innhold, hverken i spørringer og prompts eller for å generere utdata, som

5.6.1 beskriver, inneholder, fremmer eller brukes til formål knyttet til seksuelt misbruk eller overgrep mot barn.

5.6.2 beskriver, inneholder eller fremmer ikke samtykkebaserte seksuelle eller intime handlinger

5.6.3 beskriver, viser eller promoterer eller brukes til egen eller kommersiell seksuell aktivitet og seksuelle tjenester. Dette inkluderer oppmuntring og koordinering av reell seksuell aktivitet

5.6.4 beskriver eller brukes til formål knyttet til alle handlinger fra en voksen for å bygge relasjoner («grooming») til barn eller voksen for alle former for seksuell utnyttelse, menneskehandel eller andre former for utnyttelse.

5.6.5 beskriver eller brukes til formål knyttet til alle former for menneskehandel

5.6.6 beskriver, roser støtter, fremmer, herliggjør, oppmuntrer eller instruerer til selvskading eller selvmord.

5.6.7 beskriver, inneholder eller fremmer vold, voldelig innhold eller voldelig oppførsel.

5.6.8 beskriver, viser, glorifiserer, instruerer eller støtter terrorisme eller voldelig ekstremisme.

5.6.9 beskriver, inneholder eller fremmer hatefulle ytringer eller diskriminering.

5.6.10 brukes til formål som mobbing eller trakassering.

5.6.11 brukes til formål som å bedrageri, villedning eller desinformasjon. Dette inkluderer produksjon av innhold som gir uttrykk for at innholdet kommer fra en person, selskap, statlig organ eller lignende uten at dette er tilfellet.

5.6.12 brukes til innhold som sprer virus, skadelig programvare, tjenestenektangrep eller på annen måte forårsaker teknisk skade.

5.6.13 kan påvirke den politiske prosessen, som et valg, vedtak av lovgivning, og innhold for kampanjeformål.

5.7 Krav som stilles til Brukeren om personvern

5.7.1 Bruker må følge instruks fra Kunde om hva han eller hun har tillatelse til å bruke tjenesten til.

5.7.2 Det er kun tillatt å legge inn personopplysninger om andre dersom bruker har deres tillatelse, eller har et annet lovlig grunnlag for å bruke Sikt KI-chat til å behandle personopplysningene. Dersom bruker trenger bistand til å vurdere om det finnes lovlig grunnlag for behandlingen, må bruker kontakte Kunden for bistand.

5.7.3 Brukers samtaletråder lagres i brukers egen nettleser. Chathistorikken vil periodisk bli slettet automatisk for å sikre at ikke personopplysninger blir liggende unødvendig i nettleseren til Bruker. Bruker har likevel et selvstendig ansvar for å slette samtaletråder som inneholder personopplysninger når det ikke lengre er behov for at opplysningene ligger i samtaletråden.

5.7.4 Bruker skal ikke benytte tjenesten til å behandle særskilte kategorier av personopplysninger, eller andre opplysninger som skal holdes fortrolig.

5.7.5 Dersom Bruker planlegger å behandle større mengder med personopplysninger i tjenesten, bør dette avklares med Kunde før Bruker gjennomfører behandlingen. En slik behandling kan utøse krav om at det gjennomføres DPIA.

6. Ansvar

6.1 Det er viktig å huske på at Sikt KI-chat er en språkmodell som er trent til å lage den mest sannsynlige teksten. Dette vil si at teksten den genererer ikke nødvendigvis vil være sann, og at kilder den refererer til kan være falske. Bruker er selv ansvarlig for å bruke tjenesten med forsiktighet og sjekke alle kilder kritisk.

6.2 Videre er svarene til tjenesten bare så gode som kildene den er trent på. Dette betyr at svarene kan bære preg av skjevhet, fordommer, diskriminering og lignende. Vær derfor alltid varsom med bruk av tjenesten.

6.3 Brukeren skal ikke gi andre tilgang til tjenesten, og vil holdes ansvarlig dersom andre bryter øvrige brukervilkår gjennom brukers tilgang.

6.4 Sikt kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av bruk av tjenesten.

6.5 Sikt vil heller ikke være ansvarlige for eventuelle feil eller skader som oppstår som følge av brukers bruk av tredjepartsprogramvare eller -tjenester.

6.6 Ved brudd på brukervilkårene kan Sikt suspendere eller utestenge Brukere fra tjenesten.

7. Endringer i brukervilkårene

Brukervilkårene kan endres ved behov. Vi vil varsle Bruker om eventuelle endringer ved å publisere de nye vilkårene på vår nettside. Etter endring av brukervilkår må Bruker akseptere de endrede brukervilkårene for å fortsatt få tilgang til tjenesten.

8. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om disse brukervilkårene eller vår KI-chat-tjeneste generelt, kan du kontakte oss på kontakt@sikt.no.

Sist oppdatert 23. oktober 2023.